Bolagsstämmor

SwedishEnglish

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Sivers Semiconductors högsta beslutande organ. Bolagsstämman väljer Sivers styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar hur vinstmedel ska disponeras samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstämman har också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Samtliga aktier i Sivers Semiconductors AB har samma röstvärde och bolagsordningen innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

Extra Bolagsstämma 28 februari 2024 kl 16:00
Förvärv av MixComm 14 oktober 2021
2021-10-14Wall Crossing Presentation (Endast på engelska)
Årsstämma 20 maj 2021 kl 16:00
Årsstämma 6 maj 2015
Extra Bolagsstämma 1 augusti 2014
Årsstämma 21 juni 2011
Close