Vid årsstämman i Sivers Semiconductors AB den 20 maj 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 11 315 521 aktier av serie C. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C.

Syftet med nyemissionen och återköpet av aktier av serie C är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

Styrelsen har med stöd av bemyndigandet enligt ovan beslutat om nyemission av 3 300 000 C-aktier. Nordea Bank Abp har tecknat samtliga aktier. Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Styrelsen har vidare beslutat om återköp av samtliga 3 300 000 aktier av serie C för ett pris om 0,52 kronor per aktie samt att omvandla 2 200 000 aktier av serie C till stamaktier. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, vd och koncernchef  
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Share
Close