Sivers IMA Holding AB (publ) har den 30 maj 2017 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram 

Bolagsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 5 650 000 personaloptioner, motsvarande cirka 5,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning och med beaktande av aktier som avses emitteras som initial köpeskilling och tilläggsköpeskilling i samband med Sivers IMAs förvärv av CST Global samt teckning av samtliga aktier enligt den föreslagna företrädesemissionen enligt den på årsstämman 30 maj 2017 beslutade företrädesemissionen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i koncernen under tre år för att optionerna ska intjänas.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie i Sivers IMA Holding AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på AktieTorget eller annan marknadsplats under tio handelsdagar närmast före dagen för tilldelning av optionerna.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner 

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram enligt punkt ovan samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, beslutade bolagsstämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 7 425 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 6,5 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning och med beaktande av aktier som avses emitteras som initial köpeskilling och tilläggsköpeskilling i samband med Sivers IMAs förvärv av CST Global samt teckning av samtliga aktier enligt den på årsstämman 30 maj 2017 beslutade företrädesemissionen.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: 0702-626390

E-post: [email protected] 

Documents & links
Share
Close