Sivers IMA Holding AB (publ) har den 30 maj 2017 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2016, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse 

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Tomas Duffy, Ingrid Engström, Björn Norrbom och Dag Sigurd samt nyval av Erik Fällström och Robert Green. Till ny ordförande valdes Tomas Duffy. Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 875 000 kronor, varav 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter, förutom för Erik Fällström som meddelat att han avstår arvode. Vidare beslutades att en styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.  

Val av revisor 

Årsstämman omvalde Deloitte, med huvudansvarig revisor Erik Olin, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning 

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de tre största aktieägarna och/eller ägargrupperna. Valberedningen ska ha i uppgift att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av stämmoordförande, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till styrelsen, val av revisor och revisorsarvode, samt beslut om valberedning.

Aktieägare och/eller ägargrupper som önskar deltaga i valberedningsarbetet ska per den 1 september lämna besked härom till bolagets styrelseordförande. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 1 september samt eventuell ytterligare tillförlitligt underlag avseende ägande tillhandahållet av aktieägare/ägargrupp ska bolagets styrelseordförande bland de anmälda utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna/ägargrupperna.

Ändring av bolagsordningen 

För att möjliggöra bland annat beslut om företrädesemission av aktier beslutade bolagsstämman enhälligt att ändra bolagsordningen, varvid aktiekapitalets gränser och antalet aktier ändras enligt följande:

Ny lydelse av § 4 i bolagsordningen med rubriken ”Aktiekapital”: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 33 000 000 kr och högst 132 000 000 kronor.

Ny lydelse av § 5 i bolagsordningen med rubriken ”Antal aktier”: ”Antalet aktier skall vara lägst 66 000 000 och högst 264 000 000.

Beslut om företrädesemission av aktier 

Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska öka med högst 11 635 415,50 kronor genom nyemission av högst 23 270 831 aktier, vardera med kvotvärde om 0,50 kronor. För emissionen ska gälla följande huvudsakliga villkor:.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger. Varje befintlig aktie i bolaget berättigar till en teckningsrätt. Tre teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 8 juni 2017. Teckningskursen är 3,50 kronor per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 14 juni 2017 till och med den 29 juni 2017, eller sådan senare tidsperiod som styrelsen bestämmer. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i tredje hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling i samband med förvärvet av CST Global 

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 13 962 499 aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler 

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 9 300 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget efter genomförande av en fulltecknad företrädesemission.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: 0702-626390

E-post: [email protected] 

Documents & links
Share
Close