Sivers IMA Holding AB (publ) har den 22 maj 2019 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2018, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse 

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Tomas Duffy, Ingrid Engström, Björn Norrbom, Dag Sigurd, Erik Fällström och Robert Green. Till ordförande omvaldes Tomas Duffy. Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 2 500 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter. 

Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelse- och kommittéarbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. 

Val av revisor 

Årsstämman omvalde Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Erik Olin, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av utbyte av optioner för anställda i CST Global

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna utbyte av personaloptioner för anställda i CST Global. 

Beslut om utställande av optioner till nyanställda ledande befattningshavare inom ramen för bolagets incitamentsprogram

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 1 700 000 personaloptioner, motsvarande cirka 1,4 procent av aktiekapitalet och rösterna. 

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier under åtta år från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i koncernen under tre år för att optionerna ska intjänas. 

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie i Sivers IMA Holding AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North eller annan marknadsplats under tio handelsdagar närmast före dagen för tilldelning av optionerna.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets utestående incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 17 800 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 15 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget efter genomförande av en fulltecknad företrädesemission. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Storm, VD 

Tel: 0702-626390 

E-post:[email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.
Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA AB och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär, halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. 

För mer information: http://siversima.com 

Documents & links
Share
Close