Sivers IMA Holding AB (publ) har den 22 maj 2018 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2017, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Tomas Duffy, Ingrid Engström, Björn Norrbom, Dag Sigurd, Erik Fällström och Robert Green. Till ordförande valdes Tomas Duffy. Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 2 350 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter, förutom för Erik Fällström som meddelat att han avstår arvode. Vidare beslutades deltagande i kommittéarbete, utöver styrelsearbete, ska kunna premieras med upp till 200 000 kronor per år, enligt styrelsens beslut. Detta belopp ingår i ovan nämnda totalsumma.

En styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelse– och kommittéarbete ska kunna erhålla skäligersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Under 2018 kommer bland annat Tomas Duffy att biståbolaget efter förvärvet av CST Global samt i bolagets fortsatta tillväxt.

Årsstämman omvalde Deloitte AB till revisor, med huvudansvarig revisor Erik Olin. Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 11 144 582 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 10 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget efter genomförande av en fulltecknad företrädesemission.

För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Storm, VD
Tel: 0702-626390
E-post: 
[email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA AB och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär, halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm.

För mer information: http://siversima.com

Documents & links
Share
Close