Vid extra bolagsstämma i Sivers IMA Holding AB den 2 maj 2017 fattades följande huvudsakliga beslut:   Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i CST Global 

Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA”) har den 12 april 2017 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Compound Semiconductor Technologies Global Limited (”CST Global”), ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter.

Den initiala köpeskillingen för samtliga aktier i CST Global utgörs av 27 924 998 nyemitterade aktier i Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA”). Härutöver kan tillkomma en tilläggsköpeskilling om högst 13 962 499 nyemitterade aktier i Sivers IMA som kan utfalla om CST Globals intäkter under kalenderåret 2017 överstiger 6,5 MGBP (ca 72 MSEK). Om maximal tilläggsköpeskilling betalas kommer säljarna av aktierna i CST Global att sammanlagt erhålla 41 887 497 aktier i Sivers IMA, motsvarande 50 procent av samtliga aktier i bolaget efter transaktionen.

Det antecknades att Erik Fällström och Keith Halsey, direkt eller indirekt via egna bolag, äger cirka 21,4 respektive 42,8 procent av aktierna och rösterna i CST Global. Före tillträdesdagen kommer samtliga aktieägarlån i CST Global att konverteras till aktier, vilket kommer att medföra att Erik Fällströms och Keith Halseys direkta eller indirekta ägarandelar i CST Global kommer att öka. Erik Fällström och Keith Halsey äger vidare direkt eller indirekt via egna bolag cirka 16,1 procent vardera av aktierna och rösterna i Sivers IMA. Vidare antecknades att Keith Halsey är styrelseledamot i Sivers IMA och att han därför inte har deltagit i styrelsens handläggning eller beslut rörande förvärvet av CST Global. Mot bakgrund av dessa förhållanden utgör ett förvärv av CST Global en s.k. närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05.

Stämman beslutade godkänna Sivers IMAs förvärv av samtliga aktier i CST Global i enlighet med ovanstående huvudsakliga villkor. Det antecknades att aktier som direkt eller indirekt innehas av Erik Fällström och Keith Halsey inte hade varit företrädda på stämman. Vidare antecknades att stämmans beslut är villkorat av stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier enligt punkt nedan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom apportemission av högst 27 924 998 aktier i Sivers IMA Holding AB. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma säljarna av aktierna i CST Global.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra utgivande av aktier i Sivers IMA i samband med förvärvet av CST Global enligt punkt ovan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: 0702-626390

E-post: [email protected]

Documents & links
Share
Close