Sivers Semiconductors AB (”Bolaget”) har ingått avtal om en lånefacilitet upp till 100 MSEK, varav 50 MSEK utbetalas under oktober 2022.

Lånefaciliteten ska användas för att stärka bolagets likviditetsreserv och för allmänna bolagsändamål som kan inkludera rörelsekapital och investeringar för att främja fortsatt organisk tillväxt inom nyare befintliga tillväxtområden. Upptagna lån under lånefaciliteten förfaller till betalning den 29 september 2023 och löper med en månatlig ränta om en procent. Bolaget har när som helst rätt att återbetala lånet i förtid.

“Med denna lånefacilitet ser vi nu möjligheter att fortsätta bygga bolaget inom stora tillväxtområden som vi presenterade på kapitalmarknadsdagen denna vecka, så som satellitkommunikation och Silicon Photonics. Med stärkt likviditetsreserv kan vi nu aktivt adressera dessa mycket intressanta marknader, där det finns en total adresserbar marknad på ca 10 miljarder kronor över de kommande 7 åren.” säger Anders Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Långivare är Modelio Equity AB och Exelity AB. Långivarna har möjligheten att från och med den 31 mars 2023 och fram till två veckor före förfallodagen, påkalla kvittningsemission av aktier med betalning i form av kvittning mot utestående lån enligt lånefaciliteten jämte upplupen ränta. Teckningskursen vid sådan kvittningsemission ska motsvara 90 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Sivers aktie under 15 handelsdagar närmast före påkallelsedagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2022 kl 14:00 CET.

 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com 

 

Pressmeddelane PDF:  Sivers Semiconductors Lånefacilitet 2022 SE_FINAL

Share
Close