Sivers Semiconductors AB (“Sivers”; Nasdaq Stockholm: OM.SIVE) har idag slutfört det tidigare aviserade förvärvet av MixComm Inc. (“MixComm”) i syfte att stärka sin position inom 5G, SATCOM och Radarmarknader för befintliga och framtida mmWave-produkter. Förvärvet ger en kraftigt förstärkt kundbas, utökad kapacitet, en bred IP-portfölj och en stark närvaro i USA, Europa och Asien.

Köpeskillingen för förvärvet har betalats dels genom en kontant betalning om 22,5 miljoner USD (cirka 212 miljoner SEK vid aktuell valutakurs), dels genom emission av 39,187,320 nya stamaktier i Bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 18,3 procent (baserat på antalet utgivna aktier efter slutförandet). De aktier som emitteras till säljarna omfattas av ett lock-up-åtagande på 12 månader för 50 procent av vederlagsaktierna och 18 månader för resterande 50 procent av aktierna. Ytterligare upp till 6 993 007 nyemitterade aktier kan emitteras till säljarna under förutsättning att vissa kommersiella milstolpar är uppfyllda inom nio månader från undertecknandet.

Bland de säljande aktieägarna i MixComm ingår dess grundare, anställda, Kairos Ventures (en ledande amerikansk riskkapitalinvesterare inriktad på att identifiera och kommersialisera världens ledande vetenskapliga upptäckter) och GlobalFoundries. Kairos kommer att bli en betydande aktieägare i Sivers efter slutförandet av förvärvet. Todd Thomson, Chief Operating and Financial Officer för Kairos Ventures, har också idag gått med i styrelsen för Sivers, som godkändes vid extra bolagsstämma i november 2021.

MixComm kommer att ingå i affärsområdet Sivers Wireless inom Sivers Semiconductors. Sammantaget förväntas den nya utökade koncernen skapa förutsättningar för ökad tillväxt.

Genom sammanslagningen kommer Sivers att öka det totala antal design-wins med cirka 70 % till 44 vinster samt dubbla antalet design-wins som förväntas komma in i volymproduktion inom de närmaste 12 månaderna, från åtta till 16. MixComm har för närvarande 18 design-wins, inklusive design-win med en ledande Tier 1 5G-infrastrukturkund och en betydande pipeline av potentiella nya kundmöjligheter.

"Det är mycket glädjande att vi nu har fått regulatoriskt godkännande från The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) för att slutföra transaktionen. Vi har sett mycket god utveckling inom MixComm sedan vi kom överens om affären i oktober förra året och ser nu fram emot att börja leverera de mycket betydande synergifördelarna som vi ser komma ur kombinationen" säger Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors.

Om MixComm

MixComm grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Chatham, New Jersey (USA) och har designcenter i Oregon och Kalifornien. Bolaget är en aktiv amerikansk spelare inom 5G BFIC (repeaters/basstationer), SATCOM och radarvertikaler. Under ledning av en företagsledning i världsklass byggdes företaget på mer än 10 års utveckling vid Columbia University under ledning av Dr Krishnaswamy (MixComms medgrundare och CTO) genom externt finansierade forskningsprojekt om sammanlagt cirka USD 94 miljoner fördelade på både projekt och medarbetare. Majoriteten av MixComms anställda har doktorsexamen och företaget är det första och enda mmWave-företaget som har valts att ingå i 5G Open Innovation Lab som grundades av T-Mobile och Intel. MixComms flaggskepp Beam Forming IC (BFIC), SUMMIT 2629, var mottagare av ett antal ”Best Product” år 2020, inklusive “The Broadband Innovation of the Year” från Mobile Breakthrough Awards. MixComm har etablerat partnerskap med GlobalFoundries (som också är en minoritetsägare i MixComm) för RF-SOI-tillverkning, förpackning och testtjänster och med Richardson RFPD för distribution och logistik globalt. Både GlobalFoundries och Richardson RFPD-samarbetet kommer att fortsätta under varumärket Sivers Wireless och utökas till alla produkter av företaget.

Rådgivare
I samband med transaktionen har Sivers anlitat följande rådgivare: IA Global Capital (finansiell rådgivare), Squire Patton Boggs (amerikansk legal rådgivare), Hansen Law och Setterwalls (svenska legala rådgivare), PwC (skatterådgivning) och CohnReznick (finansiell due diligence). MixComm har anlitat BofA Securities (finansiell rådgivare), Cooley (amerikansk legal rådgivare) och Vinge (svensk legal rådgivare).

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
E-post:
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari kl. 16:30 CET.

Källor och antaganden

(1) Genomgående i detta pressmeddelande har använts en valutakurs om SEK/USD om 9.15.

(2) Procentandelen av antalet stamaktier i Sivers som ska emitteras i transaktionen och för röstningsåtaganden inför den extra bolagsstämman baseras på det aktuella antalet utestående aktier och röster i Sivers före den planerade riktade kontantemissionen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och accepterar inte något ansvar för hur de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande överensstämmer med det faktiska resultatet eller utfallet. Varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.   

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com

Share
Close