EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I SIVERS SEMICONDUCTORS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Sivers Semiconductors AB (publ) (”Sivers Semiconductors” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: SIVE) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av stamaktier motsvarande cirka 125 miljoner kronor, till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Sivers Semiconductors har utsett ABG Sundal Collier och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) till Joint Bookrunners (“Joint Bookrunners”) i samband med den Riktade Nyemissionen. Vidare offentliggör Sivers Semiconductors att Bolaget har erhållit ett kreditbeslut från en ledande nordisk affärsbank om en lånefacilitet om upp till 50 miljoner kronor, som bland annat är villkorad av att Bolaget slutför pågående förhandlingar om ytterligare cirka 75 miljoner kronor i juniort kapital. Totalt beräknas finansieringen uppgå till cirka 250 miljoner kronor och utgöras av den Riktade Nyemissionen, lånefaciliteten samt juniort kapital.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen avser genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022. Erbjudandepriset per aktie och det totala antalet nyemitterade stamaktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer inledas omedelbart efter offentliggörande av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nyemitterade aktierna beräknas ske innan handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas kl. 09.00 den 5 april 2023. Likviddag för den Riktade Nyemissionen beräknas bli den 11 april 2023.

Tidpunkt för slutförande, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet avgörs av Bolaget och bookbuilding-förfarandet kan komma att både förkortas eller förlängas och kan avbrytas när som helst. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande så snart bookbuilding-förfarandet har slutförts.

Villkorat kreditbeslut från en ledande nordisk affärsbank 

Sivers Semiconductors har erhållit ett villkorat kreditbeslut från en ledande nordisk affärsbank om en lånefacilitet om upp till 50 miljoner kronor. Lånet avser ersätta existerande lånefacilitet från Modelio Equity AB och Exelity AB och avses användas för att stärka Bolagets likviditetsreserv och för allmänna bolagsändamål som kan inkludera rörelsekapital och investeringar för att främja organisk tillväxt. Lånefaciliteten är bland annat är villkorad av att Bolaget slutför pågående förhandlingar om ytterligare cirka 75 miljoner kronor i juniort kapital. Totalt beräknas finansieringen uppgå till cirka 250 miljoner kronor och utgöras av den Riktade Nyemissionen, lånefaciliteten samt juniort kapital.

Bakgrund och motiv

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas till rörelsekapital samt till investeringar för att främja fortsatt organisk tillväxt inom båda affärsområdena; och då primärt inom satellitkommunikation och 5G vilket bland annat inkluderar leveranser i enlighet med de avtal som ingicks i december 2022 respektive mars 2023 med två europeiska satellitkommunikationsbolag om totalt cirka 190 MSEK, samt därtill ökad produktionskapacitet inom Photonics.

I enlighet med vad som kommunicerades i pressmeddelanden den 2 december 2022 respektive den 17 mars 2023 innebär de ingångna avtalen inom satellitkommunikation långsiktiga strategiska partnerskap, vilket innefattar utveckling av flertalet olika chip, vilket kommer att utgöra kärnan i kundernas nästa generations markbaserade terminaler och rymdbaserade enheter samt bidra till att omdefiniera nästa generations kommunikationslösningar genom att erbjuda bred uppkoppling på sätt som tidigare inte varit möjliga för en rad olika marknader inom satellitkommunikation, inklusive myndigheter, försvar, luftburen-, maritim- och tågkommunikation samt erbjuda bredbandstjänster direkt till konsument. Utvecklingsarbetet inom ramen för det första kontraktet inleddes i augusti 2022 och planeras att utföras till och med juni 2024, samtidigt som det långsiktiga partnerskapet förväntas pågå långt efter 2030 där Sivers Semiconductors chips används i ett växande antal terminaler från 2023 och framåt. Utvecklingsarbete hänförligt till det andra avtalet har inletts i mars 2023 och kommer löpa fram till slutet av året.

Styrelsen är av bedömningen att emissionslikviden från den Riktade Nyemissionen skulle bidra till en bra balans av olika finansieringskällor och att den Riktade Nyemissionen är positiv för Bolagets kapitalstruktur och allmänna risknivå. Styrelsen har även övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har gjort bedömningen att en företrädesemission skulle vara väsentligt mer tidskrävande att genomföra och därmed innebära ökad exponering för marknadsrisk jämfört med en riktad emission. Dessutom, givet den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under inledningen av 2023, och som fortsatt pågår, har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som utgår för sådana garantiåtaganden. Vidare förväntas den Riktade Nyemissionen, till skillnad från en företrädesemission, bredda aktieägarbasen och tillföra Bolaget nya välrenommerade institutionella ägare, vilket styrelsen bedömer kommer stärka likviditeten i aktien och vara fördelaktigt för Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Sivers Semiconductors och i Bolagets aktieägares bästa intresse.

Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande, bedömer styrelsen att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Nyemissionen är bland annat villkorad av att styrelsen beslutar om den Riktade Nyemissionen med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022.

Lock up-åtaganden

Förutsatt att den Riktade Nyemissionen slutförs, har Bolaget åtagit sig att ingå ett lock up-åtagande, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av den Riktade Nyemissionen. Därutöver har VD Anders Storm och CFO Håkan Rippe samt styrelsen i Sivers Semiconductors åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 60 dagar efter slutförande av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

ABG Sundal Collier och Danske Bank agerar Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen, Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget och Linklaters Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2023 kl. 17:31 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras, varken i dess helhet eller delar av det, direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar, delstater i USA och District of Columbia), Kanada, Japan, Sydafrika, Australien eller ett annat land där publicering, offentliggörande eller distribution skulle vara otillåtet. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller utfärda, eller en uppmaning om att köpa, förvärva eller teckna aktier i Bolaget i USA, Kanada, Japan, Sydafrika, Australien eller i ett annat land där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är otillåtet att göra ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i sådana länder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt den brittiska versionen av Prospektförordningen (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden i någon delstat eller jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med alla tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Den Riktade Nyemissionen riktas inte till allmänheten i USA, Sverige eller någon annanstans.

Detta pressmeddelande har utfärdats av, och är bolagets eget ansvar. ABG Sundal Collier och Danske Bank, eller någon av deras respektive dotterbolag eller agenter, har eller kommer inte att ge några uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, om eller i förhållande till, och ABG Sundal Collier och Danske Bank, eller någon av deras respektive dotterbolag eller agenter, har eller kommer inte att ta något ansvar för eller kommer att ta på sig något ansvar för eller i förhållande till, riktigheten eller fullständigheten av detta pressmeddelande eller annan skriftlig eller muntlig information som gjorts tillgänglig för eller offentliggjorts av en berörd part eller dess rådgivare, och varje ansvar för detta friskrivs uttryckligen från att gälla.

Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet av de värdepapper som avses häri kan vara förbjudet enligt lag i vissa jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits av Bolaget, ABG Sundal Collier eller Danske Bank eller någon av deras respektive närstående bolag som skulle, eller som är avsedd att, tillåta ett erbjudande av värdepapperen i någon jurisdiktion eller som resulterar i innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat material hänförligt till erbjudandet eller marknadsföringsmaterial hänförligt till värdepapperen i någon jurisdiktion där det krävs åtgärder för detta ändamål. Personer i vars besittning detta pressmeddelande kommer uppmanas av Bolaget och Joint Bookrunners att hålla sig informerade om och att observera sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen måste fattas endast på grundval av offentlig tillgänglig information, vilken inte har oberoende verifierats av ABG Sundal Collier eller Danske Bank.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på något annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentlig tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Historiska resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande innehåller (eller kan innehålla) vissa framåtblickande uttalanden som avser vissa av Bolagets nuvarande förväntningar och bedömningar avseende framtida händelser. Dessa uttalanden, vilka ibland kan innehålla ord som ”mål”, ”förutse”, ”tro” ”avse”, ”plan”, ”estimat” ”förväntar” och ord av liknande innebörd, återspeglar styrelsens uppfattningar och förväntningar och innehåller ett antal risker, osäkerheter och antaganden vilka kan leda till att faktiska resultat och prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i det framåtblickande uttalandet. Uttalanden i detta pressmeddelande om tidigare trender eller aktiviteter ska inte tolkas som en försäkran om att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras utan förvarning och, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag eller Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, åtar sig inte Bolaget något ansvar eller förpliktelser för att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Du bör inte fästa otillbörlig tilltro till framåtriktade uttalanden, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Inga uttalanden i detta pressmeddelande är eller är avsedda att vara en vinstprognos eller vinstuppskattning eller att antyda att Bolagets vinst för det innehavande eller kommande räkenskapsåret kommer att motsvara eller överstiga Bolagets historiska eller publicerade vinst. Till följd av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör mottagaren inte fästa någon otillbörlig tilltro till dessa framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat eller på annat sätt.

Share
Close