Med denna finansiering har bolaget säkrat finansiering för fortsatt tillväxt

Kista, Sverige // 11 mars 2024 // Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE), (“Bolaget”), en ledande leverantör av integrerade chips och moduler för de mest avancerade kommunikations- och sensorlösningarna, har enligt tidigare kommunikation i samband med fjärde kvartalsrapporten 2023, nu ingått ett låneavtal med Formue Nord och partners för att utöka den tidigare faciliteten på 75 miljoner kronor. Den nya lånefaciliteten på 50 miljoner kronor inkluderar ett konvertibelt lån på 35 miljoner kronor till en fast konverteringskurs om 4,86 SEK, motsvarande 125 % av stängningskursen för Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm den 8 mars 2023. Bolaget förväntar sig att denna förlängda lånefacilitet i kombination med Bolagets eget kassaflöde fullt ut kommer att täcka finansieringen för åtminstone 2024, utan behov av kapitaltillskott från aktieägarna.

Upplåning under den gamla och den nya lånefaciliteten förfaller till återbetalning den 30 maj 2025 och löper med en STIBOR-ränta på 3M + 10%. Bolaget har rätt att när som helst betala tillbaka lånet.

Med denna nya lånefacilitet har vi säkrat vår finansieringsbas, vilket ger oss de förutsättningar som behövs för att möta marknadens krav. Denna finansiering, i kombination med förra årets försäljningstillväxt på ca 80% och att vi åstadkom lönsamhet på justerad EBITDA nivå för andra halvåret 2023, sätter oss på en fantastisk bana för fortsatt expansion under 2024 och framåt”, säger Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors.

Den riktade konvertibelemissionen är en förutsättning för att erhålla lånefaciliteten i SEK. Emissionen är också positiv för Bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har gjort bedömningen att en emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna skulle ha varit betydligt mer tidskrävande att genomföra och skulle ha ökat exponeringen för marknadsrisk jämfört med en riktad emission av konvertibler. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den riktade konvertibelemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var det för Sivers Semiconductors och i aktieägarnas intresse mest fördelaktiga alternativ.

Styrelsen har idag, med stöd av det bemyndigande som beviljats av årsstämman den 25 maj 2023, beslutat att emittera konvertibeln till ett belopp om cirka 35 miljoner kronor på ovan angivna villkor. Konvertibeln får konverteras till stamaktier i Bolaget under tiden till och med den 16 maj 2025. Slutgiltigt godkännande av lånefaciliteten är beroende av Sivers företagsbanks godkännande och uppdatering av underordningsavtalet, vilket förväntas ske ganska snart.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och koncernchef, Sivers Semiconductors
Tel: +46 70 262 6390
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2024 kl. 12:00 CET.

Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE) är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi. Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk. Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld. Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar.Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på www.sivers-semiconductors.com.

Share
Close