Fortsatt stark tillväxt och orderläge - bekräftar tillväxtmål om 100 %

Årets tredje kvartal visade fortsatt mycket stark tillväxt och flera nya viktiga order. Omsättningen steg med 107 procent till 58,3 miljoner kronor vilket innebär att vi är på god väg mot att nå vårt mål om en nettoomsättningstillväxt om minst 100 procent för helåret 2023. För årets första nio månader var omsättningen 162,5 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 96%.

Tredje kvartalet juli-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 58 291 TSEK (28 212), motsvarande en ökning med 107%. Nettoomsättningen ökade med 89% i oförändrade valutakurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till -12 531 TSEK (-23 079).
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -11 539 TSEK (-26 607).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -37 993 TSEK (-51 887).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -40 885 TSEK (-45 156).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,17 (-0,21).
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,54 (5,86).

Januari-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 162 452 TSEK (82 836), motsvarande en ökning med 96%. Nettoomsättningen ökade med 85% i oförändrade valutakurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till -40 859 TSEK (-58 333).
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -47 169 TSEK (-57 580).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -124 839 TSEK (-143 253).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -111 003 TSEK (-124 537).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,48 (-0,60).
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,54 (5,86).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
23 augusti – Sivers Wireless erhåller andra omgången av prototyporder från Tier-1 5G-infrastrukturleverantör.
21 augusti – Sivers Wireless får volymproduktionsorder på 5 MUSD (54,5 MSEK) från sin ledande europeiska SATCOM-kund.
15 augusti – Sivers Semiconductors rekryterar Dr. Bami Bastani som strategisk rådgivare till styrelse och ledning.

14 augusti – Sivers Wireless får kontrakt på 0,425 MUSD (4,6 MSEK) från ledande nätverksleverantör inom SATCOM.
9 augusti – Bolaget beviljats 0,375 MUSD (ca 4 MSEK) under Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).
3 juli – Ny order på 1 MUSD (ca 11 MSEK) från Ayar Labs för utveckling av nästa generations laser-array-chip som stöder applikationer för bland annat High Performance Computing (HPC), Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

Nyckeltal

TSEK 2023 
jul-sep
2022 
jul-sep
2023 
jan-sep

2022
jan-sep

2022
jan-dec
Nettoomsättning 58 291 28 212 162 452 82 836 132 607
Nettoomsättningstillväxt % 107% 6% 96% 23% 46%
Nettoomsättningstillväxt, valutajusterad % 89% -2% 85% 12% 30%
Justerad EBITDA -12 531 -23 079 -40 859 -58 333 -75 277
EBITDA -11 539 -26 607 -47 169 -57 580 -73 693
EBIT -37 993 -51 887 -124 839 -143 253 -185 096
Periodens resultat -40 885 -45 156 -111 003 -124 537 -86 384
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,17 -0,21 -0,48 -0,60 -0,41
Eget kapital per aktie, SEK 5,54 5,86 5,54 5,86 5,80

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl 10:00 den 26:e oktober 2023.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/3834543937724265822

VD-kommentar

Fortsatt stark tillväxt och orderläge – bekräftar tillväxtmål om 100 %

Årets tredje kvartal visade fortsatt mycket stark tillväxt och flera nya viktiga order. Omsättningen steg med 107 procent till 58,3 miljoner kronor vilket innebär att vi är på god väg mot att nå vårt mål om en nettoomsättningstillväxt om minst 100 procent för helåret 2023. För årets första nio månader var omsättningen 162,5 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 96%.

Den starka försäljningen är ett resultat av en stark tillväxt inom båda våra affärsenheter där Photonics samt Wireless ökade med 38 respektive 210 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten per segment under första 9 månaderna motsvarar 33 respektive 193 procent jämfört med samma period föregående år. Under de senaste rullande tolv månaderna har Sivers rapporterat nya order om 330 miljoner kronor och omsatt 212 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 100%

EBITDA för tredje kvartalet blev -11,5 miljoner kronor (-26,6), en förbättring på 15,1 miljoner kronor eller 57 %. Justerat för jämförelsestörande poster var EBITDA för tredje kvartalet -12,5 miljoner kronor (-23,1), en förbättring på 10,6 miljoner kronor. Med fortsatt god kostnadskontroll ser vi att vi kan accelererar vår väg mot lönsamhet. Den starka tillväxten och god kostnadskontroll gör att vi ser positivt på att nå vårt mål om ett positivt justerat EBITDA-resultat under andra halvåret 2023.

Under kvartalet erhöll Sivers Wireless en mycket viktig volymproduktionsorder från vår ledande europeiska SATCOM-kund på 5 miljoner dollar (cirka 55 miljoner kronor), som nu börjar skala upp sin produktion. Trots att det fortfarande är produktion i mindre skala erbjuder det Sivers substantiella intäkter redan under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Vi förväntar oss att produktionen kommer fortsätta skalas upp under 2024 och framåt, vilket kommer att säkra stark tillväxt för Sivers under många år framöver. Från 2024 och framåt, har våra nuvarande kunder inom detta segment givit oss icke bindande prognoser för de kommande 12 kvartalen som bekräftar den starka tillväxt vi ser framför oss.

En annan mycket viktig order som erhölls av Sivers Photonics under kvartalet kom från Ayar Labs på 1 MUSD (cirka 11 MSEK). Denna order för kvalificering av volymproduktion av våra unika laserarrayer bekräftade vår ställning som en nyckelleverantör i ett av framtidens största tillväxtområden; generativ artificiell intelligens (AI). Dagens elektriska kommunikation mellan processorer har inte tillräcklig kapacitet för att snabbt kunna behandla de enorma datamängder som framtidens generativa AI kräver. Vår partner Ayar Labs erbjuder lösningen på detta problem och Sivers levererar laserchipen till denna marknad.

Genom optisk kommunikation kan hastigheten och kapaciteten för processorer öka mångfalt samtidigt som energiförbrukningen kan minskas med upp till 90%. Den prestanda som vi tillsammans erbjuder är nödvändig för att möjliggöra nästa generations AI och avancerad maskininlärning. Under kvartalet diskuterades detta viktiga ämne, bland annat i en artikel i Wall Street Journal där Sivers medverkade. På sikt räknar vi med en enorm marknadspotential inom optisk höghastighetskommunikation och vi arbetar idag med många bolag inom detta område.

Vi fortsätter arbetet med vår första amerikanska Fortune 100-kund och väntar med spänning på resultatet av de större tester som kunden genomför på det chip som vi skickade till kunden sent under andra kvartalet. De två RFPer (Request for Proposal) vi svarat på under året avseende sändar- och mottagarchipen innehåller olika volymscenarios. Eventuell design-in avseende dessa RFPer indikerade volym som startar på flera hundra miljoner kronor per år upp till flera miljarder kronor per år, beroende på vilken typ och antal av dessa konsumentprodukter som denna lösning kommer användas till. Vi har inte uteslutit varken en ut- eller nybyggnad av en egen fabrik, men vi ser en stor flexibilitet genom outsourcing, både vad gäller ledtider och betydligt mindre behov av investeringar. Vi kallar det hybrid fabless. Genom att producera dels i vår egen fabrik, dels genom outsourcing kan vi hålla nere vårt kapitalbehov samtidigt som vi behåller våra marginaler. Vi räknar med att kunna lämna ytterligare information i samband med vår planerade kapitalmarknadsdag den 21 november.

Marknaden för 5G mmvåg har förskjutits men kompenseras mer än väl av att övriga vertikaler, så som SatCom och photonics. Ännu så länge har 5G mmvåg lyckats mest i några få nischade områden, och även om vi med senaste prototyporder från Tier-1 kunden ser stora möjligheter så har denna marknad inte fullt mognat ännu, trots detta så står vi mycket starka som bolag och vi ser fortsatt framför oss en mycket stark organisk tillväxt. Dessutom har vi under det senaste året slimmat kostnadskostymen. Tack vare den starka tillväxten som tar oss närmare lönsamhet och den nyemission samt lånefinansiering som vi säkrade i våras ser vi att vi har täckt vårt kapitalbehov och vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Vår fina, breda, kundportfölj gynnas av flera megatrender och våra innovativa, konkurrenskraftiga produkter gör att vi har en unik och utmärkt position. Jag ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt 2023.

Anders Storm, VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
Tel: +46(0) 702 62 63 90
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 08:00 CET.

Documents & links
Share
Close