Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 28 212 TSEK (26 511), motsvarande en ökning med 6%. Nettoomsättningen minskade med 2 % i oförändrade valutakurser. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till - 26 606 TSEK (-45 911). Justerad EBITDA uppgick till -23 079 TSEK (-8 495). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -51 887 TSEK (-53 906). Resultatet efter skatt uppgick till -45 156 TSEK (-53 466). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,19 (-0,34). Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,86 (2,75).

Januari–september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 82 836 TSEK (67 261), motsvarande en ökning med 23%. Nettoomsättningen ökade med 12% i oförändrade valutakurser.
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -57 580 TSEK (-83 762).
 • Justerad EBITDA uppgick till -58 333 SEK (-46 019).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -143 253 TSEK (-107 717).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -124 537 TSEK (-108 596).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,35 (-0,70).
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,86 (2,75).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

 • Den 12 september meddelade Sivers Semiconductors att dess dotterbolag, Sivers Photonics har mottagit en ny order till ett värde av 955 kUSD från sin första etablerade US Fortune 100-kund.
 • Den 27 september meddelade Sivers Semiconductors att dess dess affärsområde Sivers Wireless har mottagit ordrar för utförande av utvecklingsaktiviteter (750 kUSD) samt en s.k. ”acceleration fee” (150 kUSD) för att korta ner tillverkningstiden för beamformer ICs. Det totala värdet på dessa ordrar är 900 kUSD.
 • Den 29 september meddelade Sivers Semiconductors att man ingått avtal om en lånefacilitet upp till 100 MSEK, varav 50 MSEK utbetalas under oktober 2022. Lånefaciliteten ska användas för att stärka bolagets likviditetsreserv och för allmänna bolagsändamål som kan inkludera rörelsekapital och investeringar för att främja fortsatt organisk tillväxt inom befintliga tillväxtområden. Upptagna lån under lånefaciliteten förfaller till betalning den 29 september 2023 och löper med en månatlig ränta om en procent. Bolaget har när som helst rätt att återbetala lånet i förtid utan kostnad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Affärsområde Sivers Wireless har mottagit ytterligare en order om cirka 15,8 miljoner kronor (1,4 MUSD) från ett europeiskt satellitkommunikationsbolag.
 • Harish Krishnaswamy, medgrundare av och tidigare CTO på MixComm, har utsetts till Managing Director (MD) för Sivers Wireless. Harish Krishnaswamy kommer också att ta plats i ledningsgruppen för Sivers.

Nyckeltal

TSEK 

2022
Jul-Sept
2021
Jul-Sept
2022
Jan–Sept
2021
Jan–Sept
2021
Jan–Dec
Nettoomsättning 28 212 26 511 82 836 67 261 90 652
Nettoomsättningstillväxt % 6% 19% 23% 1% -6%
Nettoomsättningstillväxt % -2% 26% 12% 10% 0%
EBITDA -26 606 -45 911 -57 580 -83 762 -107 185
EBITDA justerad -23 079 -8 495 -58 333 -46 019 -64 935
EBIT -51 887 -53 906 -143 253 -107 717 -140 941
Periodens resultat -45 156 -53 466 -124 537 -108 596 -133 704
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,19 -0,34 -0,35 -0,70 -0,83
Eget kapital per aktie, SEK 5,86 2,75 5,86 2,75 4,57

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 torsdagen den 27 oktober 2022.
Anmälan till webinariet görs via länken:https://register.gotowebinar.com/register/1333999401593774608

VD-kommentar

Under tredje kvartalet fortsatte vi att tydliggöra hur Sivers Semiconductors är avgörande för att leverera byggsternarna för många av framtidens megatrender. Det gjorde vi bland annat genom att våra kunder under kapitalmarknadsdagen berättade om hur de adresserar megatrenderna Silicon Photonics och Satellitkommunikation. Tillväxten i tredje kvartalet motsvarade ca 6 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Tredje kvartalet, med en omsättning på 28 miljoner kronor, var också något starkare än andra kvartalet 2022. För årets första nio månader steg omsättningen med 23 procent till totalt 82 miljoner kronor.

Wireless växte med över 100 procent jämfört med tredje kvartalet 2021, samtidigt som Photonics backade cirka 20 procent. Photonics största utmaning var en kombination av försenade kundgodkännanden av vissa leveranser och förseningar på grund av viss fabriksutrustning som nu har åtgärdats, vilket pressade tillbaka intäkterna till innevarande och kommande kvartal.

Resultatmässigt såg vi en förbättring, resultatet efter skatt uppgick till -45 miljoner kronor, en förbättring med 8 miljoner kronor. EBITDA blev -26 miljoner kronor och förbättrades därmed med 9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Justerad EBITDA om -23 miljoner kronor (-8) var 15 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år, främst på grund av ökade kostnader för råvaror och förnödenheter om 8 miljoner kronor samt ökade personalkostnader om 9 miljoner kronor, i huvudsak hänförliga till förvärvet av MixComm.

Under kvartalet har bolaget upptagit en lånefacilitet på upp till 100 MSEK. Jag ser det som positivt att vi säkrat detta lån och vi får en stärkt likviditet. Detta ger oss ökat handlingsutrymme att fortsatt investera inom prioriterade tillväxtområden.

För att ge en djupare inblick i koncernen och våra framtidsutsikter höll vi under kvartalet en kapitalmarknads-dag som sändes live och finns tillgänglig på vår hemsida. Jag är särskilt glad över att två av våra kunder, Ayar Labs och ALL:SPACE, medverkade och gav sin bild av våra respektive samarbeten. Dessa bolag adresserar Silicon Photonics och satellitkommunikation som är två av sex megatrender Sivers idag fokuserar på. Båda dessa marknader har mycket stora adresserbara marknader under de kommande 10 åren, där vi redan kommer se volymintäkter under 2023. Det var därför mycket glädjande att se dessa kunder berätta om hur fundamentalt viktiga våra chip är för deras framtid.

Vid ECOC-mässan (European Conference on Optical Communication) i Basel i Schweiz visade vi i september våra unika laserchip tillsammans med Ayar Labs banbrytande teknologi. Vår gemensamma teknik banar väg för tillämpningar inom bland annat högpresterande datorer och artificiell intelligens. Laserchipen bygger på vår indiumfosfid-plattform InP100 och har tillverkats på vår egen fabrik i Storbritannien. Demonstrationen är första steget i att få ut denna gemensamma lösning på marknaden i stor skala.

Genom sammanslagningen med MixComm har vi nu en mycket stark position, inte bara inom 5G utan även inom satellitkommunikation. Under kvartalet kunde vi för första gången se konkreta fördelar materialiseras när vi fick vår första större order från en kund inom satellitkommunikation som tidigare var en MixComm-kund. Ordern om cirka 10 miljoner kronor innefattar utvecklingsaktiviteter och en så kallad acceleration fee för att korta ner tillverkningstiden för andra generationens integrerade kretsar (beamformer ICs). Den första generationens beamformer ICs har utvecklats under de senaste två åren och ordern är det första konkreta steget mot volymproduktion.

I september kunde vi meddela en ny order för Photonics om cirka 10 miljoner kronor från den av våra tre Fortune 100-kunder som varit med oss längst. Sammantaget har vi under 2022 fått order från kunden på cirka 34 miljoner kronor och sedan projektet startade för snart tre år sedan har vi fått order från kunden om totalt cirka 130 miljoner kronor. Vi har en nära relation och hoppas och ser fram emot att stötta kunden i framtida volymproduktion.

Det goda samarbetet är ett starkt bevis på att vår indiumfosfid-plattform InP100 verkligen är rätt positionerad och ligger rätt i tiden, som även delas av Microwave Journal – efter en rapport från Yole Intelligence – för ett par veckor sedan konstaterade att ”Konsumentelektronik är den heliga gralen för indiumfosfid (InP)”. Detta stärker vår tro och vi har aldrig varit mer positiva kring vår plattform än vi är nu. På ett par års sikt har den enorm potential när våra kunder rampar upp volymerna efter att deras respektive prototypfaser är avklarade.

Det är mycket glädjande att se att vi trots ett utmanade makroekonomiskt läge med kriget i Ukraina, energikris och komponentbrist, fortsätter att växa. Hela ekosystemet ligger efter sina ursprungliga tidsplaner, men den underliggande efterfrågan finns där och våra satsningar på flera megatrender ligger helt rätt i tiden. Det nuvarande makroekonomiska läget gör naturligtvis att vi ser den omedelbara framtiden med försiktighet, men vi tror samtidigt att de megatrender vi jobbar inom kommer att fortsätta utvecklas positivt även på kort sikt. Sammantaget tror vi fortsatt att förutsättningarna för oss som bolag under resten av året blir bättre än de varit tidigare under året. Vi ser positivt på att kunna teckna nya utvecklingsavtal och andan inom bolaget är optimistisk.

Våra konkurrenskraftiga produkter och vårt starka globala nätverk gör oss väl rustade. Genom kombinationen av Photonics och Wireless, och integrationen av MixComm, har vi skapat ett unikt teknologibolag med en utmärkt position. Även om världsekonomin är i ett osäkert läge ser vi framtiden an med stor tillförsikt.

Anders Storm
VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
Tel: +46(0) 702 62 63 90
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, beamforming front end-IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com   

Share
Close