Första kvartalet 2021 Intäkterna uppgick till 13 840 TSEK (22 810), en minskning om 39% Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -17 771 TSEK (-11 001) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -25 802 TSEK (-18 459) Resultatet efter skatt uppgick till -26 233 TSEK (-21 217) Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,17 (-0,16) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 3,32 (2,34)

Väsentliga händelser under första kvartalet:

  • Den 11 januari tillträdde Pelle Wijk som dotterbolags-VD för Sivers Wireless.
  • Den 11 januari meddelade Sivers Semiconductors att dotterbolaget Sivers Photonics har fått en ny order inom optisk avkänning värd cirka 11 miljoner kronor från en av sina etablerade Fortune 100-kunder. Ordern kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2021.
  • Den 21 januari valdes Lottie Saks till ny styrelseledamot i Sivers Semiconductors AB på en extra bolagsstämma.
  • Den 4 februari meddelade Sivers Semiconductors AB att dotterbolaget Sivers Wireless har fått en beställning av IC-komponenten från TMYTEK i Taiwan, ett företag som tillhandahåller millimetervågslösningar inom 5G och satellitkommunikation. Denna nya order öppnar nya möjligheter på den asiatiska marknaden, även om ordervärdet är litet i detta skede.
  • Den 15 mars meddelade Sivers Semiconductors att dotterbolaget Sivers Wireless har vunnit nya så kallade design wins med tre nya kunder. Målet är att Sivers Semiconductors teknologi ska användas i nya produkter inom nya vertikaler och användningsområden samt i produkter hos kunder som redan har millimetervågsprodukter.
  • Den 30 mars meddelade Sivers Semiconductors att dotterbolaget Sivers Wireless har fått två nya volymordrar på totalt 7 miljoner kronor. Ordrarna gäller RFICs som ska användas i både licensierade och olicensierade 5G-produkter och kommer att levereras under första och andra kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • På årsstämman den 20 maj 2021 kommer det att föreslås ett nyval av Carolina Tendorf till styrelseledamot.
  • Sivers Semiconductors AB meddelar 12 maj att dotterbolaget Sivers Wireless har vunnit ny design win med ett nordamerikanskt telekombolag. Denna nya kund kommer att utveckla produkter för marknaden för olicensierad 5G-millimetervåg genom att utnyttja Sivers marknadsledande 60 GHz-teknologi.

 

Nyckeltal

TSEK

2021
Jan-Mar
2020
Jan-Mar
2020
Jan- Dec
Intäkter 13 840 22 810 96 170
EBITDA -17 771 -11 001 -55 661
EBIT -25 802 -18 459 -85 710
Periodens resultat -26 233 -21 217 -195 782
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,17 -0,16 -1,37
Eget kapital per aktie, SEK 3,32 2,34 3,44

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 torsdagen den 20 maj 2021.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1344301813517394700

 

VD-kommentar
 

Den positiva tillväxten från fjärde kvartalet bromsades under första kvartalet upp av pandemins andra och tredje våg, vilket påverkade första kvartalets omsättning negativt. Vi förlorade varken order eller kunder, utan intäkterna försköts framåt i tiden, för såväl Photonics som Wireless. Nu när vaccineringarna tagit fart på många av våra huvudmarknader ser vi ökad aktivitet inom båda affärsområden, en indikation på att tillväxten tar fart igen.

Digitala kundmöten och design-wins
Vi fortsätter bygga vidare inför framtiden med nya designwins och positiva digitala kundmöten, som kommer att leda till nya affärer under året. Det planerade listbytet till Nasdaqs huvudlista under juni 2021 har också legat i fokus under kvartalet. Med investeringar i ny produktionskapacitet och nyanställningar säkrar hanteringen av den framtida tillväxten. Under kvartalet anställdes 14 nya medarbetare som kommer att börja inom de närmaste sex månaderna. Vid utgången av första kvartalet hade vi fortsatt en stark kassa på cirka 197 miljoner kronor som kommer att användas till fortsatta investeringar för tillväxt.
Nettoförsäljningen för första kvartalet uppgick till cirka 14 miljoner kronor, en minskning med 39 procent år över år. Som vi tidigare indikerat kan omsättningen per kvartal i denna fas vara slagig beroende på när order levereras. Ett exempel är det volymavtal som kom in under de sista dagarna av kvartalet, där stora delar försköts in i andra kvartalet.

Photonics medverkar i många lovande processer
Under första kvartalet har vi fått ytterligare en order inom optisk avkänning värd cirka 11 miljoner kronor från vår största Fortune 100-kund. Ordern har delvis levererats och faktureras under första kvalet med resterade del under andra kvartalet. Detta innebär att denna kund sedan oktober 2018 har lagt beställningar om sammanlagt 85 miljoner kronor. Vi har fortsatt stort fokus på nästa steg med denna Fortune 100-kund och även med vår andra Fortune 100-kund. Vi för även dialoger med ytterligare potentiella kunder av stor dignitet.

Wireless gör framsteg i USA och Asien
Wireless fortsatte också sina framsteg. Under första kvartalet tecknade Wireless tre nya designs-wins och erhöll två amerikanska volymorder på totalt sju miljoner kronor, varav merparten kommer att levereras under andra kvartalet. Så snart pandemin släpper sitt grepp är jag övertygad om att flera av våra Wireless-kunder får fart på sina externa testnätverk med många fler slutkunder som resultat.
Under kvartalet fick vi även en order från TMYTEK i Taiwan på BFIC-komponenter (BFIC – Beamforming Integrated Circuit), den nya produkt som vi tagit fram tillsammans med Ampleon. Ordervärdet från TMYTEK är inte stort i dagsläget, men eftersom bolaget är en viktig taiwanesisk spelare inom 5G-millimetervågslösningar och satellitkommunikation tror vi att ordern kan öppna nya möjligheter för oss på den asiatiska marknaden. Sammanlagt hade vi vid kvartalets utgång sålt 13 utvärderingskitt och erhållit tre nya design-wins, vilket gör att vi nu har totalt 24 design-wins. Det är åtta fler än för ett år sedan och vi räknar med fler design-wins under 2021.

Stark optimism om framtiden
Vi försätter att expandera vår kundbas och vi för många diskussioner med såväl gamla som nya kunder och partners. Många av våra kunder är på väg in i volymproduktion och därför ser vi framtiden an med tillförsikt. Våra konkurrenskraftiga produkter och vårt globala nätverk gör oss väl rustade för att dra nytta av marknadens underliggande starka tillväxt. Vi har en utmärkt position vad gäller kunder, balansräkning och nya produkter. Min optimism om framtiden är därför fortsatt stark.

 

Anders Storm, VD och koncernchef

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
Tel: 0702 62 63 90
E-post: [email protected]

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Share
Close