Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av årsstämman den 30 maj 2017 har styrelsen för Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA”) upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar finns tillgängliga på Sivers IMAs hemsida, www.siversima.com, på Aktietorgets hemsida, www.aktietorget.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet och anmälningssedlar kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via e-post till [email protected] eller telefon till 08-463 80 00.

Teckningstiden löper den 14 – 29 juni 2017. De som på avstämningsdagen den 8 juni 2017 var aktieägare i Sivers IMA erhöll en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 3,50 SEK per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

En webbaserad presentation kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 16 juni 2017. Anmälan till webinaret görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/9124432866245117697 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: +46 70 262 6390

E-mail: [email protected] 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sivers IMA. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sivers IMA kommer endast att ske genom det prospekt som Sivers IMA har offentliggjort den 12 juni 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Sivers IMA är en ledande europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. Sivers IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close