Dubbla Fortune 100-avtal & rekordavtal efter kvartalets utgång

Andra kvartalet 2020
• Intäkterna uppgick till KSEK 21 445 (23 871), en minskning om 10%
• Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -9 068 (-6 400)
• Resultatet uppgick till KSEK -22 392 (-14 524)
• Resultat per aktie var SEK -0,16 (-0,12)
• Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,16 (2,48)

Januari–juni 2020
• Intäkterna uppgick till KSEK 44 255 (46 970), en minskning om 6%
• Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -20 070 (-12 003)
• Resultatet uppgick till KSEK -43 609 (-28 528)
• Resultat per aktie var SEK -0,32 (-0,23)
• Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,16 (2,48)

Väsentliga händelser under andra kvartalet:
• Den 14 april erhöll Photonics en utvecklingsorder till ett värde av 7,5 MSEK från en US Fortune 100-kund.
• Den 12 juni erhöll Photonics orders från en av sina etablerade Fortune 100-kunder till ett sammanlagt värde om 20,7 MSEK.
• Den 24 juni meddelade Photonics att de är en av grundarna av en branschledande grupp företag som undertecknat ett avtal för att standardisera integrerade photonics-lösningar. Avtalet innebär en ny industristandard för kontinuerliga laserljuskällor. Gruppen inkluderar branschledare som Arista, Ayar Labs, imec, Intel, Lumentum, Luminous Computing, MACOM, Quintessent, Sumitomo Electric och II-VI.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
• Den 28 juli genomförde Sivers IMA Holding AB en kvittningsemission om 779 696 aktier, vilket motsvarade ett belopp om ca 8,4 MSEK. Betalning erlades genom kvittning av fordringar, som uppkom från rörelsekrediter utställda 2019.
• Den 5 augusti tecknade Wireless ett 5G millimetervågsavtal med ett uppskattat framtida värde på 480 MSEK.
• Den 13 augusti genomförde Sivers IMA holding en kvittningsemission om 555 262 aktier, vilket motsvarade ca 12,7 MSEK. Med denna emission har de rörelsekrediter om totalt 20 MSEK som upptogs 2019 reglerats
.
 

Nyckeltal

KSEK 2020
Apr–Jun
2019
Apr–Jun
2020
Jan–Jun
2019
Jan–Jun
2019
Jan-Dec
Intäkter 21 445 23 871 44 255 46 970 96 355
EBITDA -9 068 -6 400 -20 070 -12 003 -48 322
Periodens resultat -22 392 -14 524 -43 609 -28 528 -75 661
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,16 -0,12 -0,32 -0,23 -0,60
Eget kapital per aktie, SEK 2,16 2,48 2,16 2,48 2,17

 

 

 

 

 

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 21 augusti 2020.
Anmälan till webinariet görs via länken:https://attendee.gotowebinar.com/register/1249507412752352012

 

VD-kommentar

Dubbla Fortune 100-avtal & rekordavtal efter kvartalets utgång

Jag har nu gjort mitt fjärde år som vd för Sivers IMA, det har minst sagt varit fyra spännande år. Att vi under andra kvartalet fick photonics-order på sammanlagt cirka 30 miljoner kronor från två mycket prominenta Fortune 100-kunder hade jag inte vågat hoppas på för fyra år sedan. Att det dessutom skedde mitt under en pandemi hade ingen kunnat gissa. Att vi även stängde ett rekordavtal efter kvartalet till ett uppskattat framtida värde av 480 miljoner kronor är ett bra bevis på att vi gjort många saker rätt under dessa år.

Trots dessa framgångar saktade coronapandemin ner aktiviteten betydligt under april och maj då många kunder tog längre tid på sig att fatta beslut eller senarelade beslut. Från och med juni månad återkom dock aktiviteten till mer normala nivåer och blickar vi framåt ser trenden positiv ut. Kortsiktigt tror vi på en återhämning under senare delen av året och långsiktigt tror vi inte att vår underliggande marknad påverkas av pandemin. Det kan till och med vara så att pandemin accelererat intresset för våra produkter, inte minst inom 5G.

Omsättningen i andra kvartalet var 21 miljoner kronor, en minskning om 10 procent jämfört med föregående år. Minskningen var främst en effekt av minskad aktivitet i april och maj till följd av pandemin, men i juni ökade aktiviteten markant. Trots pandemin fick vi i april vår första mindre volymorder på cirka 3,5 miljoner kronor för leverans under andra och tredje kvartalet till CCS/ADTRAN på olicensierad 5G.

Sammantaget försämrades rörelseresultat med ca 3,6 miljoner till -16,5 miljoner kronor jämfört med -12,9 miljoner samma period förra året. Framförallt berodde försämringen på minskade aktiveringar av R&D om 4 miljoner kronor. Om vi även bortser från de ej kassaflödespåverkande avsättningar till sociala avgifter för personalkostnader kopplade till personalens optionsprogram (ca 3,2 miljoner kronor), kan man istället se en viss förbättring av utfallet.  

Vårt affärsområde Photonics har gått från klarhet till klarhet under det senaste året och sett en stark efterfrågan utanför sin traditionella marknad för optisk fiberkommunikation. I kvartalet säkrade vi ytterligare en utvecklingsorder från ny Fortune 100-kund. Ordern på 7,5 miljoner kronor för optiska sensorer kommer att levereras och faktureras under året. Vi fortsatte dessutom att stärka vår relation med vår första Fortune 100-kund inom Photonics med en order på 21 miljoner kronor som nu inkluderar flera projekt.

När det gäller 5G sålde vi åtta nya kompletta testsystem under kvartalet, varav tre till universitet och fem till potentiella nya 5G-kunder i ett flertal olika vertikaler. I kvartalet fortsatte tre kunder in i nästa fas, till så kallade design-wins, och vi har nu totalt 19 5G design-wins med kunder från hela världen som utvecklar produkter baserat på våra chip och moduler.

Efter utgången av kvartalet tecknade vi vårt första större utvecklings- och leveransavtal med ett globalt halvledarbolag noterat på NYSE. Vår nästa generations 5G mmWave-teknik kommer att ligga till grund för en CPE-produkt (Customer Premises Equipment) som kommer att finnas tillgänglig i stora volymer från och med 2023. Under de första tre åren från kommersiell lansering uppskattar vi ett totalvärde på cirka 480 miljoner kronor. Avtalet är en verklig milstolpe och ett starkt bevis på att vår 5G millimetervågsteknologi håller högsta klass. Det visar också på möjligheten till stora volymer i denna marknad.

Vi försätter att bygga vår kundbas och för många diskussioner med såväl gamla som nya kunder och partners. En viktig drivkraft för vår tillväxt, både inom 5G och Photonics, är vårt starka partnernätverk och våra många samarbeten. Ett exempel är att vi i kvartalet medverkade som en av grundarna i standardiseringen av integrerade photonics-lösningar. Avtalet, ett så kallat multi-source agreement, MSA, undertecknades av ledarna i branschen och kommer att hjälpa till att driva tillväxten i industrin. Vi är stolta över att ha medverkat bland dessa industriledare och jag är övertygad om att våra många samarbeten fortsatt kommer att vara viktiga tillväxtdrivare för oss.

Min optimism om framtiden är fortsatt mycket stark. Den positiva utvecklingen på marknaden inom gamla och nya vertikaler inom 5G och Photonics kommer att ge fortsatt bra tillväxt. Den positiva utveckling vi ser, bland annat med våra två Fortune-100 kunder, gör att jag hyser gott hopp inför framtiden. Både 5G och Photonics står inför ett skifte då våra kunders kunder börjar efterfråga större volymer och teknikerna får bredare spridning. Det stora leveransavtal vi tecknade efter utgången av kvartalet är en stark indikation om potentialen i vår affär. Våra mycket konkurrenskraftiga produkter och vårt starka globala nätverk gör oss väl rustade för att dra nytta av marknadens underliggande starka efterfrågan och jag ser med förväntan framåt.

Anders Storm, vd och koncernchef

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Anders Storm, VD

Tel: 070 262 6390
Epost: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00

Epost: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Sivers IMA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

 

Share
Close