Det förvärvade bolaget CST Global Ltd är inkluderat från 2017-05-18. April-juni 2017 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 18 716 (6 624), en ökning om 183 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 11 474 (2 711), en ökning om 323 procent Periodens resultat uppgick till KSEK -11 609 (-9 205) Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,22) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,22 (1,63) Halvår 2017 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 29 029 (14 062), en ökning om 106 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 17 505 (6 872), en ökning om 155 procent Periodens resultat uppgick till KSEK -18 755 (-14 781) Resultat per aktie var SEK -0,27 (-0,35) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,22 (1,63)

Väsentliga händelser under perioden:
Sivers IMA AB lanserar 60 GHz RFIC chip för WiGig
Sivers IMA AB presenterar samarbete med Integrated Device Technology
Sivers IMA AB ingår WiGig avtal med medelstor systemleverantör i Europa
Sivers IMA Holding AB förvärvar CST Global Ltd
Sivers IMA Holding AB genomför nyemission
Sivers IMA AB ingår samarbetsavtal för WiGig med ett stort japanskt företag

Väsentliga händelser efter perioden utgång:
Sivers IMA Holding AB meddelar att den genomförda emissionen fulltecknats
CST Global meddelar att försäljningen av DFB laser till Kina och Indien närmar sig 2 miljoner enheter.
CST Global ingår ramavtal med stor nordamerikansk leverantör av datacenters.Totalt ordervärde
uppskattas till ca MUSD 10 över en tvåårsperiod.

En webbaserad presentation av Halvårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 idag, fredagen den 8 september 2017. Anmälan till webinaret görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/171552785527737089  

___________________________________________________________________________________________
 

VD kommentar

Andra kvartalet 2017 har med stor sannolikhet varit ett av de mest händelserika kvartalen i Sivers IMAs historia. Förvärvet av CST Global samt genomförandet av nyemissionen på MSEK 81 är två viktiga händelser som förändrar Sivers IMA som bolag och som tar oss till ett nytt kapitel i vår historia. Med CST Globals bidrag till koncernen från den 18 maj når vi en bruttoomsättning på MSEK 18,7 (MSEK 6,6) och en nettoomsättning på MSEK 11,5 (MSEK 2,7). Inkluderas hela CST Globals bruttoomsättning för andra kvartalet når vi en proforma omsättning på motsvarande ca MSEK 26 vilket är en ökning med nästan 400 procent jämfört med samma period 2016. Kraftigt ökad omsättning och en stark kassa efter nyemissionen innebär att vi nu är ett större och starkare bolag än tidigare och vi märker redan nu att kunder och partners ser på oss på ett annat sätt än för ett år sedan. Kvartalets resultat är dock negativt med MSEK 11,6 (MSEK 9,2), inkluderat avskrivning av goodwill relaterad till förvärvet av CST Global, vilket är förväntat i den tillväxtfas bolaget befinner sig.  

Två områden inom vilka vi ser stor tillväxt för våra opto-elektroniska lösningar är Fiber-to-the-home (FTTH) och datacenters. Vi meddelade nyligen att CST Globals försäljning till Kina och Indien snart uppgår till 2 miljoner DFB enheter samt att vi tecknat ramavtal med en stor nordamerikansk leverantör av system för datacenters. Ramavtalets ordervärde uppskattas till ca MSEK 80 de kommande två åren och indikerar att vi är mycket väl positionerade på denna tillväxtmarknad. 

Inom WiGig ser vi en god utveckling och vi har under det gångna kvartalet slutit ytterligare ett viktigt samarbetsavtal, den här gången med ett stort japanskt företag. Dessutom har vi nu fått fram våra första WiGig-kretsar och antenner vilka visar prestanda i världsklass, och detta driver förstås intresset för våra lösningar ytterligare. Sammanfattningsvis ser vi väldigt positivt på framtiden inom detta område. 

Ett område som inte tar den fart vi hoppats på är radar. Även om vi fått många nya design wins de senaste åren har inte dessa resulterat i önskad volymproduktion. Vi tar därför nu fram produkter som kan erbjuda en högre integrationsgrad och den första produktfamiljen offentliggjordes redan den gångna veckan.

Ett annat hett område är 5G och vi utvärderar just nu, tillsammans med partners, hur vi på bästa och snabbaste sätt ska ta vår WiGig teknik till 5G marknaden. Vår WiGig lösning är väldigt nära vad som krävs för en komplett 5G RF-modul, och att addera 28-39 GHz är en förhållandevis mindre uppgift jämfört med den grundlösning vi tagit fram. Då vi nu kan visa att vi har en RF modul i världsklass inom WiGig blir det lättare för oss att hitta rätt partners inom framtidens 5G-lösningar, ett område inom vilket vi ser stor framtida potential.

Efter detta händelserika kvartal och med en fulltecknad nyemission i ryggen fortsätter vi nu med full fart framåt och ser fram emot resten av 2017.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

Verksamheten

Sivers IMA är en ledande och internationellt erkänd leverantör inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Dessa chip, komponenter, moduler och delsystem gör det möjligt att skicka information både trådlöst och via fiber för att erbjuda ökad kapacitet i data- och telekommunikationsnäten. Millimetervågsteknik och optiska halvledare är avgörande för alla nuvarande och framtida höghastighetskommunikationsnät. Sivers IMA utvecklar också radarsensorer som används i olika industriella tillämpningar exempelvis mätning av avstånd, hastighet och position.

Det i maj förvärvade CST Global grundades år 2000 i Glasgow som en avknoppning från universiteten i Glasgow och i Strathclyde. Företaget designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation och CST Global har exempelvis produkter som är viktiga för passiva optiska nät (PON), vilka används för “Fiber-to-the-home” och “Fiber-to-the-office”. Bolaget besitter idag en kompetens som omfattar samtliga materialkombinationer och tillverkningsprocesser som används för kommersiell framställning av halvledarchips för optoelektroniska ändamål. Denna samlade kunskap är unik i elektronikbranschen, även vid jämförelse med globala företag.

Bolagen skapar tillsammans en global halvledarkoncern med produkter i världsklass avsedda för dagens och framtidens kommunikations- och sensorssamhälle. Marknaden för bredband växer kraftigt och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 5G och fiber. Med förvärvet av CST Global kan Sivers IMA nu leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår.

Sivers IMA i korthet

Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de helägda dotterbolagen Sivers IMA AB, CST Global Ltd och Trebax AB. Verksamheten bedrivs i huvudsak i de två bolagen Sivers IMA AB och CST Global Ltd. Sivers IMA har huvudkontor i Kista med filial i Göteborg. CST Globals huvudkontor och fabrik ligger i Glasgow, Skottland.

Denna rapport avser koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2017 till och med den

30 juni 2017, varvid CST Globals verksamhet är inkluderad från 18 maj 2017.

Väsentliga händelser under perioden

Den 15 februari meddelar Sivers IMA lanseringen av en ny WiGig-kompatibel 60 Ghz RFIC (TRX-BF01) för styrning av strålriktningen s.k. beamforming. Det är en höghastighets RFIC med inriktning på data- och telekominfrastruktur. TRX-BF01 kan användas till trådlösa bredband (FWA), meshade nätverk samt backhaul- och fronthaul-lösningar.

20 februari förtydligar Sivers IMA att det i december 2016 presenterade partneravtalet ingåtts med Integrated Device Technology, Inc. Samarbetet syftar till att erbjuda marknaden en “state-of-the-art” millimetervågslösning på V-band för infrastrukturtillämpningar. Lösningen bygger på IEEE 802.11ad standarden och inkluderar Sivers IMAs RFIC TRX-BF01 som lanserades förra veckan

Sivers IMA meddelar 1 mars att bolaget ingått ett avtal med en europeisk medelstor systemleverantör av avancerade radiolänkar som används för punkt-till-punkt- och punkt-till-multipunktlösningar. Avtalet omfattar utveckling av en radiomodul och en patch-antenn. Radiomodulen bygger på Sivers IMAs nya WiGig RFIC TRX-BF01 och antennteknologin baseras på ett projekt finansierat av Vinnova som Sivers IMA genomför tillsammans med Uppsala universitet.

Sivers IMA meddelar den 12 april att bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i CST Global Ltd. Den initiala köpeskillingen utgörs av 27 924 998 nyemitterade aktier i Sivers IMA, vidare tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 13 962 499 nyemitterade aktier i Sivers IMA som kan utfalla om CST Globals intäkter under kalenderåret 2017 överstiger MGBP 6,5 (ca MSEK 72). Förvärvet förutsätter godkännande av bolagsstämma.

Sivers IMA meddelar vidare den 12 april att styrelsen har identifierat behov av att tillföra den nya koncernen rörelsekapital och kapital avsett för investeringar för att möta en bedömd ökad efterfrågan samt för att stödja målsättningen att uppnå tillväxt under lönsamhet. Bolaget meddelar därför att det har för avsikt att genomföra en nyemission om ca MSEK 80 så snart som möjligt efter det att förvärvet av CST Global är genomfört.

Sivers IMA meddelar den 2 maj att extra bolagsstämma beslutat godkänna Sivers IMAs förvärv av samtliga aktier i CST Global Ltd. Den 19 maj meddelar bolaget att förvärvet slutförts och att styrelsen i samband därmed beslutat om nyemission av den initiala köpeskillingen om 27 924 998 aktier i Sivers IMA Holding AB. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Sivers IMA med SEK 13 962 499 och efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till SEK 34 906 247,50 fördelat på 69 812 495 aktier.

Sivers IMA meddelar den 30 maj att ordinarie bolagsstämman beslutat att bolagets aktiekapital ska öka med högst 11 635 415,50 kronor genom nyemission av högst 23 270 831 aktier, vardera med kvotvärde om 0,50 kronor. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare och teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 14 juni 2017 till och med den 29 juni 2017.

Sivers IMA meddelar den 13 juni att bolaget ingått ett samarbetsavtal för millimetervågsapplikationer med ett stort, japanskt företag med en omsättning i mångmiljardklassen inom tillverkning av elektrisk utrustning. Avtalet avser utveckling och försäljning av millimetervågsprodukter för trådlös gigabit-kommunikation till den globala marknaden. 

Händelser efter periodens utgång                                                                                                                         

Sivers IMA meddelar den 5 juli att den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av årsstämman den 30 maj fulltecknats. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka MSEK 81,4 före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka MSEK 7,2. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Sivers IMA med 11 635 415,50 SEK genom emission av 23 270 831 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 46 541 663 SEK, fördelat på 93 083 326 aktier.

Den 8 augusti meddelas att CST Globals försäljning av DFB laser till de indiska och kinesiska marknaderna närmar sig 2 miljoner enheter.

Den 7 september meddelas att CST Global ingått ett ramavtal med en stor global leverantör av system för datacenters. CST Global skall leverera opto-elektroniska komponenter vilka utgör grundteknologin för utbyggnaden av nästa generations moln-, datacenter- och Hyperscale datacenterapplikationer. Det totala ordervärdet över en tvåårsperiod uppskattas till ca MUSD 10.

Försäljning och resultat

Under perioden april – juni uppgick rörelsens intäkter till KSEK 18 716 (6 624), en ökning med 183 procent. Nettoomsättningen ökade för samma period med 323 procent till KSEK 11 474 (2 711). Exklusive förvärvade CST Global uppgick rörelsens intäkter till KSEK 9 732 (6 624) och nettoomsättning till 3 544 (2 711). Periodens resultat uppgick till KSEK -11 609 (-9 205), vilket är en försämring om KSEK 2 404, hänförlig till avskrivning av goodwill med anledning av förvärvet av CST Global. CST Global bidrog positivt till resultatet med KSEK 350.

Under perioden januari – juni uppgick rörelsens intäkter till KSEK 29 029 (14 062), en ökning med 106 procent. Nettoomsättningen ökade för samma period med 155 procent till KSEK 17 505 (6 872). Exklusive förvärvade CST Global uppgick rörelsens intäkter till KSEK 20 045 (14 062) och nettoomsättning till 9 575 (6 872). Periodens resultat uppgick till KSEK -18 755 (-14 781), vilket är en försämring om KSEK 3 974, hänförlig i huvudsak till avskrivning av goodwill med anledning av förvärvet av CST Global. CST Global bidrog positivt till resultatet med KSEK 350.

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2017 uppgick koncernens likvida medel till KSEK 998 (37 219). Koncernen hade per den 30 juni en checkräkningskredit om KSEK 2 500 vilken per den 30 juni var utnyttjad med KSEK 2 149 (0). Efter kvartalets utgång slutfördes en nyemission vilken tillförde bolaget MSEK 74,2 efter avdrag för emissionskostnader.

Investeringar

Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 12 401 (9 880) och avser immateriella anläggningstillgångar såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten med KSEK 6 042 (9 143), samt förvärv av dotterbolag KSEK 6 359 (0).  

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 7 986 (2 433) i avskrivningar varav KSEK 261 (298) avser avskrivningar på inventarier och verktyg, KSEK 3 670 (1 403) avser avskrivningar på balanserade utgifter för avslutade utvecklingsprojekt samt KSEK 4 054 (366) avser avskrivning av goodwill. KSEK 3 323 av avskrivningen av goodwill avser förvärvet av CST Global, i enlighet med gällande bokföringsregler (K3).

Eget kapital

Per 30 juni 2017 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 154 829 (68 410). Aktiekapitalet uppgick till SEK 34 906 247,50.

Aktien

Sivers IMAs aktiekapital var den 30 juni fördelat på 69 812 495 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 4 februari 2013 på AktieTorget under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.

Anställda

Per den 30 juni 2017 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 82 (30) anställda. Antalet konsulter som var engagerade i bolaget per den 30 juni 2017 uppgick till 6 stycken (6).

Ägarstruktur 

Per den 30 juni 2017 hade Sivers IMA Holding AB (publ) tre ägare som var och en, direkt och indirekt, innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade bolaget cirka 1 800 aktieägare.

Utsikter för bokföringsåret 2017

Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos. 

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen 

Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

8 november 2017                         Kvartalsrapport Q3: 2017

15 februari 2018                           Kvartalsrapport Q4: 2017                                                                   

Denna halvårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Sivers IMA Holding (publ)

Kista den 7 september 2017

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Telnr: 070-262 63 90

e-post: [email protected]  

Detta är SIVERS IMA

Sivers IMA är en ledande och internationellt erkänd leverantör som genom de helägda dotterbolagen Sivers IMA AB och CST Global Ltd utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Moderbolaget Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.

Documents & links
Share
Close