Styrelsen för Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2020, beslutat om en kvittningsemission om 555 262 aktier (motsvarande cirka 0,39 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter utspädning). Teckningskursen uppgår till 22,80 kronor per aktie, mot¬svarande cirka 92,5 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tiden från och med den 10 augusti 2020 till och med den 12 augusti 2020.

Samtliga aktier har tecknats och betalning erlagts genom kvittning av fordringar mot Bolaget om sammanlagt 12 659 974 kronor. Med beaktande av den kvittningsemission om 779,696 aktier som bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020, innebär den nu offentliggjorda kvittningsemissionen att Bolaget därmed har slutreglerat de skulder som uppkom i samband med upptagande av rörelsekapitalkrediter om sammanlagt 20 miljoner kronor under 2019. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan Bolaget och långivarna. Aktierna har tecknats av Gerhard Dahl och Formue Nord Markedsneutral A/S.

För ytterligare information:
Anders Storm, vd Sivers IMA
Tel: +46 70 262 6390
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: +46 8 463 80 00
e-mail: [email protected]

 

Sivers IMA Holding AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: https://siversima.com

Documents & links
Share
Close