Tredje kvartalet 2018 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 34 624 (24 752), en ökning om 40 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 25 217 (15 016), en ökning om 68 procent Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK – 3 301 (-10 508) Periodens resultat uppgick till KSEK -19 276 (-22 031)  Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,22) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,09 (2,24)

Januari–September 2018

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 82 695 (53 781), en ökning om 54 procent
 • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 53 001 (32 521), en ökning om 63 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK -36 318 (-21 092)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -72 824 (-40 786)
 • Resultat per aktie var SEK -0,65 (-0,44)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,09 (2,24)
Väsentliga händelser under perioden juli–september:
 • CST Global adderar produktkapacitet för BH laserdioder
 • CST Global adderar ytterligare produktionskapacitet
 • Sivers IMA inleder 5G samarbete med global leverantör av licensierade punkt-till-multipunkts bredbandsnät
 • Sivers IMA inleder samarbete inom 5G millimetervåg med ledande nordamerikanskt produktbolag
 • Sivers IMA får order på VCO:er på 5,5 MSEK
Väsentliga händelser efter periodens utgång:
 • CST Global erhåller en ramorder om 21,5 mkr från ett amerikanskt Fortune 100-bolag.
 • Sivers IMA genomför en riktad nyemission om 43,4 miljoner kronor

VD-kommentar

Tredje kvartalet – ett starkt kvartal med två nya 5G kunder och klart förbättrat
EBITDA resultat jämfört med både 2017 och andra kvartalet 2018.

Andra hälften av 2018 har börjat mycket positivt genom en ökad nettoomsättningstillväxt (+68%) samt två nya kundavtal inom 5G. Dessutom har vi signerat en viktig ramorder på MSEK 21,5 under början av fjärde kvartalet, med ett mycket framträdande amerikanskt Fortune 100-bolag inom fiberoptikområdet. Inom fiberoptikområdet har det senaste årets investeringar resulterat i en kraftigt ökad kapacitet i vår fabrik i Skottland.

Fortsatt tillväxt och stärkt EBITDA

I tredje kvartalet har vi haft en ökad nettoomsättning om MSEK 25 (MSEK 15) vilket motsvarar +68% jämfört med samma kvartal 2017. Tack vare denna positiva utveckling tillsammans med en förbättrad bruttomarginal, ser vi en klar förbättring av bolagets EBITDA resultat för perioden, som slutar på MSEK -3 (MSEK -10) en förbättring med MSEK 7 jämfört med samma kvartal 2017, samt en förbättring med MSEK 15 jämfört med andra kvartalet 2018. Under året har investeringar i materiella anläggningstillgångar för framtida tillväxt fördubblats till MSEK -14,4 (-7,3). Det negativa rörelseresultatet för perioden minskade med MSEK 6, till MSEK -14 (MSEK -20), där större delen av det negativa resultatet härrör från goodwillavskrivningar på motsvarande MSEK 11 under tredje kvartalet. Merparten av avskrivningarna är kopplade till förvärvet av CST Global från 2017.

Framtida flytt till Nasdaqs huvudlista

Som tidigare aviserats ser vi över möjligheterna att genomföra en flytt från First North till Nasdaqs huvudlista.

Vi har påbörjat arbetet för att uppfylla noteringskraven inför den börsrevision som föregår Bolagskommitténs beslut kring notering. Arbetet omfattar stora delar av bolaget, bland annat en övergång till redovisning enligt IFRS samt att Svensk kod för bolagsstyrning, (”Koden”), skall tillämpas. Vi har en hög ambition avseende vårt förberedelsearbete och avser att redovisa mer detaljerad information under första halvåret 2019.

Framtiden

Vi har startat fjärde kvartalet på bästa sätt med en stor ramorder gällande förserieproduktion till ett mycket framträdande amerikanskt Fortune 100-bolag inom fiberområdet. I samband med detta genomfördes en riktad nyemission för att säkra nytt kapital till framtida investeringar i tillväxt. Vi har genom den riktade nyemissionen nöjet att välkomna AMF Aktiefond småbolag som nya ägare. Det är också mycket glädjande att Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge ökat sina innehav i bolaget. Vi fortsätter genomföra vår strategiska affärsplan med fokus på våra affärsområden Wireless och Fiberoptik. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och vi känner oss trygga i att vi kan erbjuda chip och komponenter i världsklass. De kunder som har användning för våra chip och komponenter vet vilka vi är och vad vi kan erbjuda, vilket leder till att vi befinner oss i en bra position för att addera ännu fler kunder framöver.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

En webbaserad presentation av tredje delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 16 november 2018. Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/4616721076859964675

För mer information, vänligen kontakta:

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail:[email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018, klockan 08.00. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close