Januari-Mars 2018 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 25 189 (10 313), en ökning om 144 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 13 073 (6 031), en ökning om 117 procent Periodens resultat uppgick till KSEK -24 785 (-7 146) Periodens resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till KSEK -14 564 (-5 373) Resultat per aktie var SEK -0,22 (-0,17) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,51 (1,17)

Väsentliga händelser under perioden:

  • Sivers IMA i partnersamarbete inom 5G med Fujikura Ltd.
  • CST Global överträffar villkorat 80 procentigt tillväxtmål under kvartal 4 2017, Sivers IMA Holding erlägger tilläggsköpeskilling genom nyemission av 13 962 499 aktier.
  • Sivers IMA:s kund CCS lanserar 60GHz Metnet nod på MWC .
  • CST Global stärker produktportföljen med 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser.
  • Swedbank Robur & Nordic Cross Small Cap Edge nya aktieägare i Sivers IMA Holding vid riktad nyemission av 4,4 miljoner aktier.
  • CST Globals CWDM, DFB laser för 25Gbps-transmission på väg mot kommersiell produkt.
En webbaserad presentation av kvartalsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 idag, onsdagen den 23 maj 2018. Anmälan till webinaret görs via länken:https://attendee.gotowebinar.com/register/5831285597431248643 

___________________________________________________________________________________________
 

VD kommentar

Sivers IMA Holding startar året med en fortsatt god omsättningstillväxt och fördubblar omsättningen i det första kvartalet jämfört med första kvartalet 2017, och vi ser goda förutsättningar för en god omsättningstillväxt även framöver. CST Global bidrar förstås positivt till omsättningstillväxten då verksamheten ej var en del av koncernen under motsvarande period föregående år. Koncernens negativa resultat har dock ökat under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2017. Detta beror på att CST Globals resultat för första kvartalet har påverkats negativt av säsongsvariationer, samt att Sivers IMA ABs resultat påverkas av att radarorder inte har levererats enligt normalt mönster under kvartalet, vilket i sin tur berodde på förändringar i kundernas orderläggning på grund av vårt beslut att avsluta produktion och försäljning av äldre radarprodukter.

Det första kvartalet 2018 har präglats av vårt deltagande i stora mässor och möten med kunder och nya investerare. Mässorna har givit en mycket viktig bekräftelse på att vi bygger rätt affärer inom våra affärsområden. Genom dessa mässor så lägger vi grunden för fortsatt stark tillväxt i bolaget. Genom flytten till Nasdaq First North förra året har vi också lyckats attrahera nya investerare under kvartalet, och det är mycket glädjande att välkomna Swedbank Robur Ny Teknik och Northern Cross Small Cap Edge som nya aktieägare. Vi har även fortsatt vårt arbete att synliggöra bolaget både bland nya kunder och investerare, exempelvis prövar vi nu investerarplattformen TradeVenue som ett sätt att synas mer och vi jobbar vidare med att öka vår synlighet på flera sätt. 

Inom fiber till hemmet (FTTH), så har vi flera nya produkter på väg till marknaden till exempel 1270 och 1490 nm GPON laserchip. Dessa är viktiga att få ut i volym till våra kunder redan under andra kvartalet vilka på ett positivt sätt påverkar omsättning och marginal, då det äldre produktsortimentet med 1310 nm, 2.5G GPON laserchip har varit under prispress på senare tid och påverkar marginaler och omsättning inom detta område.      

Inom Wireless har vi under ett antal år arbetat med att utveckla nya infrastrukturprodukter för tillväxtområden med förväntat höga volymer inom Fixed Wireless Access (FWA) och 5G (femte generationens mobilnät). Vi har för avsikt att starta volymproduktion av WiGig chip i slutet av 2018, då vi även ska ha prototyper av 5G chip tillgängliga för kunder. För att säkerställa detta har vi beslutat att avsluta vår interna produktion av äldre radar- och VCO-produkter i Kista. Något vi lämnar mer information om längre ner i denna kvartalsrapport. Slutleveranser av dessa äldre radar- och VCO-produkter kommer att utföras under 2018 och tidigt 2019. Denna förändring ger möjlighet till ökat fokus på WiGig och 5G framöver. Dessa nya produkter är i ett tidigt skede i sina livscykler och har inte börjat generera större intäkter ännu. Vi ser dock en tydlig uppsida inom dessa områden så snart vi startar serieproduktion.

Vi ser nu med tillförsikt fram emot att under resten av året fortsätta skörda frukterna av alla de kundmöten vi haft på de stora mässor vi deltagit i under första kvartalet 2018. Detta ger goda förutsättningar för ett fortsatt spännande år. 

Anders Storm

VD

Sivers IMA Holding AB (publ)


För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: [email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Telefon: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018, klockan 08.30. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär, halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.


Documents & links
Share
Close