Januari-mars 2017 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 10 313 (7 438), en ökning om 39 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 6 031 (4 161), en ökning om 45 procent Periodens resultat uppgick till KSEK -7 146 (-5 759) Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,14) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,17 (1,83)

Väsentliga händelser under perioden:

Sivers IMA RFIC månadens produkt i Microwave Journal

Sivers IMA lanserar ny 60 GHz RFIC chip för WiGig

Sivers IMA annonserar samarbete med Integrated Device Technology

Sivers IMA deltar på Mobile World Congress 2017

Sivers IMA ingår WiGig avtal med medelstor systemleverantör i Europa

En webbaserad presentation av Bokslutskommuniké kommer att hållas kl. 10.30 idag, måndagen den 8 maj 2017. Anmälan till webinaret görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1218813417665359874  

___________________________________________________________________________________________
 

VD kommentar

Sivers IMA startar 2017 med fortsatt omsättningstillväxt. Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 45 procent, vilket är glädjande. Avgörande för tillväxten har varit en stark leverans av våra produkter samt nya avtal inom WiGig. Nettoomsättningen fortsätter därmed att öka för tredje kvartalet i rad, men vi kommer möjligen se svängningar mellan kvartalen framöver beroende på kundernas färdigställande av produkter samt hur avropen faller ut. Periodens rörelseresultat är dock sämre än föregående år. Detta på grund av kostnader av engångskaraktär, dels avseende utveckling av RFIC produkter, dels avseende förvärvet av CST Global.  

Sivers IMA har haft flera framgångar inom data- och telekommunikationsområdet under kvartalet. I januari blev Sivers IMAs V-band RFIC månadens produkt i Microwave Journal. Strax efter detta och inför Mobile World Congress (MWC) lanserades Sivers IMAs nya 60 GHz RFIC chip för WiGig och vi kunde också annonsera WiGig-samarbetet med Integrated Device Technology (IDT), ett partnerskap som kan komma visa sig bli mycket viktigt för Sivers IMA. Dessutom kunde vi strax därefter och under MWC delge att vi redan skrivit på vårt första WiGig-avtal med en medelstor europeisk systemleverantör som är en helt ny kund för Sivers IMA. MWC blev sammantaget en väldigt bra mässa för Sivers IMA med 36 möten på 4 dagar.  

Utvecklingen av våra nya RFICs och radarkretsar fortsätter med full kraft och vi investerar tid i både produktutveckling och på att marknadsföra oss till kunder inom dessa områden. Vi fortsätter vår satsning på millimetervåg inom både E- och V-band med oförminskad stryka och ser nu även att 5G börjar ta fart. 5G är nästa område som vi satsar på att addera till vår nuvarande data- och telekommunikationsportfölj inom E och V-band. Sivers IMA ser möjligheten att utveckla kompletta 5G RF-moduler som innehåller RFIC kretsar och patch-antenner för framtidens 5G accessnät, som till en början kommer adressera framförallt trådlöst bredband (s.k. Fixed Wireless Access) och basstationer för mobiltelefon access. Att addera millimetervågsfrekvenser inom 5G för 28-39 GHz för nya RFICs är en förhållandevis mindre uppgift jämfört med den grundlösning vi nu tagit fram för WiGig, en lösning vi till stora delar även kan återanvända inom millimetervåg för 5G. 

Som ni säkert också sett har det även hänt spännande saker efter första kvartalets utgång. Köpet av CST Global är ett viktigt strategiskt förvärv, som ger Sivers IMA ett helt nytt ben att stå på. CST Global är ledande på fiberoptiska lösningar. Marknaden för bredband växer kraftigt. De tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig/5G och fiber. Med förvärvet av CST Global kan Sivers IMA nu leverera lösningar där samtliga dessa teknologier ingår.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

Verksamheten

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar.

Sivers IMAs grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera ständigt ökade datamängder i mobila nät för data- och telekommunikation. Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera moduler och subsystem.

Sivers IMA i korthet

Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB samt dotterbolaget Trebax AB. Sivers IMAs huvudkontor ligger i Kista utanför Stockholm med utveckling, produktion och administration samt filialkontor i Göteborg med utveckling och försäljning.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2017 till och med den

31 mars 2017.

Väsentliga händelser under perioden

Sivers IMAs fullt integrerade RFIC för V-bandslänkar presenterades i januari av Microwave Journal som månadens mest värdefulla produkt (”Most Valuable Product”). Kretsen kan användas i flera typer av millimetervågslänkar inom alla delar av näten (t.ex. macrocell backhaul, smallcell backhaul, fronthaul), för trådlöst bredband till hemmet eller för trådlösa länkar till videoövervakningskameror. Det unika med denna produkt är dess höga integrationsgrad samt goda prestanda, exempelvis uteffekt och bredbandighet.

Den 15 februari meddelade Sivers IMA lanseringen av en ny RFIC (TRX-BF01) för styrning av strålriktningen s.k. beamforming. Det är en höghastighets RFIC med inriktning på data- och telekominfrastruktur. TRX-BF01 kan användas till trådlöst bredband (FWA), meshade nätverk samt backhaul- och fronthaullösningar. Kretsen stödjer för närvarande 60 GHz V-bandet.  Den fortsatt kraftiga tillväxten inom mobil datatrafik innebär ökat kapacitetsbehov som i sin tur kräver nya och innovativa lösningar. Med denna nya produkt tar Sivers IMA ett avgörande steg mot målet att bli en ledande leverantör av RFIC för infrastrukturlösningar inom data- och telekommunikation.

Sivers IMA deltog på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona, världens största forum för mobiltelefonindustrin, för att träffa både befintliga och potentiella kunder och partners, presentera nya produkter samt diskutera framtidens möjligheter för millimetervågsteknologin. Sivers IMA demonstrerade transceiver chipet TRX 1608-LT6275 och alla de möjligheter som detta chip erbjuder. Kretsen har en mycket hög integrationsgrad vilket resulterar i avsevärda kostnadsbesparingar för kunderna. Produkten fungerar över hela det utökade V-bandet (57-71 GHz), där Sivers IMA sannolikt är den första leverantören i världen som kan visa upp fungerande enheter i området 66-71 GHz, som nyligen gjorts tillgängligt i USA av den amerikanska frekvensmyndigheten, FCC.

Sivers IMA undertecknade 1 mars ett avtal med en europeisk medelstor systemleverantör av avancerade radiolänkar som används för punkt till punkt och punkt till multipunktlösningar. Avtalet omfattar utveckling av en radiomodul och en patch-antenn. Radiomodulen bygger på Sivers IMAs nya WiGig RFIC TRX-BF01 och antennteknologin baseras på ett projekt finansierat av Vinnova som Sivers IMA genomför tillsammans med Uppsala universitet. 

Händelser efter periodens utgång                                                                                                                         

Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA”) ingick den 12 april 2017 ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Compound Semiconductor Technologies Global Limited (”CST Global”).

Se separat pressmeddelande 2017-04-12 ”Sivers IMA under stark tillväxt förvärvar CST Global”, vilket citeras nedan.

”CST Global är ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation. Kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa. Företaget är känt för sina tekniska högpresterande lösningar och har egen wafer-tillverkning av III-V-baserade optiska produkter. Tillverkningen sker vid produktionsanläggningen i Glasgow, Skottland. Marknaden för bredband växer kraftigt och Sivers IMA avser att fortsätta expandera CST Globals produktportfölj och kundbas. De tekniker som nu utvecklas för att möta efterfrågan är WiGig/5G och fiber. Med förvärvet av CST Global kan Sivers IMA nu leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår. Det placerar Sivers IMA som bolag i en mycket fördelaktig position.

Den initiala köpeskillingen utgörs av 27 924 998 nyemitterade aktier i Sivers IMA att erläggas på tillträdesdagen som är satt till den 4 maj 2017. Vidare tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 13 962 499 nyemitterade aktier i Sivers IMA som kan utfalla om CST Globals intäkter under kalenderåret 2017 överstiger 6,5 MGBP (ca MSEK 72). Om maximal tilläggsköpeskilling betalas kommer säljarna av aktierna i CST Global att sammanlagt erhålla 41 887 497 aktier i Sivers IMA, motsvarande 50 procent av samtliga aktier i bolaget efter transaktionen. Beräknat utifrån den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie i Sivers IMA under de senaste tio handelsdagarna närmast före avtalets ingående, som uppgick till SEK 5,40, uppgår värdet av den initiala köpeskillingen till ca MSEK 151. 

För förvärvet gäller ett antal villkor som måste vara uppfyllda vid tillträdet. Däribland att mer än hälften av de avgivna rösterna på extra bolagsstämma i Sivers IMA godkänner förvärvet och beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om apportemission av de aktier som utgör den initiala köpeskillingen, att samtliga aktieägarlån till CST Global har konverterats till aktier, att vissa åtaganden ingåtts om s.k. lock-up om 12 månader för erhållna aktier i Sivers IMA, att vissa godkännanden från tredje parter erhållits samt att CST Globals kassa uppgår till minst GBP 400 000.

Sivers IMAs starka tillväxt som inte skett under lönsamhet, är en bidragande orsak till behov av extra finansiering. Styrelsen för Sivers IMA har identifierat behov av att tillföra den nya koncernen rörelsekapital och kapital avsett för investeringar för att möta en bedömd ökad efterfrågan samt för att stödja målsättningen att uppnå tillväxt under lönsamhet. Sivers IMA har därför för avsikt att genomföra en nyemission om ca MSEK 80 så snart som möjligt efter det att transaktionen är genomförd.”

Försäljning och resultat

Under perioden januari – mars uppgick rörelsens intäkter till KSEK 10 313 (7 438), en intäktsökning med 39 procent. Nettoomsättningen ökade för samma period med 45 procent till KSEK 6 031 (4 161). Periodens resultat för fjärde kvartalet uppgick till KSEK -7 146 (-5 759), vilket är en försämring om KSEK 1 387, hänförlig främst till ökade personalkostnader samt kostnader i samband med förvärvet av CST Global.

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2017 uppgick Sivers IMAs likvida medel till KSEK 8 274 (54 967). Koncernen hade per den 31 mars 2017 räntebärande skulder om KSEK 0 (0) samt en checkräkningskredit om KSEK 2 500 vilken per den 31 mars 2017 var utnyttjad med KSEK 0 (0).

Styrelsen har den 25 april 2017 beslutat att föreslå årsstämman den 30 maj 2017 att fatta beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 81 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är garanterad upp till ca 69 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ca 85 procent av emissionsbeloppet. Utöver detta har bolaget tillgång till dels checkräkningskredit via SEB och dels så kallad bryggfinansiering via Erik Penser Bank i det fall verksamheten behöver finansiering fram till dess likviden från nyemissionen erhålls.

Investeringar

Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 5 534 (3 105) och avser immateriella anläggningstillgångar med KSEK 5 534 (2 555) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK 0 (550) såsom inventarier och verktyg. Den ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten är hänförlig till den nya generation av produkter bolaget utvecklar.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 1 706 (1 069) i avskrivningar varav KSEK 147 (154) avser avskrivningar på inventarier och verktyg, KSEK 1 194 (731) avser avskrivningar på balanserade utgifter för avslutade utvecklingsprojekt samt KSEK 365 (183) avser avskrivning av goodwill.

Under 2016 har en ändring i årsredovisningslagens 4 kap. vad gäller värderingsregler inneburit att nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar inkl. goodwill ska uppgå till fem år. Bolaget har tidigare tillämpat en nyttjandeperiod för goodwill uppgående till 10 år.

Eget kapital

Per 31 december 2016 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 48 947 (76 830). Aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kr.

Aktien

Sivers IMAs aktiekapital är fördelat på 41 887 497 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 4 februari 2013 på AktieTorget under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.

Anställda

Per den 31 mars 2017 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 38 (26) anställda. Antalet konsulter som var engagerade i bolaget per den 31 mars 2017 uppgick till 4 stycken.

Ägarstruktur 

Per den 31 mars 2016 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 3 ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka 1 600 aktieägare.

Utsikter för bokföringsåret 2017

Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos. 

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen 

Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

9 maj 2017                                     Årsredovisning 2016

30 maj 2017                                   Årsstämma

30 augusti 2017                            Kvartalsrapport Q2: 2017

8 november 2017                         Kvartalsrapport Q3: 2017

15 februari 2018                           Kvartalsrapport Q4: 2017                                                                   

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Sivers IMA Holding (publ)

Kista den 5 maj 2017

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, verkställande direktör

Telnr: 0702-626390

e-post: [email protected]

Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm och ett sälj- och utvecklingskontor finns i Göteborg. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer inom industrin samt testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIV.

RESULTATRÄKNING 
Koncernen 2017 2016 2016
(KSEK) jan-mar jan-mar jan-dec
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 6 031 4 161 18 224
Aktiverat arbete för egen räkning 3 361 1 179 10 716
Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag 921 2 098 6 072
Summa Rörelsens intäkter 10 313 7 438 35 012
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 930 -1 303 -5 242
Övriga externa kostnader -4 804 -4 843 -18 102
Personalkostnader -8 952 -5 968 -31 384
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 706 -1 069 -6 221
Summa Rörelsens kostnader -17 392 -13 183 -60 949
RÖRELSERESULTAT -7 079 -5 745 -25 937
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 6
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -42 -76
Kursvinster-/förluster -78 18 94
Resultat efter finansiella poster -7 157 -5 769 -25 913
Skatt på periodens resultat 11 10 42
PERIODENS RESULTAT -7 146 -5 759 -25 871


BALANSRÄKNING
Koncern
(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2 559 5 668 2 926
Immateriella anläggningstillgångar 30 965 15 278 26 952
Summa Immateriella anläggningstillgångar 33 524 20 946 29 878
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 272 2 446 2 419
Summa Materiella anläggningstillgångar 2 272 2 446 2 419
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 448 448 448
Långfristiga fordringar                         0                         0                         0
Summa Finansiella anläggningstillgångar 448 448 448
Summa Anläggningstillgångar 36 244 23 840 32 745
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 2 308 3 027 3 000
Pågående arbeten för annans räkning 2 668 0 1 746
Summa Varulager 4 976 3 027 4 746
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 579 3 571 5 451
Skattefordran 566 0 790
Övriga fordringar 2 184 1 910 3 300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 139 1 217 1 259
Summa Kortfristiga fordringar 10 468 6 698 10 800
Kassa, bank 8 274 54 967 18 865
Summa Omsättningstillgångar 23 718 64 692 34 411
SUMMA TILLGÅNGAR 59 962 88 533 67 156


BALANSRÄKNING
Koncernen
(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Summa Eget kapital 48 947 76 830 56 032
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 284 326 295
Övriga avsättningar 481 117 594
Totala avsättningar 765 443 889
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 1 500 0
Summa Långfristiga skulder 0 1 500 0
Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut 0 1 000 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 974 0
Leverantörsskulder 2 490 3 999 2 872
Övriga skulder 1 257 658 1 902
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 503 3 129 5 461
Summa Kortfristiga skulder 10 250 9 760 10 235
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 962 88 533 67 156


KASSAFLÖDESANALYS
Koncern 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL -5 452 -4 747 -18 723
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) /minskning (+) varulager -1 976 213 240
Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar -1 128 527 -1 353
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 1 460 -639 3 424
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder -382 639 -487
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 2 473 -757 -6 624
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -5 005 -4 764 -23 523
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -550 -985
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 534 -2 555 -17 310
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -5 534 -3 105 -18 295
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Avsättningar -113 0 0
Personaloptioner -56 0 0
Checkräkningskredit 0 0 0
Lån 0 -445 -2 943
Teckningsoptioner 117 0 345
Fordran emissionsinstitut 0 14 271 14 271
Erlagda emissionskostnader – Skuld 0 -5 455 -5 455
Nyemission 0 0 0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -52 8 371 6 218
PERIODENS KASSAFLÖDE -10 591 502 -35 600
Likvida medel vid periodens början 18 865 54 464 54 464
Omräkningsdifferens 0 0 0
Likvida medel vid periodens slut 8 274 54 967 18 865


NYCKELTAL
Koncernen
(SEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Nettomsättningstillväxt (%) 44,9% 3,3% -13,5%
Rörelsemarginal (%) neg neg neg
EBITDA -5 373 -4 676 -19 716
Vinstmarginal (%) neg neg neg
Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 48 947 76 830 56 032
Balansomslutning (KSEK) 59 962 88 533 67 156
Sysselsatt kapital (KSEK) 48 947 79 330 56 032
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -8 274 -57 467 -18 865
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,14 0,11 0,4
Soliditet (%) 82% 87% 83%
Skuldsättningsgrad (%) 0% 3% 0%
Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -5 005 -4 764 -23 523
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -10 539 -7 869 -41 818
Likvida medel (KSEK) 8 274 54 967 18 865
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 0 -550 -985
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 534 -2 555 -17 310
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Förvärv av dotterföretag 0 0 0
Förvärv av aktier och andelar 0 0 0
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 30 26 30
Omsättning per anställd (KSEK) 344 286 1 167
Antalet anställda 38 26 36
DATA PER AKTIE
Antal aktier 41 887 497 41 887 497 41 887 497
Resultat per aktie -0,17 -0,14 -0,62
Eget kapital per aktie (SEK) 1,17 1,83 1,34


Definition av nyckeltal 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                  Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                       Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                           Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                      Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                         Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                               Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                 Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                        inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                   Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                    Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                   Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                        Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella                       kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                             Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                            Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                      Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                  Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                 Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                            Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                     Antalet utestående aktier vid periodens slut, inkl aktier under registrering

Resultat per aktie (SEK)                                                  Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                            Eget kapital dividerat med antal aktier

Documents & links
Share
Close