Januari-mars 2016 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 4 161 (5 338), en minskning om 22 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 7 438 (7 200), en ökning om 3 procent EBITDA för perioden uppgick till KSEK -4 676 (-3 185) Periodens resultat uppgick till KSEK -5 759 (-4 252) Resultat per aktie var SEK -0,14 (-0,22) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,83 (1,60)

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Vd Robert Ekström meddelade styrelsen den 22 april att han kommer lämna sin tjänst i bolaget efter sommaren. Arbetet med att utse en ny vd för bolaget har inletts.

På bolagstämman valdes Tomas Duffy och Dag Jungenfelt till nya styrelseledamöter.

Mats Carlsson har anställts som ny CTO.

___________________________________________________________________________________________

      En webbaserad presentation av     rapporten kommer att hållas tillgänglig under dagen via länken nedan:   http://siversima.com/investors/rapporter/presentation-av-kvartalsrapport-q1-2016/               

VD kommentar

Kvartalet har präglats av hög aktivitet och fokus på att implementera den plan vi sjösatte i höstas. Vi har bedrivit ett intensivt och framgångsrikt rekryteringsarbete och Sivers IMA har nu på tekniksidan dubblerat vårt team av rutinerade ingenjörer i världsklass. Vi har på kort tid därför, och med hjälp av våra tidigare investeringar, kunnat få klart första steget i vår WiGig-satsning. Samtidigt har vi fortsatt genomföra tester, industrialiseringsprojekt samt kundanpassningar för våra befintliga kunder.

På säljsidan har vi också utökat teamet och även om alla ännu inte var på plats vid periodens utgång lovar det gott för hösten. Arbetet med att finna rätt partners i Asien har gjort framsteg och jag tror att grunden är lagd för att den regionen bli en större del av vår framtida omsättning. Vi deltog på Mobile World Congress i Barcelona där vi lanserade vår nya generations V-bandsprodukter. Vi genomförde ett stort antal kundmöten och intresset för vad vi gör är uppenbart och timingen känns rätt. Vårt annonserade medlemskap i WiFi Alliance har också skapat nya kontaktytor och möjligheter. Vidare har vi annonserat en namngiven design win för våra radarsensorer, inom den för oss nya och stora säkerhetsmarknaden.

Även i ledningen har vi i dagarna fått ett tillskott i form av Mats Carlsson som ny CTO. Mats har ett omfattande internationellt nätverk på kund- och leverantörssidan och ett djupt tekniskt kunnande som kompletterar den befintliga ledningen. Att vi dessutom fått förstärkning i styrelsen med Dag och Tomas gör att vi i styrningen av bolaget är mycket väl positionerade för att ta oss an möjligheter som vi involveras i på en framväxande marknad.

Resultatmässigt har vi under perioden haft en något lägre omsättning jämfört med samma tid förra året. Det är vår gamla portfölj inom produktområdet signalkällor som minskat. Omsättningen inom detta område har en förväntat svagt nedåtgående trend och dessutom kan det slå lite över kvartalen beroende på hur avropen faller sig. Glädjande är dock att våra produktområden converters och radarsensorer fortsätter att växa. Självklart är volymerna fortfarande små och vi kommer även här att se variationer på kvartalsbasis under den fas vi och våra kunder är.

Trots allt ovan har jag som ni vet för en tid sedan meddelat styrelsen att jag lämnar uppdraget som vd i augusti. Det kan tyckas konstigt att jag väljer att göra det när så mycket positivt händer på Sivers IMA men jag har helt enkelt fått en personlig utmaning i mitt nya uppdrag som jag inte kunde tacka nej till. Beslutet var svårt, men det nya Sivers IMA vi skapat under mina 2 år känns flygfärdigt och jag är övertygad om att valet av en ny vd kommer vara till gagn för Sivers IMA i nästa fas. Strategin, nuvarande och framtida produktportfölj, finansieringen och teamet känns riktigt bra och jag ser fram emot att som aktieägare följa Sivers IMAs resa mot målet att bli ett stort, lönsamt och framgångsrikt bolag. Men innan dess ska jag se till att Q2 fortsätter i hög takt!

Robert Ekström, vd för Sivers IMA AB

Verksamheten

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar.

Sivers IMAs grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som att automatisera och effektivisera många av de mest grundläggande processerna i vårt samhälle.

Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera moduler och subsystem.

Sivers IMA i korthet

Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB, dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA, samt dotterbolaget Trebax AB. Sivers IMAs huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Kista utanför Stockholm och utvecklings- och försäljningskontor finns i Göteborg.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2016 till och med den 31 mars 2016.

Väsentliga händelser under perioden

Nyemissionen som bolaget genomförde under 2015 har registrerats hos bolagsverket. Antal aktier i bolaget är efter emissionen 41 887 497 stycken och aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kronor.

Sivers IMA meddelade i februari att de lanserar nästa generations V-bandskonverter. I likhet med den tidigare lanserade E-bandskonvertern baseras den på bolagets egenutvecklade SiGe (Kisel-germanium) chip och erbjuder en tilltalande kombination av pris och prestanda för kunder som utvecklar och marknadsför radiolänkutrustning eller test- och mätutrustning.

Sivers IMA meddelade i februari att man går med i Wi-Fi Alliance. Det är en sammanslutning av företag inom trådlös kommunikation med fler än 600 medlemmar över hela världen. Medlemmarna återfinns inom hela ekosystemet för Wi-Fi och de delar alla en vision av att koppla ihop allt och alla, överallt. Att ingå i denna organisation och delta i arbetet kring standardiserings- och marknadsutveckling är en nyckelkomponent i att kunna säkerställa att medlemmarna och deras kunder får den bästa möjliga Wi-Fi upplevelsen. I detta industriledande samarbetsforum formas just nu framtidens Wi-Fi- och WiGiglösningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vd Robert Ekström meddelade styrelsen att han kommer lämna sin tjänst i bolaget efter sommaren. Arbetet med att utse en ny vd för bolaget har inletts.

Bolaget höll den 9 maj bolagsstämma där det bland annat beslutads att ge styrelse och vd ansvarsfrihet för 2015, att disponera vinsten enligt styrelsens förslag och att ingen utdelning skulle utgå. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Norrbom
(ordförande), Ingrid Engström, Keith Halsey och Dag Sigurd, samt genom nyval utsågs Tomas Duffy och Dag Jungenfelt till ledamöter. Arvode skall utgå med 150 000 kr till ordförande och med 100 000 kr till övriga ledamöter. Till bolagets revisor valdes Deloitte AB, mer Erik Olin som huvudansvarig revisor, arvode skall utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission om högst 4 500 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Bolagsstämman beslutade slutligen om valberedning.

Sivers IMA meddelade i maj att Mats Carlsson rekryterats som ny Chief Technology Officer (CTO). Mats Carlsson har under sin karriär jobbat med teknikutveckling i båda små och stora företag. Han kommer senast från en position som internationellt ansvarig på koncernnivå för affärsutvecklingen inom Catena.

Försäljning och resultat

Under perioden januari – mars uppgick rörelsens intäkter till KSEK 7 438 (7 200), en intäktsökning om tre procent. Nettoomsättningen minskade med 22 procent till KSEK 4 161 (5 338). Periodens resultat för första kvartalet uppgick till KSEK -5 759 (-4 252), en försämring med KSEK 1 507, hänförlig främst till den lägre nettoomsättningen samt till ökade övriga externa kostnader, främst hänförligt till konsulter.

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2016 uppgick Sivers IMAs likvida medel till KSEK 54 967 (15 581). Koncernen hade per den 31 mars 2016 räntebärande skulder om KSEK 2 500 (3 694) samt har en checkräkningskredit om KSEK 2 500 vilken per den 31 mars 2016 var utnyttjad med KSEK 0 (0).

Investeringar

Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 3 105 (1 321) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2 555 (1 299) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 550 (22) såsom inventarier och verktyg. Den ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av produkter bolaget utvecklar.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 1 069 (1 133) i avskrivningar varav KSEK 154 (120) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 731 (828) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 183 (183) avser avskrivning av goodwill.

Eget kapital

Per 31 mars 2016 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 76 830 (30 954). Aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kr.

Optionsprogram

Sivers IMA har idag flera tecknings- och personaloptionsprogram, för detaljer se årsredovisningen för 2015.

Aktien

Sivers IMAs aktiekapitalet är fördelat på 41 887 497 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 4 februari 2013 på AktieTorget under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.

Anställda

Per den 31 mars 2016 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 26 (25) anställda. Antalet konsulter som är engagerade i bolaget uppgår till 10 stycken.

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2016 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 3 ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka 1 600 aktieägare.

Utsikter för bokföringsåret 2017

Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

29 augusti 2016                                                         Halvårsrapport

17 november 2016                                                   Niomånadersrapport

17 februari 2017                                                        Bokslutskommuniké 2016

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Documents & links
Share
Close