Aktieägarna i Sivers Semiconductors AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma att äga rum onsdagen den 28 februari 2024 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Torshamnsgatan 48 i Kista.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen tisdagen den 20 februari 2024, och
  • dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 22 februari 2024 per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Eric Torstensson, Box 1050, 101 39 Stockholm eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 20 februari 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 22 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare deltar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sivers-semiconductors.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas anmälan.

Antal aktier och röster

Per den 6 februari 2024 finns totalt 234 649 894 stamaktier och lika många röster i Bolaget. Inga aktier av serie C finns utgivna. Bolaget äger 2 542 860 stamaktier, vilka inte får företrädas på stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För information om behandling av personuppgifter, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två protokolljusterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
  7. Fastställande av styrelsearvoden
  8. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har bestått av Joachim Cato, valberedningens ordförande, utsedd av Erik Fällström via bolag, Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Todd Thomson, utsedd av Kairos Ventures samt Tomas Duffy, styrelseordförande i Sivers Semiconductors AB.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson väljs till ordförande på stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 6)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 7)

Vid årsstämman den 25 maj 2023 beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 520 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att beslutet om arvode till styrelsen enligt ovan ska fortsätta att gälla för styrelsens ordförande och övriga ledamöter. En ny roll, vice ordförande, föreslås införas och kommer att ersättas med 600 000 kronor per år. Årligt arvode kommer att fördelas proportionellt för den tid som ledamoten varit styrelseledamot under året. 

Den totala kostnaden för ersättning till styrelseledamöterna fram till nästa årsstämma beräknas rymmas inom det totala belopp om 2 520 000 kronor som beslutades vid årsstämman 2023 till följd av att antalet styrelseledamöter minskats med en person redan från juni 2023, då Lottie Saks avgick och aldrig ersattes.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 8)

Till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen nyval av Bami Bastani. Valberedningen föreslår vidare att Bami Bastani väljs till styrelsens ordförande och att styrelsens nuvarande ordförande Tomas Duffy ska utses till vice ordförande

För det fall den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen för Sivers Semiconductors AB att bestå av följande ledamöter: Bami Bastani (ordförande), Tomas Duffy (vice ordförande), Beth Topolovsky, Erik Fällström och Todd Thomson.

Information om den föreslagna styrelseledamotens huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning samt övriga handlingar som kommer att behandlas på stämman finns tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Torshamnsgatan 48 i Kista och på Bolagets webbplats, www.sivers-semiconductors.com. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

__________

Kista i februari 2024
Sivers Semiconductors AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close