KISTA, SVERIGE, 8 september 2020 - Sivers IMA (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma fredagen 9 oktober 2020 kl. 16.00 i anslutning till bolagets lokaler på Torshamnsgatan 48 i Kista.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse beslutat om att ingen förtäring kommer ske i samband med stämman. Deltagande av styrelseledamöter, bolagsledning samt antalet närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att delta via poströstning eller ombud enligt nedan.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska

  • dels antingen vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 oktober 2020 eller, om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat, rösträttsregistrerat sina aktier på avstämningsdagen för rösträttsregistreringar som är måndagen den 5 oktober 2020,
  • dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 5 oktober 2020 per post på adress Sivers IMA Holding AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om sådan registrering i god tid före måndagen den 5 oktober 2020, då sådan införing ska vara verkställd.

Deltagande genom ombud samt poströstning 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.siversima.com.

För att minska risken för spridning av det coronavirus som orsakar covid-19 har bolagets styrelse beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär för poströstning tillhandahålls aktieägarna på bolagets webbplats, www.siversima.com. Av formuläret framgår hur aktieägare ska gå till väga för att utöva sin rösträtt per post.

Förslag till dagordning

1.     Stämmans öppnande
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Godkännande av dagordning
5.     Val av en eller två protokolljusterare
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.     Beslut om ändring av bolagsordningen
8.     Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets företagsnamn ska vara Sivers Semiconductors AB och att § 1 i bolagsordningen därmed ska ha följande lydelse:

”§ 1    Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sivers Semiconductors AB. Bolaget är publikt (publ).”

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningsvis kan styrelsen informera om att Sivers IMA AB kommer att namnändras till Sivers Wireless AB och att Compound Semiconductor Technologies Global Ltd. kommer att namnändras till Sivers Photonics Ltd.

Övrigt 

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 140 615 685 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

__________ 

Kista i september 2020
Sivers IMA Holding AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
Epost: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00

Epost: [email protected]

Share
Close