Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 9.30 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 9, Kista.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 maj 2016, dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 2 maj 2016 per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/ organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden.
 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 2 maj 2016 att omregistreringen då är verkställd.
 

Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev
13. Beslut om valberedning
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
15. Stämmans avslutande
 

Underlag till beslut   

Punkt 9: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 10-11: Ägarnas förslag till styrelse kommer att presenteras i god tid innan bolagsstämman. Omval föreslås av revisorn Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Erik Olin. Styrelsearvode föreslås utgå med 150 000 kr till ordförande samt 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 500 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska produkter och skapa bättre förutsättningar för bolaget att möta den ökande efterfrågan. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Punkt 13:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman tillsätter en valberedning som skall bestå av fyra ledamöter, varav en representant vardera för bolagets tre största aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses i oktober 2016 på basis av aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet. Valberedningens uppgifter ska vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av stämmoordförande, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till styrelsen, val av revisor och revisorsarvode, samt beslut om valberedning.

Handlingar m.m.
I bolaget finns per dagen för denna kallelse 41 778 000 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmans beslut under punkten 12 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Årsredovisning, revisionsberättelse och övrig dokumentation hålls tillgängliga från och med tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.siversima.com och skickas till aktieägare som så begär.
_____________________

Kista i april 2016
SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

Documents & links
Share
Close