Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 18:00 hos Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska 

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, 
  • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018 per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden.
     

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 16 maj 2018 att omregistreringen då är verkställd.
 

Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
 

Förslag till dagordning

 

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
4.       Godkännande av dagordning
5.       Val av en eller två protokolljusterare
6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Anförande av VD

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9.       Beslut om

           a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern­resultat­räkningen och koncernbalansräkningen

           b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

           c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

11.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12.    Val av styrelse och revisor

13.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

14.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017 och att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning. 

Val av styrelse m.m. (punkterna 10-12) 

Valberedningen avser att återkomma i god tid före årsstämman med förslag enligt punkterna 10-12 på dagordningen. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 11 144 582 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska produkter och skapa bättre förutsättningar för bolaget att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. 

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt 

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Sivers IMAs kontor med adress Torshamnsgatan 9 i Kista och på Sivers IMAs webbplats, www.siversima.com. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman. 

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 111 445 825 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

__________

Kista i april 2018
SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close