April-juni 2016 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 6 624 (8 587), en minskning om 23 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 2 711 (6 546), en minskning om 59 procent EBITDA för perioden uppgick till KSEK -7 601 (-398) Periodens resultat uppgick till KSEK -8 656 (-1 662) Resultat per aktie var SEK -0,20 (-0,09) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,63 (1,52) Halvår 2016 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 14 062 (15 787), en minskning om 11 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 6 872 (11 884), en minskning om 42 procent EBITDA för perioden uppgick till KSEK -12 372(-3 584) Periodens resultat uppgick till KSEK -14 319 (-5 914) Resultat per aktie var SEK -0,34 (-0,31) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,63 (1,52) Väsentliga händelser efter periodens utgång: Anders Storm tillträdde den 15 augusti som ny vd för Sivers IMA gruppen.

___________________________________________________________________________________________

En webbaserad presentation av rapporten kommer att hållas tillgänglig under dagen via länken nedan:https://attendee.gotowebinar.com/register/8991335877792690434 

 

VD kommentar

Som nytillträdd vd ser jag fram emot att ta över stafettpinnen och fortsätta implementeringen av den plan som vi la fast förra hösten. Under det första halvåret har vi genomfört en rad nyrekryteringar av kompetenta och erfarna medarbetare som kommer att bidra till att vi kan flytta fram vår position på marknaden. Jag kan med tillfredställelse konstatera att den nya ledningen för Sivers IMA nu har kommit på plats, vilket vi meddelade förra veckan.

Utvecklingen av nya produkter fortskrider enligt plan. Under kvartalet har vi säkrat partnerskap runt WiGig för att färdigställa produkter för lansering under första halvåret 2017. Avtalet med Blu Wireless samt samarbetet med Uppsala Universitet ger oss förutsättningar för att adressera denna tillväxtmarknad. Det är mycket glädjande att Vinnova valt att finansiellt stötta projektet inom antennteknologi som vi driver tillsammans med Uppsala Universitet. Vi ser detta som ett kvitto på att Vinnovas experter på området Smartare Elektroniksystem delar vår syn på marknadspotentialen. Vi har också fortsatt det långsiktiga arbetet med att titta ännu längre fram kring hur vi skall paketera vår teknik och utveckla produkter för att skörda affärsframgångar inom exempelvis Internet of Things och 5G.

Vi är övertygade om att marknaden för millimetervågsteknologi kommer att visa kraftig tillväxt framöver. Som vi tidigare konstaterat har slutkundsmarknaden ännu inte riktigt tagit fart men förväntas göra det under 2017. Vi gör den bedömningen baserat på dialog med kunder, samtidigt som vår syn på marknadspotentialen får stöd av flera nyligen publicerade branschanalyser[1].                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Under perioden har vi haft en lägre omsättning jämfört med samma tid förra året. Det beror främst på att vår mogna produktportfölj inom signalkällor gått ner, samt att det alltid finns en ledtid innan nya design wins resulterar i försäljningsvolymer. Försäljningen mellan kvartalen varierar således beroende på kundernas färdigställande av produkter samt hur avropen faller ut. Glädjande är kvartalets starka orderingång och att vi har fått en intressant design win inom radar för intelligenta rörelsedetektorer för industriell säkerhet, smarta hem och säkerhetsmarknaden. Detta är ett område med mycket stor potential.

Det händer mycket spännande saker nu och jag ser fram emot att driva Sivers IMA vidare i min nya roll.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

Verksamheten
Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar.

Sivers IMAs grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som att automatisera och effektivisera många av de mest grundläggande processerna i vårt samhälle.

Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera moduler och subsystem.

Sivers IMA i korthet
Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB, dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA, samt dotterbolaget Trebax AB. Sivers IMAs huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Kista utanför Stockholm och utvecklings- och försäljningskontor finns i Göteborg.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2016 till och med den 30 juni 2016.

Väsentliga händelser under perioden
Nyemissionen som bolaget genomförde under 2015 har registrerats hos bolagsverket. Antal aktier i bolaget är efter emissionen 41 887 497 stycken och aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kronor.

Sivers IMA meddelade i februari att de lanserar nästa generations V-bandskonverter. I likhet med den tidigare lanserade E-bandskonvertern baseras den på bolagets egenutvecklade SiGe (Kisel-germanium) chip och erbjuder en tilltalande kombination av pris och prestanda för kunder som utvecklar och marknadsför radiolänkutrustning eller test- och mätutrustning.

Sivers IMA meddelade i februari att man går med i Wi-Fi Alliance. Det är en sammanslutning av företag inom trådlös kommunikation med fler än 600 medlemmar över hela världen. I detta industriledande samarbetsforum formas just nu framtidens Wi-Fi- och WiGiglösningar.

Sivers IMA meddelade i april att Inxpect, som utvecklar radarbaserade, intelligenta rörelsedetektorer för industriell säkerhet, smarta hem och säkerhetsmarknaden, har valt Sivers IMA som partner för några av sina kommande produkter. Enligt avtalet så kommer Sivers IMA att utveckla och anpassa sin FMCW radarteknik och därmed ge Inxpect ett försprång avseende prestanda och kostnad gentemot befintliga och jämförbara lösningar. 

Robert Ekström tidigare vd meddelade styrelsen att han kommer lämna sin tjänst i bolaget i augusti.

Bolaget höll den 9 maj bolagsstämma där det bland annat beslutades att ge styrelse och vd ansvarsfrihet för 2015, att disponera vinsten enligt styrelsens förslag och att ingen utdelning skulle utgå. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Norrbom (ordförande), Ingrid Engström, Keith Halsey och Dag Sigurd, samt genom nyval utsågs Tomas Duffy och Dag Jungenfelt till ledamöter. Arvode skall utgå med 150 000 kr till ordförande och med 100 000 kr till övriga ledamöter. Till bolagets revisor valdes Deloitte AB, med Erik Olin som huvudansvarig revisor, arvode skall utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission om högst 4 500 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Bolagsstämman beslutade slutligen om valberedning.

Sivers IMA meddelade i maj att Mats Carlsson rekryterats som ny Chief Technology Officer (CTO). Mats Carlsson har under sin karriär jobbat med teknikutveckling i båda små och stora företag. Han kommer senast från en position som internationellt ansvarig på koncernnivå för affärsutvecklingen inom Catena.

Sivers IMA meddelade i maj att de tecknat ett avtal med Blu Wireless Technology. Avtalet innebär att Blu Wireless integrerar och optimerar sitt WiGig HYDRA modem med Sivers IMAs WiGig RFIC krets. Det gör att Sivers IMA kan erbjuda en komplett WiGiglösning enligt standarden 802.11ad till sina kunder.

Sivers IMA meddelade i juni att man erhållit en order till ett värde av ca 8,3 MSEK från en av Europas största industrikoncerner, avseende leverans av högkvalitativa signalkällor, så kallade VCOer.

Sivers IMA meddelade under juni att man tillsammans med Uppsala Universitet har blivit beviljade ett Vinnovabidrag på 4 miljoner kronor av Smartare Elektroniksystems Forsknings- och Innovationsprojekt 2016. Projektet som leds av Sivers IMA och görs tillsammans med Institutionen för teknikvetenskaper vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet, avser att ta fram patch-antenner och en SiGe RFIC lösning för elektroniskt styrbara antenner som ska användas för WiGig (802.11ad) och framtida 5G lösningar. Ansökan har utvärderats av en bedömningspanel bestående av 14 oberoende nationella experter. Möjligheten till kommersialisering av projektresultat är en väsentlig del av Smartare Elektroniksystems bedömningsgrund och i detta fall ser man god kommersiell potential för de resulterande produkterna.

Sivers IMA tecknade under juni ett avtal med Shanghai Matrix Electronics Co., Ltd. (Matrix Electronic), som ny återförsäljare i Kina.

Händelser efter periodens utgång
I juli höll Sivers IMA extra bolagsstämma där det beslutades om ett teckningsoptionsprogram om 1 500 000 optioner där personer i ledandeställning och nyckelpersoner kommer erbjudas köpa optioner till ett lösenpris om 150 procent av genomsnittlig senaste betalkurs på Aktietorget under tiden från och med den 22 juni 2016 till och med den 6 juli 2016.

I augusti meddelade bolaget att Anders Storm utsetts till ny vd från och med den 15 augusti. Anders kommer närmast från positionen som bolagets operativa chef (COO).

I augusti meddelas att SAF Tehnika, en leverantör av produkter inom mikrovågstransmission för överföring av data med hög kapacitet, utökar samarbetet med Sivers IMA. Under maj månad detta år, lanserade SAF Tehnika en kompakt, handhållen spektrumanalysator som bygger på Sivers IMAs E-bands teknologi. Nu har SAF Tehnika också valt Sivers IMAs V-bads teknologi som en integrerad lösning I deras kommande produkter för test- och mätutrustning för 60 GHz området.

Sivers IMA meddelade vidare under augusti att Gigasense, en erkänd leverantör inom området industriell kransäkerhet, nyligen lanserat en ny generation av antikollisionssystem för traverskranar. Produkten har implementerats hos flera slutkunder och i samband med det har Sivers IMA tecknat ett ramavtal som omfattar leverans av radarsensorer till Gigasense.

Försäljning och resultat
Under perioden april – juni uppgick rörelsens intäkter till KSEK 6 624 (8 587), en intäktsminskning om tjugotre procent. Nettoomsättningen minskade med femtionio procent till KSEK 2 711 (6 546). Periodens resultat för andra kvartalet uppgick till KSEK -8 656 (-1 662), en försämring om KSEK 6 898, hänförlig främst till den lägre nettoomsättningen samt till ökade personal och övriga externa kostnader, främst hänförligt till konsulter.

Under perioden januari – juni uppgick rörelsens intäkter till KSEK 14 062 (15 787), en minskning av intäkterna om elva procent. Nettoomsättningen minskade med fyrtiotvå procent till KSEK 6 872 (11 884). Periodens resultat för första halvåret uppgick till KSEK -14 415 (-5 914), en försämring om KSEK 8 501, hänförlig främst till den lägre nettoomsättningen samt till ökade personalkostnader och externa kostnader, främst hänförligt till konsulter.

Likviditet och finansiering
Den 31 juni 2016 uppgick Sivers IMAs likvida medel till KSEK 37 219 (11 210). Koncernen hade per den 30 juni 2016 räntebärande skulder om KSEK 0 (3 588) samt har en checkräkningskredit om KSEK 2 500 vilken per den 30 juni 2016 var utnyttjad med KSEK 0 (0).

Investeringar
Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 9 880 (3 344) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 9 143 (3 074) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 737 (270) såsom inventarier och verktyg. Den ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av produkter bolaget utvecklar.

Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med KSEK 2 067 (2 183) i avskrivningar och nerskrivningar varav KSEK 298 (243) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 1 403 (1 641) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 366 (365) avser avskrivning av goodwill.

Eget kapital
Per 30 juni 2016 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 68 410 (29 354). Aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kr.

Optionsprogram
Sivers IMA har idag flera tecknings- och personaloptionsprogram, för detaljer se årsredovisningen för 2015. På den extra bolagsstämman som hålls den 1 juli 2106 beslutades om ett nytt teckningsoptionsprogram för personer i ledandes ställning och nyckelpersoner. Totalt kommer 1 500 000 optioner att kunna tecknas till en kurs motsvarande 150 procent av genomsnittlig senaste betalkurs på Aktietorget under tiden från och med den 22 juni 2016 till och med den 6 juli 2016, för detaljer se bolagets hemsida, www.siversima.com.

Aktien
Sivers IMAs aktiekapitalet är fördelat på 41 887 497 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 4 februari 2013 på AktieTorget under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.

Anställda
Per den 30 juni 2016 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 30 (24) anställda. Antalet konsulter som är engagerade i bolaget uppgår till 6 stycken.

Ägarstruktur
Per den 30 juni 2016 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 3 ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka 1 600 aktieägare.

Utsikter för bokföringsåret 2017
Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos. 

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen
Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

17 november 2016                                                    Niomånadersrapport
17 februari 2017                                                        Bokslutskommuniké 2016
Mars 2017                                                                   Årsredovisning 2016

Denna halvårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Sivers IMA Holding (publ)
Kista den 29 augusti 2016

____________________

Anders Storm, vd

____________________           ____________________           ____________________

Björn Norrbom                             Tomas Duffy                                  Ingrid Engström

____________________           ____________________           ____________________

Keith Halsey                                   Dag Jungenfelt                              Dag Sigurd

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, verkställande direktör
Telnr: 0702-626390
e-post: [email protected]  

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA, är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm och ett sälj- och utvecklingskontor finns i Göteborg. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer inom industrin samt testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.


[1] MarketsandMarkets: WiGig rapport May-2016, ABI Research: Wi-Fi market data rapport Aug-2016

Documents & links
Share
Close