Q2 2015•    Omsättningen för andra kvartalet uppgick till KSEK 8 587 (7 136), en ökning om 20 procent•    Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till KSEK 6 546 (4 921), vilket motsvarar en ökning om 33 procent •    Resultat för perioden april till juni uppgick till KSEK -1 662 (-2 145)•    Resultat per aktie var för andra kvartalet SEK -0,09 (-0,13)•    Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,52 (1,26)•    En order av radarprodukter erhölls på drygt KSEK 3 000. •    Bolaget lanserade ett nytt Radar Development Kit (RDK)•    Avtal tecknades med distributören East Coast Microwave för den amerikanska marknaden.Halvår 2015•    Periodens omsättning uppgick till KSEK 15 787 (12 948), en ökning om 22 procent•    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 11 884 (8 916), en ökning om 33 procent•    Periodens resultat uppgick till KSEK -5 914 (-5 475)•    Resultat per aktie var SEK -0,31 (-0,33)•    Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,52 (1,26)

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 11.00 idag, torsdagen den 27 augusti 2015. Anmälan till webinariet görs via länken: : 
https://attendee.gotowebinar.com/register/345424040992408321

VD kommentar

I skrivande stund har det gått ett år sedan jag tillträdde som VD för Sivers IMA. Det har varit ett år fyllt med aktiviteter i högt tempo fokuserade på att förflytta oss i alla delar från ett teknikbolag som ”blivit med produkter” till ett fokuserat produktbolag i världsklass. Vårt fiskala år slutar i december så denna period renderar inte något bokslut. Däremot tar jag tillfället i akt att göra en tillbakablick kring vad som gått bra och vad som ännu inte är på plats.

När jag tillträdde startade vi med ett strategiarbete där vi bestämde oss för att i stort fokusera på nyinvesteringar i produktportföljen inom två områden; våra E- och V-bands konverters för telekommarknaden samt vår portfölj av radarsensorer mot en bredare marknad. Allt baserat på den kärnkompetens som fanns i bolaget kring mm-vågs teknologi samt den portfölj av IP och komponenter som tagits fram under Sivers IMAs långa historia – speciellt vårt egenutvecklade SiGe chip. Baserat på det omfattande strategiarbete som genomförts under det gångna kvartalet samt diskussioner med kunder och aktörer på marknaden, har vi styrkts i de strategiska val vi gjort. Givetvis har det också kommit fram nya spännande områden som jag förhoppningsvis får anledning att återkomma till under de kommande kvartalen. Den teknik och det kunnande vi besitter innebär sannerligen ingen brist på intresse från marknaden inom olika användningsområden. Utmaningen för oss blir istället att välja vad vi ska göra och vad vi inte ska göra.

För att bli ett produktbolag i världsklass krävs dock mer än en strategi och ett djupt tekniskt kunnande. Vi har behövt tillföra kompetens på alla områden och det organisatoriska arbetet som genomförts är jag mycket nöjd med. Vi har på kort tid lyckats bygga ett erfaret team som kan undvika så många fällor som möjligt och prioritera rätt saker vid rätt tidpunkt. Initialt har det skett med fokus på det operativa maskineriet och fortsatt breddning av den internationella försäljningsnärvaron. Vi har redan kommit långt i USA där vi rekryterat en ny säljpartner som under det senaste kvartalet startat i ett högt tempo. Under hösten står en större satsning på säljkanal i Asien på tur och tajmingen känns helt rätt med avseende på våra kommande produktlanseringar.

Vi har visat en bra tillväxt – både från vår gamla produktportfölj men också från delar av vår nya. Samtidigt förlorar vi fortfarande pengar i denna investeringsfas. Många av våra kunder har av olika anledningar inte hunnit lansera sina produkter eller sett tillräcklig efterfrågan från sina slutkunder för att vi ska ha de volymer som krävs för lönsamhet. Utmaningen med vår affärsmodell är att vi har små möjligheter att kunna påverka kundernas utvecklingsprocess, lanseringsdatum och försäljning av de produkter vi blir inbyggda i. Dessutom är processen att utveckla mm-vågs produkter inte bara lång för oss utan också för våra kunder. Därför fokuserar vi på det vi kan påverka – att utveckla de bästa pris/prestanda komponenterna till de områden som vi och våra kunder ser en stor framtida marknadsefterfrågan kring. Jag känner mig konfident i att de val vi gjort är rätt och att vi nu lagt en bra grund för att kunna hantera stora volymer.

Slutligen – vi har skaffat oss en bra position för hösten där fokus kommer att vara att slutföra och framgångsrikt lansera vår nästa generations konverters, få så kallade ”design wins” från nya kunder inom alla våra produktområden, hjälpa befintliga kunder lansera sina slutkundsprodukter samt att utöka den globala marknadsbearbetningen direkt och med partners. Så om det från tid till annan är tyst på PM fronten beror det inte på brist på spännande aktiviteter. Ambitionen är fortsatt att vi ska dela information om resultaten med er aktieägare så fort vi får och kan göra det.

Robert Ekström, VD

Documents & links
Share
Close