Antalet aktier i Sivers Semiconductors AB (publ) (”Sivers”) uppgår per den 29 oktober 2021 till 174 766 924 aktier, fördelat på 173 666 924 stamaktier och 1 100 000 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Sivers uppgår per den 29 oktober 2021 till 173 776 924.

Ökningen av antalet aktier och röster i Sivers är föranledd av den riktade nyemissionen om 17 021 277 stamaktier som styrelsen i Sivers beslutade om den 14 oktober 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 15.00 CET.

Share
Close