Antalet aktier i Sivers Semiconductors AB (”Bolaget”) uppgår per den 28 april 2023 till 234 649 894 aktier, fördelat på 233 549 894 stamaktier och 1 100 000 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 233 659 894.

Ökningen av antalet aktier och röster i Bolaget är föranledd av den riktade nyemissionen om 20 695 650 stamaktier som styrelsen i Bolaget beslutade om den 4 april 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD 
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2023 kl.13:00 CEST.

Share
Close