Som tidigare offentliggjorts har Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA”) den 12 april 2017 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Compound Semiconductor Technologies Global Limited (”CST Global”), som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. I samband med tillträdet den 19 maj 2017 erlade Sivers IMA en initial köpeskilling till säljarna av CST Global om 27 924 998 aktier i Sivers IMA. Säljarna är vidare berättigade till en tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 13 962 499 nyemitterade aktier i Sivers IMA om CST Globals intäkter under 2017 överstiger 6,5 MGBP (ca 72,8 MSEK). CST Globals intäkter under 2017 uppgår till cirka 6,7 MGBP (ca MSEK 75), vilket innebär att säljarna är berättigade till den överenskomna tilläggsköpeskillingen. 

”Förvärvet av CST byggde på en aggressiv tillväxtplan, samt inverteringar i produktionskapacitet för att möta den stora efterfrågan vi ser från våra kunder. Därför är det nu mycket glädjande att CST Global överträffar omsättningsmål, med en tillväxt på ca 90 procent under 2017 jämfört med 2016”, kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding

Styrelsen i Sivers IMA har idag med stöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om nyemission av 13 962 499 aktier i Sivers IMA. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer säljarna i CST Global. Den totala köpeskillingen för CST Global, inklusive tilläggsköpeskillingen, uppgår till cirka 199 MSEK.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 21 februari 2018. Efter genomförande av nyemissionen enligt ovan kommer antalet aktier i Sivers IMA att uppgå till sammanlagt 107 045 825 aktier. De nya aktierna motsvarar en utspädningseffekt på ca 13%.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Telefon: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018, klockan 13.00. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär, halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close