Ersättningsutskottet

SwedishEnglish

Styrelsens ersättningsutskott, som består av tre styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande tillika ordförande i ersättningsutskottet, behandlar och bereder ersättningsfrågor avseende de ledande befattningshavarna.

Ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till beslut avseende ersättning och anställningsvillkor för Group Chief Executive Officer, vilket föreläggs styrelsen för beslut. Styrelsen utvärderar årligen det arbete som Group Chief Executive Officer utför.

Beträffande övriga ledande befattningshavares ersättning och anställningsvillkor beslutar verkställande direktören på basis av de riktlinjer till ersättning för ledande befattningshavare som årsstämman har fastställt. I ersättningsutskottets uppgifter ingår även att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen skall upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna skall gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet skall även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Sivers Semiconductors. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte Group Chief Executive Officer eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.


Ersättningsutskottets medlemmar

Close