Bolagsordning

SwedishEnglish

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

I bolagsordningen ska anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning.

Sivers Semiconductors ABs bolagsordning är antagen vid extra stämma den 9 oktober 2020. Organisationsnumret är 556383-9348.

BOLAGSORDNING

Sivers Semiconductors AB (publ) org.nr 556383-9348
Antagen på årsstämma den 20 maj 2021

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Sivers Semiconductors AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, tillverka och försälja system, apparater och komponenter av huvudsakligen elektronisk art till industrin, bedriva förvaltning av lös och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 130 000 000 och högst 520 000 000.

Antalet aktier ska vara lägst 130 000 000 och högst 520 000 000.
Aktierna ska utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier medför en röst per aktie och aktier av serie C medför en tiondels röst per aktie. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.
Stamaktier kan utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet. Aktier av serie C kan utges till högst det antal som motsvarar 10 procent av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C, ska ägare av stamaktier och aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller aktier av serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av innehavare av aktier av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av aktier av serie C. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie C ska vara aktiens kvotvärde. Utbetalning av inlösenbelopp ska ske snarast efter det att registreringen av minskningen av aktiekapitalet ägt rum.

Aktier av serie C som innehas av bolaget ska efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av  resultaträkning och balansräkning  samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Ladda ned som pdf

Close