Sivers Semiconductors AB (publ) har den 11 november 2021 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Med anledning av Bolagets förvärv av MixComm, Inc. (”MixComm”) beslutade bolags­stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om (i) apportemission av högst 39 405 594 stamaktier mot vederlag i form av aktier i MixComm samt (ii), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kvittningsemission om högst 6 993 007 stamaktier för erläggande av prestationsbaserad ersättning med anledning av förvärvet av MixComm. Teckningskursen för stamaktier ska baseras på tio dagars volymvägd genomsnittskurs för Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm före ingåendet av förvärvsavtalet den 14 oktober 2021. 

Bolagsstämman beslutade att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att utse Todd Thomson till ny styrelseledamot i Bolaget intill slutet av nästa årsstämma samt att inget arvode skulle utgå till Todd Thomson.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

 

 

Share
Close