Sivers IMA Holding AB (publ) har den 9 maj 2016 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2015, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Björn Norrbom (tillika ordförande), Ingrid Engström, Keith Halsey och Dag Sigurd samt nyval av Tomas Duffy och Dag Jungenfelt. Det beslutades att arvode skall utgå med 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till vardera av övriga styrelseledamöter. Dessutom beslutade bolagsstämman om att extra dagarvode på 8 000 kr i förekommande fall skall utgår för arbetsinsatser som ligger utöver vad som följer av styrelseuppdraget, arvode är maximerat till sammanlagt 200 000 kr per år.  

Val av revisor

Årsstämman omvalde Deloitte, med huvudansvarig revisor Erik Olin, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission om högst 4 500 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske, är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska nyckelkomponenter och skapa bättre förutsättningar för bolaget att möta den ökande efterfrågan på bolagets produkter. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Valberedning

Bolagstämman beslutade att tillsätta en valberedning som har i uppgift att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av stämmoordförande, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till styrelsen, val av revisor och revisorsarvode, samt beslut om valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, vardera en representant från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses i oktober 2016 på basis av aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 41 887 497 aktier och röster. Aktieägare med 14 444 539 aktier och röster, motsvarande 34,48 procent av den totala aktiestocken, deltog i bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Ekström, VD

Tel: 0733 55 26 02

Documents & links
Share
Close