Ett rekordstarkt år och kvartal, leder till lönsamt fjärde kvartal 2023

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 73 882 TSEK (49 771), en ökning med 48%.

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 236 334 TSEK (132 607), motsvarande en ökning med 78%.

 • Justerad EBITDA uppgick till 21 032 TSEK (-16 943).

 • Bolaget håller på att slutföra en utökning av lånefaciliteten om 50 miljoner kronor med befintliga långivare, vilket eliminerar behovet av kapitaltillskott från aktieägarna.

   

Kista, Sverige // Februari 8, 2024 // Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE)

 

Fjärde kvartalet oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 73 882 TSEK (49 771), motsvarande en ökning med 48%. Nettoomsättningen ökade med 42% i oförändrade valutakurser.

 • Justerad EBITDA uppgick till 21 032 TSEK (-16 943).

 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 515 TSEK (-16 112).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33 784 TSEK (-41 842).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -46 382 TSEK (38 153).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,20 (0,18).

 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,10 (5,80).

Januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 236 334 TSEK (132 607), motsvarande en ökning med 78%. Nettoomsättningen ökade med 71% i          oförändrade valutakurser.

 • Justerad EBITDA uppgick till -19 827 TSEK (-75 277).

 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -33 654 TSEK (-73 693).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -158 623 TSEK (-185 096).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -157 384 TSEK (-86 384).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,68 (-0,41).

 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,10 (5,80).
   

Nyckeltal

TSEK  2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning  73 882  49 771  236 334  132 607
Nettoomsättningstillväxt % 48%  113%  78%  46%
Nettoomsättningstillväxt, valutajusterad % 42%  80% 71%  30%
Justerad EBITDA 21 032 -16 943 -19 827 -75 277
EBITDA 13 515 -16 112 -33 654  -73 693
EBIT       -33 784  -41 842 -158 623 -185 096
Periodens resultat -46 382 38 153 -157 384  -86 384
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,20 0,18 -0,68  -0,41
Eget kapital per aktie, SEK 5,10  5,80 5,10  5,80

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 29 november – Sivers Photonics erhåller ordrar på totalt 1 miljon USD (ca 10 MSEK) för avancerad optisk avkänning till LiDAR, medicinsk och industriell sektor.
 6 december – Sivers Photonics, LioniX International och Chilas B.V. samarbetar för att utveckla avstämbar tunable laser med smal linjebredd för marknader för optisk kommunikation och optisk avkänning.
 15 december – Sivers Semiconductors beviljas € 1,2 M (ca 14 MSEK) EU-bidrag för design av 6G-chip.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 22 januari – Sivers Photonics får uppföljningsorder från US Fortune 100-kund.
 30 januari – Sivers Semiconductors beviljas € 0,6M (ca 6,7 MSEK) i bidrag från European Space Agency.
 1 februari – Sivers Semiconductors Utökar Samarbetet med Thorium Space S.A,

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 torsdagen den 8:e februari.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/4798746368595461983

VD-kommentar

Kraftigt förbättrad lönsamhet och rekordår lägger grunden för framtiden  

2023 blev ett rekordår. Omsättningen passerade för första gången 200 MSEK och var 236 MSEK. Det är en ökning av nettoomsättningen med 13 gånger sedan 2016, och motsvarar en nettoomsättningstillväxt på 78 procent år över år. Fjärde kvartalet var också ett rekordkvartal för bolaget med en omsättning på 74 MSEK, motsvarande en tillväxt om 48 procent.

Vi levererar också för första gången ett positivt justerat EBITDA såväl som EBITDA resultat, som för fjärde kvartalet var 21 MSEK respektive 13,5 MSEK, vilket innebar en mycket positiv avslutning på året och med råge uppfyllde vår outlook om positivt justerat EBITDA-resultat. Det var också en mycket kraftig förbättring jämfört med föregående år på motsvarande 38 MSEK, drivet främst av den fina tillväxten men också tack vare lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Den starka försäljningen var ett resultat av stark tillväxt inom Wireless som ökade med 110 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Photonics försäljningscykel under fjärde kvartalet var tillfälligt längre än väntat, men vi märker nu en ökad orderingång och efterfrågan på våra produkter från kunder som levererar nästa generations chip till AI-marknaden, självkörande fordon och smarta sensorer. Efter kvartalets slut har vi erhållit ytterligare en order från vår US Fortune 100-kund, detta är mycket glädjande och denna order på nya chip gör att vi känner oss trygga med att projektet framskrider på ett bra sätt. Många av dessa order ska levereras under 2024 och vi ser även en stark pipeline inför 2025. 

Wireless tillväxt fortsätter mycket starkt och adderar konsekvent nya projekt. Under kvartalet erhöll vi ett EU-bidrag från HORIZON Europe om 1,2 miljoner euro (ca 14 MSEK) för att designa byggstenar inom millimetervåg för nästa generations 6G-teknologi. Projektet är en bekräftelse på att Sivers ligger i absolut framkant när det gäller teknikutvecklingen inom Wireless och ger oss en fantastisk möjlighet att ta en ledarroll i 6G-loppet inom ett starkt europeiskt ekosystem. I januari 2024 fick vi dessutom 6,7 MSEK i bidrag från European Space Agency. 

I januari erhöll vi även en order på ca 30 miljoner kronor från Thorium Space, där vi fortsätter vårt fina samarbete. Med cirka 50 miljoner kronor i nya affärer på kort tid och många intressanta projekt i pipeline, framför allt inom satellitkommunikation, går Wireless en ljus framtid till mötes.
 
I november höll vi för fjärde året i rad en kapitalmarknadsdag. Syftet var att öka förståelsen för verksamheten och hur Sivers bidrar till 
branchtrender genom innovativa och konkurrenskraftiga produkter som möter behovet av uppgraderad teknik och infrastruktur. Jag är mycket stolt över att vi har kunder som ser ett värde i att medverka. I år medverkade Pawel Rymaszewski, vd på Thorium Space och Charlie Wuischpard, vd på Ayar Labs, samt vår mycket viktiga partner GlobalFoundries. Dagen gav en bra bild av hur våra produkter integreras i flera megatrender och hur vi stärkt vår position på snabbt växande marknader som optisk kommunikation och satellitkommunikation. Eventet finns fortfarande att se på vår hemsida. 

2023 var ett exceptionellt år av tillväxt och vi förutser fortsatt tillväxt under många år framöver. Under de senaste 12 månaderna rapporterade vi nya order om 330 miljoner kronor vilket bådar gott inför framtiden.

Tillsammans med en fortsatt optimering av kostnader, investeringar och kapitalstruktur förväntar vi oss att vår organiska tillväxt tar oss till lönsamhet. Vi förhandlar om en utökad lånefacilitet om 50 miljoner kronor om från befintliga långivare. Bolaget förväntar sig att denna finansiering kommer täcka 2024, utan några behov av kapitaltillskott från våra aktieägare.

Jag ser fram emot 2024 och framför allt i närtid då våra absolut viktigaste mässor MWC och OFC kommer gå av stapeln. Jag ser fram emot att återkomma till er kring hur dessa går och dela framtida framgångar vi ser skall komma under året. '

Anders Storm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
E-post: [email protected]
Tel: +46 (0)70 262 63 90

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 februari 2024, kl 08:00.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, beamforming front end-IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com   

Documents & links
Share
Close