91 procent tillväxt första halvåret - bekräftar tillväxtmål om 100 %

Utsikter för 2023
Tidigare annonserade kundkontrakt tillsammans med nya affärer förväntas bidra till väsentlig försäljningstillväxt under året. Fortsatt optimering av kostnader och investeringar, tillsammans med nettoomsättningstillväxt, bedöms accelerera Sivers utveckling mot lönsamhet.

För 2023 förväntas nettoomsättningstillväxten uppgå till minst 100%. Nettoomsättningstillväxten kan variera mellan kvartalen som följd av enskilda affärer. Vidare bedöms Sivers nå positiv justerad EBITDA under andra halvåret 2023.

Andra kvartalet april-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 45 751 TSEK (27 154), motsvarande en ökning med 68%. Nettoomsättningen ökade med 56% i oförändrade valutakurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till -16 597 TSEK (-17 925).
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -20 628 TSEK (-19 002).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -46 168 TSEK (-64 382).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -29 983 TSEK (-61 049).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,13 (-0,29).
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,72 (5,74).

Första halvåret januari-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 104 162 TSEK (54 624), motsvarande en ökning med 91%. Nettoomsättningen ökade med 77% i oförändrade valutakurser.
 • Justerad EBITDA uppgick till -28 328 TSEK (-35 254).
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -35 631 TSEK (-30 974).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -86 846 TSEK (-91 367).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -70 118 TSEK (-79 381).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,31 (-0,39).
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,72 (5,74).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

12 juni – Sivers Photonics, erhöll en uppföljningsorder värd 1,3 MUSD (ca 14 MSEK) från en USA-baserad kund för utveckling, kvalificering och leverans av avancerade photonic-chip för optiska sensorapplikationer.
29 maj – Sivers Semiconductors rekryterar Lottie Saks som ny CFO.
25 maj – Sivers Semiconductors upptar finansiering om 75 miljoner kronor, varav ett konvertibelt lån om 25 miljoner kronor.
25 maj – Sivers Semiconductors utvärderar hur bolaget kan utöka sin kapacitet inom Photonics för att möta volymer på mer än 1 000 wafers per vecka. För att möjliggöra detta startar Sivers Semiconductors ett strategiskt affärsutvecklingsprojekt, anlitar en rådgivare och gör förändringar i Photonics ledning.
8 maj -WiSig Networks, Sivers Semiconductors och Intel demonstrerade 5G millimetervågsbackhaul-teknik vid G20-eventet med stort intresse för produkten, som kombinerar Sivers millimetervågschip och antennmodullösningar med WiSig Networks modem och mjukvarustack implementerat på Intel Agilex FPGA.
5 maj – Sivers Semiconductors beviljas EU- bidrag om 0,5 MEUR (ca 5 MSEK) för design, utveckling och karaktärisering av flerelements RF-antennkretsar.
4 april – Sivers Semiconductors genomförde en riktad nyemission om cirka 150 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

15 augusti – Sivers Semiconductors rekryterar Dr. Bami Bastani som strategisk rådgivare till styrelse och ledning.
14 augusti – Sivers Wireless får kontrakt på 425 000 $ från ledande nätverksleverantör inom SATCOM.
9 augusti – Bolaget beviljats 0,375 MUSD (ca 4 MSEK) under Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).
3 juli – Ny order på 1 MUSD (ca 11 MSEK) från Ayar Labs för utveckling av nästa generations laser-array-chip som stöder applikationer för bland annat High Performance Computing (HPC), Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML). 

Nyckeltal

TSEK 2023 
apr-jun
2022 
apr-jun
2023 
jan-jun

2022
jan-jun

2022
jan-dec
Nettoomsättning 45 751 27 154 104 162 54 624 132 607
Nettoomsättningstillväxt % 68% 1% 91% 34% 46%
Nettoomsättningstillväxt, valutajusterad % 56% -12% 77% 19% 30%
Justerad EBITDA -16 597 -17 925 -28 328 -35 254 -75 277
EBITDA -20 628 -19 002 -35 631 -30 974 -73 693
EBIT -46 168 -64 382 -86 846 -91 367 -185 096
Periodens resultat -29 983 -61 049 -70 118 -79 381 -86 384
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,13 -0,29 -0,31 -0,39 -0,41
Eget kapital per aktie, SEK 5,72 5,74 5,72 5,74 5,80

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl 10:00 den 17:e augusti 2023.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/8441716459573161817

VD-kommentar

91% tillväxt första halvåret – bekräftar tillväxtmål om 100 %

Årets andra kvartal visade fortsatt stark tillväxt. Omsättningen steg med 68 procent till 45,7 miljoner kronor och för halvåret var tillväxten 91 procent. Vi är på god väg mot att nå vårt mål om en nettoomsättningstillväxt om minst 100 procent för helåret 2023. Som tidigare meddelats kan tillväxttakten variera över kvartalen beroende på när större order levereras. Ett exempel är produktordern av beamformers från oktober 2022, om ca 15 miljoner, som kommer att skeppas i tredje kvartalet i stället för andra kvartalet. 

Den starka försäljningen är ett resultat av den stabila orderingång vi haft under de senaste 10 månaderna. Sedan september 2022 har vi officiellt offentliggjort ett sammanlagt ordervärde på ca 270 miljoner kronor. Tillväxten är driven av både Wireless och Photonics, som växte med 128 respektive 33 procent jämfört med andra kvartalet 2022.
Justerat för jämförelsestörande poster var EBITDA för andra kvartalet -16,6 miljoner kronor (-17,9). Att den justerade EBITDA förbättringen är lägre än tillväxten beror främst på den positiva utvecklingen med kundfinansierade projekt. En högre andel kundprojekt jämfört med produktprojekt innebär en minskad kapitalisering av R&D på 11 miljoner kronor. Med fortsatt god kostnadskontroll ser vi att vi kan accelererar vår väg till lönsamhet. Vi har bland annat fortsatt att justera vår personalstyrka och tagit omstruktureringskostnader på ca 3 miljoner kronor under kvartalet. Bolaget har gått från 130 anställda vid slutet av 2022 till 116 anställda vid slutet av andra kvartalet. Den starka orderingången och tillväxten samt kostnads kontroll gör att vi ser positivt på våra möjligheter att nå vårt mål om ett positivt justerat EBITDA-resultat under andra halvåret 2023.
 
Det marknadssegment som går starkast just nu är Satellit kommunikation, där vi arbetar med flera kunder. Marknadstillväxten drivs på av enorma satsningar från många bolag som driftsätter mängder av satelliter i nya lägre omloppsbanor runt jorden. Dessa omloppsbanor, som LEO (Low earth Orbit) och MEO (Medium earth Orbit), kräver ny typ av teknik där Sivers lösningar passar väl. Vi har flera pågående utvecklingsprojekt inom området och börjar även se att volymförsäljning är på väg att ta fart genom till exempel leverans av BFIC-ordern från oktober 2022. Vi förväntar oss också ytterligare order och leverans under resten av året.

Under kvartalet genomförde vi en riktad nyemission som tillförde kapital om cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Jag vill passa på att tacka för förtroendet och är speciellt glad över att kunna välkomna Andra AP-fonden, Cicero Fonder, Fjärde AP-fonden och Serpentine Ventures AG som nya ägare. Under kvartalet har vi även förhandlat långfristiga lånefaciliteter på 100 miljoner.

I och med ordern från Ayar Labs på cirka 11 miljoner kronor i början av juli säkerställde vi vår position som leverantör i en av framtidens största tillväxtområden. Efterfrågan på Optisk höghastighets kommunikation förväntas växa kraftigt i framtiden då efterfrågan på kapacitet för generativ artificiell intelligens (AI) kräver nya lösningar då dagens elektriska kommunikation mellan processorer (CPU) och grafikprocessorer (GPU) inte längre har erbjuder tillräcklig kapacitet för att snabbt kunna behandla de enorma datamängder som nästa generations AI utmaningar kräver. Dessa utmaningar inkluderar tex att lösa frågan om skenande energiförbrukning. Optisk höghastighets kommunikation för CPU:er och GPU:er möjliggör att hastigheten och kapaciteten kan öka mångfalt, samtidigt som vi kan minska energiförbrukning med upp till 90%. Vår partner Ayar Labs erbjuder med sina optiska I/O chip, lösningen på detta problem, där Sivers kommer att leverera laserchipen.

Genom Ayar Labs optiska I/O-lösning, som utnyttjar våra DFB-lasrar, möjliggörs redan idag 4Tb/s dubbelriktad anslutning chip-till-chip. En prestanda som är överlägsen dagens traditionella elektriska lösningar och nödvändig för att möjliggöra nästa generations artificiella intelligens och avancerad maskininlärning. På sikt räknar vi med en enorm marknadspotential inom Optisk höghastighets kommunikation och arbetar idag med de flesta nya bolag inom detta område.

Total har det satsats mer än 7 miljarder kronor i nya bolag, så som Celestial AI, Lightelligence och Lightmatter, där Sivers har ett mycket starkt erbjudande och är en av initiativtagarna till standardiseringen av laserchip till denna marknad via CW-WDM MSA (https://cw-wdm.org/). 
När det gäller framtida kapacitetsutbyggnaden för Photonics produktion, för att stödja vår framtida förväntade tillväxt för vår amerikanska Fortune 100 kund och optisk I/O har vi startat ett strategiskt projekt för att utvärdera olika alternativ. Vi överväger i huvudsak tre alternativ. Att etablera/bygga ut en ny fabrik (green field), att köpa en befintlig fabrik som vi anpassar efter våra behov, eller att hitta en partner som kan erbjuda större volymtillverkning. Vi har gjort framsteg inom alla spår, och har nu en short list på möjliga alternativ.

Vi undersöker samtidigt möjliga finansieringsalternativ – till exempel genom den EU-förordning (Chips Act) som annonserat en total budget om 43 miljarder euro för att öka EU:s chipproduktion i regionen, eller via den amerikanska Chips and Science Act som annonserat totalt 39 miljarder USD för chiptillverkning i USA. Vi räknar med att kunna lämna mer information under andra halvåret. Under andra kvartalet har vi fakturerat ca 11 miljoner kronor till vår denna Fortune 100 kund och skeppat de ca 30.000 chip som meddelades i förra i kvartalets rapporten.

Sammantaget ser jag på framtiden med stor tillförsikt. Vi gynnas av flera megatrender där vi under den senaste tiden säkrat stora order inom alla områden, inklusive den volymförberedande order på 14 miljoner för sensorchip till LiDAR som vi fick under juni. Vi har nu en fin, bred kundportfölj som kommer att fortsätta växa och våra innovativa, konkurrenskraftiga produkter gör att vi har en unik och utmärkt position. Jag ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt 2023.

Anders Storm, VD och koncernchef

Documents & links
Share
Close