Tredje kvartalet i korthet:
Intäkterna minskade med 8 procent till 22 (24) miljoner kronor jämfört med föregående år. EBIDTA minskade till -39 miljoner kronor (-16), men påverkades kraftigt negativt av en reservering för sociala avgifter för personaloptioner. Rensat för dessa reserveringar var EBITDA -6 miljoner kronor (-16) vilket är en förbättring med cirka 9 miljoner kronor jämfört med samma kvartal 2019. Rörelseresultatet påverkades dessutom av en redovisningsmässig omvärderingseffekt i konvertibla skuldebrev om cirka -107 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet förbättrades med cirka 12 miljoner kronor jämfört med samma kvartal 2019.

Stor 5G-order och stärkt kassa

Tredje kvartalet 2020
. Intäkterna uppgick till KSEK 22 208 (24 023), en minskning om 8%
. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -38 699 (-16 443)
. Resultatet uppgick till KSEK -151 610 (-24 349)
. Resultat per aktie var SEK -1,07 (-0,18)
. Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,51 (2,32)
. EBITDA har belastats med KSEK -32 147 (-461) i reserveringar av sociala avgifter för personaloptionsprogrammen. Justerat för denna post uppgick EBITDA till -6 552 (-15 982).
. Resultatet har belastats med KSEK -107 234 (581) i omvärderingseffekt av inbäddade derivatet i de konvertibla skuldebreven. Justerat för denna effekt samt reserveringen för sociala avgifter avseende optioner uppgick resultatet till -12 229 (-24 469).

Januari–september 2020
. Intäkterna uppgick till KSEK 66 463 (70 993), en minskning om 6%
. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -58 769 (-28 445)
. Resultatet uppgick till KSEK -195 219 (-52 877)
. Resultat per aktie var SEK -1,40 (-0,42)
. Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,51 (2,32)
. EBITDA har belastats med KSEK -35 024 (-744) i reserveringar av sociala avgifter för personaloptionsprogrammen. Justerat för denna post uppgick EBITDA till -23 745 (-27 701).
. Resultatet har belastats med KSEK -111 018 (1 236) i omvärderingseffekt av inbäddade derivatet i de konvertibla skuldebreven. Justerat för denna effekt samt reserveringen för sociala avgifter avseende optioner uppgick resultatet till -49 177 (-53 369).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:
. Den 28 juli och den 13 augusti genomförde Sivers Semiconductors kvittningsemissioner om totalt MSEK 21,1. Skulderna som lösts in mot aktier i bolaget avsåg de rörelsekrediter om MSEK 20 som upptogs under 2019 samt obetald ränta. Totalt emitterades 1 334 958 nya aktier.
. Den 5 augusti tecknade Wireless ett 5G millimetervågsavtal med ett uppskattat framtida värde på MSEK 480.
. Den 23 september genomförde Sivers Semiconductors AB en riktad nyemission om 6 517 805 aktier och tillfördes därigenom ca MSEK 200.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
. Den 1 oktober påkallade Ampleon konvertering av de konvertibla skuldebreven som utfärdades i december 2017. Lånet inklusive upplupen ränta konverterades den 22 oktober till 4 651 727 nya aktier.
. Den 9 oktober beslutades på en extra bolagsstämma i Sivers IMA Holding AB att bolaget byter namn till Sivers Semiconductors AB. Dotterbolagen byter i samband med detta namn till Sivers Wireless (fd Sivers IMA AB) och Sivers Photonics (fd CST Global). Namnändringarna är ett led i ett pågående varumärkesarbete.
. Den 12 oktober meddelade Sivers Semiconductors att dotterbolaget Sivers Photonics fått en order värd cirka MSEK 4 för ett nytt projekt från en av bolagets etablerade Fortune 100-kunder.
. Den 29 oktober meddelade Sivers Semiconductors att bolaget erhåller bidrag på MSEK 3,1 i Storbritannien för sin del i MAG-V-projektet som syftar till att utveckla världens första kommersiella Quantum Atomic Magnetometer.
. Den 3 november meddelade Sivers Semiconductors att de erhållit kinesisk 5G-order från Siemens Healthineers.

 

Nyckeltal

KSEK     2020 
Jul-Sep
    2019
Jul-Sep
     2020
Jan–Sep
     2019
Jan–Sep
     2019
Jan-Dec
Intäkter 22 208 24 023 66 463 70 993 96 355
EBITDA -38 699 -16 443 -58 769 -28 445 -48 322
Periodens resultat -151 610 -24 349 -195 219 -52 877 -75 661
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -1,07 -0,18 -1,40 -0,42 -0,59
Eget kapital per aktie, SEK 2,51 2,32 2,51 2,32 2,16

 

 

 
 

 

 
En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 13 november 2020.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/7654655227455013647

VD-kommentar

Stor 5G-order och stärkt kassa

Efter många år av bolagsbyggande, forskning och utveckling i världsklass närmar vi oss nu en mycket spännande tid för Sivers Semiconductors. Många av våra kunder har precis fått fram färdiga produkter och just nu börjar deras kunder i sin tur att rulla ut dessa.

Nettoförsäljningen för tredje kvartalet var 22 miljoner kronor, i linje med tidigare kvartal, men en minskning med cirka 8 procent år över år. Eftersom vi ännu inte är i volymproduktion är omsättningen inom plan. Vi har fortsatt en mycket bra kostnadskontroll och rensat för sociala avgifter för optioner förbättrades EBITDA med cirka 9 miljoner kronor till cirka -7 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Resultatmässigt har perioden belastats med ej kassapåverkande finansiella kostnader om totalt 107 miljoner, vilket är en effekt av de konvertibla skuldebrevens bokföringsmässiga omvärdering till följd av en stigande aktiekurs.

Pandemin har fortsatt att dämpa aktiviteten och har bland annat försvårat några av våra slutkunders fälttester av nya produkter. På kort sikt skulle det kunna försena utrullningen av några av slutkundernas produkter, men på lite längre sikt ser vi inte att den underliggande marknaden påverkas av pandemin. Det kan till och med vara så att pandemin accelererat intresset för vår teknik, inte minst inom 5G.

Under kvartalet fortsatte vi att bygga för framtiden. I augusti vann vi inom Wireless en av våra viktigaste order. Ett 5G-millimetervågsavtal med ett uppskattat värde på 480 miljoner kronor under tre år, från 2023. Kunden var vår 19:e design-win och den första att beställa vår nästa generations 5G-produkter. Ordern är en bekräftelse på att vår nästa generations 5G-produkter är efterfrågade och det är glädjande att vi nu har en första kund på vår nästa generation. Dessutom är ordern ett tydligt tecken på hur stor 5G-marknaden är.

Våra tidigare 18 design-wins baseras på vår nuvarande generations 5G-produkter som nu är på väg in i volymproduktion. Vi har en mycket spännande mix av kunder inom många olika vertikaler som Fixed Wireless Access (FWA), Backhaul, transport (Track to Train), försvar, multi-gigabit wireless indoor backbone, medical med mera.

Ett exempel är AirVine, en kund som just lanserade en banbrytande produkt för multi-gigabit wireless indoor backbones. AirVine värderar systemmarknaden inom kommersiella byggnader till cirka 6 miljarder dollar för de närmaste fem åren.

Under kvartalet tecknade vi ytterligare två design-wins och en efter kvartalets utgång med Siemens, men eftersom en mindre design-win inom ultraljud inte ser ut att gå vidare till produktion var det totala antalet design-wins vid utgången av kvartalet 21.

Inom Photonics hade vi ett lugnare kvartal när det gäller nya order. Efter två viktiga order under andra kvartalet med två Fortune 100-kunder är det naturligt. Båda dessa projekt löper på mycket bra och efter kvartalets utgång fick vi ytterligare en order på 4 miljoner kronor från vår största Fortune 100-kund. Det innebär att kunden nu lagt beställningar om sammanlagt 74 miljoner kronor sedan oktober 2018.

Under tredje kvartalet var vi väldigt aktiva i att förstärka vår balansräkning. Vi gjorde både en riktad emission och kvittningsemissioner som totalt inbringade cirka 200 miljoner kronor och löste en skuld om 21 miljoner. Vid utgången av kvartalet hade vi en kassa på 278 miljoner kronor, vår starkaste kassaposition någonsin. Efter kvartalets utgång påkallade dessutom Ampleon lösen av sin konvertibel från 2017, vilket ytterligare minskade vår skuldsättning.

Jag vill passa på att tacka för det förtroende som gavs oss i samband med den riktade emissionen. Den stärkta kassan kommer användas för att accelerera bolagets organiska och internationella expansion, primärt genom investeringar i produktionskapacitet, kundsupport, försäljning och marknadsföring. I planen ligger även att öppna ett kontor i USA och dessutom planerar vi fortsatt för ett listbyte till Nasdaqs huvudlista under första halvåret 2021.

Hela Sivers har arbetat hårt för att vi ska komma dit vi är idag och efter att den extra bolagstämman den 9 oktober godkänt namnbytet till Sivers Semiconductors är vi nu redo att försätta vår fantastiska resa. Min optimism om framtiden är mycket stark. Vi har en utmärkt position vad gäller kunder, balansräkning och nya produkter som gör att vi närmar oss den mest spännande perioden i bolagets historia.

 

Anders Storm, VD och koncernchef
 

För mer information vänligen kontakta: 
Anders Storm, VD  
Tel: +46 (0)70 262 6390  
Epost: [email protected]  

Sivers Semiconductors är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl 08:00 CET.

Share
Close