Vi kan se tillbaka på ett händelserikt första halvår där flera strategiska milstolpar uppnåddes.

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 154 TSEK (26 911), motsvarande en ökning med 1%. Nettoomsättningen minskade med 12% i oförändrade valutakurser.
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -19 002 TSEK (-20 080).
 • Justerad EBITDA uppgick till -17 925 TSEK (-18 196).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -64 382 TSEK (-28 009).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -61 049 TSEK (-28 897).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,29 (-0,19).
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,74 (3,13).

Januari–juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 54 624 TSEK (40 751), motsvarande en ökning med 34%. Nettoomsättningen ökade med 19% i oförändrade valutakurser.
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -30 974 TSEK (-37 851).
 • Justerad EBITDA uppgick till -35 254 TSEK (-37 524).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -91 367 TSEK (-53 811).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -79 381 TSEK (-55 130).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,39 (-0,36).
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,74 (3,13).

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

 • Den 19 maj meddelade Sivers Semiconductors att dess dotterbolag, Sivers Photonics, har tecknat ett kontrakt värt över 617 000 USD för att leverera nästa generations laserkällor genom att inleda ett partnerskapsavtal med en ny kund.
 • På årsstämman den 19 maj 2022 valdes Todd Thomson till ny styrelseledamot.
 • Den 17 juni meddelade Sivers Semiconductors och Richardson RFPD att Sivers Wireless har tecknat ett globalt distributionsavtal med Richardson RFPD för att stärka tillväxten av 5G och SATCOM millimetervågverksamhet på den globala arenan.
 • Den 22 juni meddelade Sivers Semiconductors att bolaget har slutfört integrationen av MixComm vilket skapar en stark global utmanare inom 5G, SATCOM och radar. Sivers breddar portföljen och ökar närvaron i USA, samtidigt som integrationen beräknas medföra årliga synergier om cirka 10 miljoner kronor per år. Sivers skriver ned immateriella tillgångar om cirka 22 miljoner kronor på grund av överlappande produktområden. Sivers inför också en ny chefsroll i USA (President US), vilken tillsätts av Mike Noonen, tidigare VD för MixComm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Nyckeltal

TSEK 

2022
Apr–Jun
2021
Apr–Jun
2022
Jan–Jun
2021
Jan–Jun
2021
Jan–Dec
Nettoomsättning 27 154 26 911 54 624 40 751 90 652
Nettoomsättningstillväxt % 1% 25% 34% -8% -6%
Nettoomsättningstillväxt % -12% 43% 19% 4% 0%
EBITDA -19 002 -20 080 -30 974 -37 851 -107 185
EBITDA justerad -17 925 -18 196 -35 254 -37 524 -64 935
EBIT -64 382 -28 009 -91 367 -53 811 -140 941
Periodens resultat -61 049 -28 897 -79 381 -55 130 -133 704
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,29 -0,19 -0,39 -0,36 -0,83
Eget kapital per aktie, SEK 5,74 3,13 5,74 3,13 4,57

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 torsdagen den 21 juli 2022.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://register.gotowebinar.com/register/4756229340920337931

VD-kommentar

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt första halvår där flera strategiska milstolpar uppnåddes. I första kvartalet slutfördes det strategiska förvärvet av MixComm. I andra kvartalet vann vi vår tredje Fortune 100-kund och integrerade MixComm i affärsområdet Wireless och utsåg en ny affärsområdesledning. För halvåret steg omsättningen med 34 procent till totalt 54 miljoner kronor. Omsättningsmässigt var det andra kvartalet i nivå med det första med en omsättning på 27 miljoner kronor, men tillväxtmässigt var andra kvartalet svagare med en ökning med 1 procent jämfört med andra kvartalet 2021.

Vi tror att förutsättningarna under andra halvåret blir bättre än de varit tidigare under året. Dag för dag blir det enklare för oss att teckna nya utvecklingsavtal (NRE, Non Recurrent Engineering) och andan inom bolaget är optimistisk när det gäller nya kunder. Vi ser ett större intresse från kunder för nya projekt och en ökad vilja att våga satsa, vilket är en markant skillnad jämfört med läget för ett år sedan då få vågade planera framåt.

En av kvartalets viktigaste höjdpunkter var det långsiktiga partnerskapsavtal som Photonics tecknade med en ny Fortune 100-kund för leverans av nästa generations laserkällor för deras utvecklingsprojekt. Denna första order är värd över 6 miljoner kronor. Bolaget är det tredje teknikföretaget på Fortune 100-listan som har valt att arbeta med oss för Photonics-laserkällor och jag är mycket stolt över att Sivers har förmågan att addera denna typ av kunder till vår kundbas. Parallellt fortgår arbetet med våra två andra Fortune 100-kunder på ett positivt sätt och är ett bevis på att vår Indiumfosfid-plattform InP100 verkligen är rätt positionerad och ligger rätt i tiden. På ett par års sikt har den enorm potential när våra kunder tar beslut om att rampa upp volymerna för de prototyper som nu tas fram.

Utöver vår redan starka Photonics-verksamhet har vi nu, genom sammanslagningen med MixComm, en mycket stark position inom 5G, SATCOM och radar. Förvärvet har gjort oss till en av de starkaste leverantörerna inom 5G/ millimetervåg och vi har nu 43 design-wins där 10 kunder har 20 produkter i marknaden som använder Sivers hårdvara. Förvärvet ger utökad kapacitet, en bred IP-portfölj och en stark global närvaro, vilket verkligen märks i relationerna till våra kunder. Att vi som ett gemensamt bolag har stark närvaro i USA är otroligt viktigt för att vinna amerikanska order. Intresset från kunder och potentiella kunder inom framförallt SATCOM är stort, men även inom Wireless ser vi nya typer av amerikanska kunder tack vare ökad närvaro i USA.

Ett positivt exempel av integrationen med Mixcomm är det globala distributionsavtal med Richardson RFPD som Sivers Wireless tecknade under kvartalet. Richardson RFPD har tidigare varit Mixcomms globala distributör.

Distributionsavtalet är en hörnsten i Wireless övergripande go-to-market-strategi och ger oss global täckning. Richardson RFPDs styrka är kombinationen av lokal närvaro, djup teknisk kompetens och ett engagemang för slutkundens framgång. Avtalet är en hörnsten för vår fortsatta tillväxt.

På IMS2022-utställningen 21–23 juni i Denver, Colorado, USA, mötte vi ett stort intresse. Mässan var ett kvitto på att marknaden har tagit mer fart och det rådde en mycket positiv stämning. I det läget är vi rätt positionerade och vi livedemonstrerade bland annat vår kund Airvines WaveTunnelsystem för bredbandstäckning inomhus. Systemet bygger på våra chip och har potential att helt erövra marknaden för intelligenta bredbandslösningar inomhus.

Efter gediget internt arbete inom Wireless (tidigare Sivers IMA) och förvärven av CST Global (Photonics) 2017 och Mixcomm 2021 har vi en struktur på plats för att ta nästa spännande steg i Sivers utveckling och jag ser med spänning framemot att fortsätta vara med att bygga detta unika teknologibolag. För att ge en djupare inblick i koncernen och våra framtidsutsikter kommer vi att hålla en kapitalmarknadsdag den 26 september 2022. Vi återkommer med ytterligare detaljer efter sommaren.

Det är mycket glädjande att se att hjulen i ekosystemet snurrar något smidigare nu även om världsekonomin är i ett osäkert läge ser vi framtiden an med stor tillförsikt. Pandemin och komponentbristen har lett till att hela ekosystemet ligger efter ursprungliga tidsplaner, men den underliggande efterfrågan finns där. Våra konkurrenskraftiga produkter, vårt starka globala nätverk och sammanslagningen med MixComm gör oss väl rustade. Vi har en utmärkt position och min optimism om framtiden är stark.

Anders Storm, VD och koncernchef
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
Tel: +46(0) 702 62 63 90
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 08:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, beamforming front end-IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com   

Share
Close