Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 58 411 TSEK (27 471), motsvarande en ökning med 113%. Nettoomsättningen ökade med 94% i oförändrade valutakurser. Justerad EBITDA uppgick till -11 731 TSEK (-17 328). Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -15 003 TSEK (-11 972) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -40 678 TSEK (-26 985). Resultatet efter skatt uppgick till -40 135 TSEK (-18 332). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,41 (-0,10). Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,59 (5,66).

Väsentliga händelser under första kvartalet:

  • 22 februari – Sivers Semiconductors affärsenhet Sivers Wireless lanserade tillsammans med Intel och WiSig Networks världens första lösning för 5G millimetervåg FR2 Standalone kundterminal (CPE). Lösningen demonstrerades live på mässan MWC2023 i Barcelona.
  • 24 februari – Sivers Semiconductors AB meddelade att dess affärsenhet, Sivers Wireless, har fått ordrar värda $620k (6,5 miljoner kronor) för leverans av olicensierade 5G millimetervågmoduler i 60 GHz-bandet under 2023 till flera nya kunder som går in i volymfasen. Beställningarna inkluderar kunder som Airvine, samt kunder via Richardson RFPD (Sivers distributör), och representerar starten på en volymramp efter att Sivers kunder nu har färdiga produkter.
  • 27 februari – Sivers Semiconductors affärsenhet Sivers Wireless, demonstrerade en fullt funktionell och realiserbar referensdesign för basstationer baserad på NXP Semiconductors, på mässan MWC2023 i Barcelona. Sivers och PureSoftware har gemensamt utvecklat en Open RAN (O-RAN) kompatibel referensdesign för 5G millimetervågs-marknaden baserad på NXP Layerscape® processorplattform.
  • 7 mars – Sivers Semiconductors affärsehet Sivers Photonics demonstrerade framgångsrikt sina CWWDM MSA-kompatibla laserarray med distribuerad feedback (DFB) tillsammans med Ayar Labs optiska källa SuperNova™, vilket stöder nästa generations applikationer inklusive AI anslutningar, disaggregerade datacenter, 6G, sensorsystem med fasstyrda antenner m.m.
  • 10 mars – Sivers Semiconductors affärsenhet Sivers Wireless har anslutit sig till en koalition av 85 organisationer i sju delstater i USA som lämnat in en ansökan om investeringar från den amerikanska federala CHIPS and Science Act.
  • 17 mars – Sivers Semiconductors affärsområde Sivers Wireless tecknade ett utvecklingsavtal för en avancerad satellitkommunikationslösning med Thorium Space, ett polskt satellitkommunikations-systemsbolag. Avtalet är ett första steg i utvecklingen av avancerade chipsets för markterminaler för satellitkommunikation, samt rymdbaserade enheter. Värdet på avtalet är cirka 1,85 MUSD (19,5 miljoner kronor).

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • 4 april – Sivers Semiconductors genomförde en riktad nyemission om 20 695 650 miljoner nyemitterade stamaktier till en teckningskurs om 7,25 kronor per aktie, och tillfördes därigenom cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Nyckeltal

TSEK 2023 2022 2022
Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec
Nettoomsättning 58 411 27 471 132 607
Nettoomsättningstillväxt % 113% 98% 46%
Nettoomsättningstillväxt, valutajusterad % 94% 79% 30%
Justerad EBITDA -11 731 17 328 -75 277
EBITDA  -15 003 -11 972 -73 693
EBIT -40 678 -26 985 -185 096
Periodens resultat -40 135 -18 332 -86 384
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,19 -0,10 -0,41
Eget kapital per aktie, SEK 5,59 5,66 5,8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 torsdagen den 4 maj 2023.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://register.gotowebinar.com/register/8935587393350632286

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VD-kommentar

Fördubblad omsättning – tillväxtresan fortsätter

Efter en mycket stark avslutning på 2022 är vi stolta över att vi fortsatte att visa en enastående tillväxt under första kvartalet 2023. Omsättningen steg med 113 procent till 58,4 miljoner kronor vilket är nytt omsättningsrekord för ett enskilt kvartal.

Det är andra året i rad som vi växer nettoomsättningen i första kvartalet med ca 100 procent år över år. Tillväxten är driven av både Wireless och Photonics, som växte med 235 respektive 29 procent jämfört med första kvartalet 2022. Den starka försäljningen är till stor del ett resultat av de ordrar som vi säkrade under fjärde och första kvartalet på motsvarande 240 miljoner kronor. Vårt mål om en nettoomsättningstillväxt om minst 100 procent för helåret 2023 ligger fast, men kan som tidigare meddelats variera över kvartalen.

Justerat för jämförelsestörande poster var EBITDA för första kvartalet -11,7 miljoner kronor (-17,3). Förbättringen av rörelseresultatet är främst ett resultat av den ökade omsättningen, men vi har även fortsatt god kostnadskontroll som accelererar vår väg till lönsamhet. Vi har bland annat minskat vår personalstyrka från 130 anställda i fjärde kvartalet till 116 anställda i slutet av första kvartalet. God kostnadskontroll och en stark tillväxt skapar förutsättningar för att nå vårt mål om en positiv justerad EBITDA under andra halvåret 2023. Vi strävar även efter att vårt operativa kassaflöde så snart som möjligt ska bli positivt.

Värt att notera är att skillnaden mellan EBITDA och justerad EBITDA i stor utsträckning är kopplad till förändringar i aktiekursen där ökad aktiekurs innebär ökade avsättningar till långsiktiga incitamentsprogram vilket resulterar i ökade personalkostnader. För första kvartalet innebar detta en skillnad om ca 8,4 miljoner kronor jämfört med samma kvartal föregående år. Dessa kostnader är icke kassaflödespåverkande, men påverkar både EBITDA- och EBIT. Noterbart är också att kapitaliserat arbete för egen räkning minskar med 9,4 miljoner kronor år över år, vilket haft en positiv inverkan på förra årets jämförelsesiffror på EBITDAnivå. Anledningen till minskningen är en ökad kundfinansierad utveckling. Detta är en positiv trend och betyder att bolagets EBITDA resultat jmf med förra året står sig mycket starkt.

Strax efter utgången av kvartalet tillfördes bolaget cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader i en riktad nyemission till såväl befintliga som ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare. Jag vill passa på att tacka för förtroendet och är speciellt glad över att kunna välkomna Andra AP-fonden, Cicero Fonder, Fjärde AP-fonden och Serpentine Ventures AG som nya ägare. Vidare har Sivers erhållit ett villkorat kreditbeslut på 50 miljoner kronor. Kreditbeslutet är villkorat av att Sivers slutför pågående förhandlingar om ytterligare juniort kapital på 50 miljoner kronor för en total finansiering om 250 miljoner kronor.

Den nya finansieringen säkerställer fortsatt organisk tillväxt. Finansieringen är avgörande för att lyckas möta våra leveranser till de två europeiska satellitkommunikationsbolag som totalt lagt order om cirka 190 miljoner kronor, varav den senaste på 19,5 miljoner kronor så sent som den 17 mars med Thorium Space. Inom Wireless ser vi dessutom stort intresse inom 5G, vilket inte minst märktes under MWC i Barcelona då vi kunde annonsera ett 5G-samarbete med Intel och WiSig Networks. Tillsammans utvecklar vi en lösning för att adressera 5G-millimetervåg i Indien. Under slutet av förra året kunde vi annonsera vår första kund i landet och vi tror att den indiska marknaden kommer utvecklas väldigt positivt för oss eftersom vi ser ett stort intresse från flera potentiella kunder.

Vår första US Fortune 100 kund har fortsatt växa under första kvartalet då vi fakturerat ca 11 miljoner kronor jmf med 9 miljoner kronor året innan. Vi har även fått en order från samma kund som skall levereras under andra kvartalet på motsvarande ca 30 000 laser array chip som kunden kommer använda till intern karaktärisering och systemutveckling.

Under kvartalet uppmuntrades vi av ett stort intresse för vår teknik på den stora mässan OFC (Optical  Fiber Communication Conference and Exhibition) i San Diego, då vi bland annat livedemonstrerade våra DFB-lasrar tillsammans med Ayar Labs, som kommer att stödja ett förväntat stort framtida AI-behov. På ett par års sikt har vår plattform enorm potential när våra kunder startar upp volymerna efter att deras respektive prototypfaser är avklarade.

Sivers gynnas av flera megatrender som kommer att fortsätta växa oavsett hur omvärlden utvecklas. Våra konkurrenskraftiga produkter och vårt starka globala nätverk gör att vi har en unik och utmärkt position. Jag ser med stor tillförsikt fram emot ett fortsatt framgångsrikt 2023.

Anders Storm, VD och koncernchef

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm
VD, Sivers Semiconductors
E-post: [email protected]
Tel: +46 (0)70 262 63 90

Documents & links
Share
Close