Första kvartalet 2022: Nettoomsättningen uppgick till 27 471 TSEK (13 840), motsvarande en ökning med 98%. Nettoomsättningen ökade med 79% i oförändrade valutakurser. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -11 972 TSEK (-17 771). Justerad EBITDA uppgick till -17 351 TSEK (-19 328). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -26 985 TSEK (-25 802). Resultatet efter skatt uppgick till -18 332 TSEK (-26 233). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,10 (-0,17). Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,66 (3,29).

Väsentliga händelser under första kvartalet:

  • Den 3 januari meddelade Sivers Semiconductors att det litauiska hi-techbolaget 8devices har lagt en beställning på olicensierade 5G RF-moduler. Det totala ordervärdet uppgår till $2,1 MUSD. Ordern, som ska levereras under 2022, är avsedd för en av 8Devices kunder med leveransstart under första kvartalet 2022. Kunden har rätt att, med vissa begränsningar och viss framförhållning, annullera eller flytta delar av ordern. Sivers bedömning är att den redovisade intäkten för 2022 uppgår till ca 1,5 MUSD.
  • Den 18 januari meddelade Sivers Semiconductors att bolagets dotterbolag MixComm har inlett ett partnerskap med Advanced Microsystems Technologies, en division inom Sanmina (NASDAQ:SANM), för att produktifiera sina 5G trådlösa infrastrukturlösningar.
  • Den 10 februari meddelade Sivers Semiconductors att bolagets dotterbolag Sivers Wireless och MaxLinear samarbetar för att utveckla en V-band RF/modemlösning som möjliggör revolutionerande punkt-till-punkt radioprodukter på det olicensierade 57-71 GHz bandet.
  • Den 22 februari meddelade Sivers Semiconductors att man har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av MixComm Inc. i syfte att stärka sin position inom 5G, SATCOM och radarmarknader för befintliga och framtida mmWave-produkter. Förvärvet ger en kraftigt förstärkt kundbas, utökad kapacitet, en bred IP-portfölj och en stark närvaro i USA, Europa och Asien.
  • Den 23 februari meddelade Sivers Semiconductors att bolaget har ingått ett partnerskap med LitePoint, en ledande leverantör av trådlösa testlösningar, för teknikutveckling av Sivers 5G millimetervåg Antenna in Package (AiP)-produkter. LitePoints IQgig-5G testsystem kommer att möjliggöra snabba RF-mätresultat för Sivers Semiconductors 5G/millimetervågslösningar.
  • Den 24 februari meddelade Sivers Semiconductors att ett kombinerat utvecklings- och leveransavtal, som kommunicerades den 5:e augusti 2020, med ett global high-tech företag, listat på New York Stock Exchange (NYSE), pausas tills vidare.
  • Den 28 februari meddelade Sivers Semiconductors och Kreemo att de har lyckats utveckla världens första högpresterande 5G-modul med 360o täckning för metaverse.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Nyckeltal

TSEK 2022 2021 2021
Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec
Nettoomsättning 27 471 13 840 90 652
Nettoomsättningstillväxt % 98% -39% -6%
Nettoomsättningstillväxt, valutajusterad % 79% -32% 0%
EBITDA -11 972 -17 771 -107 185
EBITDA justerad -17 351 -19 328 -64 935
EBIT -26 985 -25 802 -140 941
Periodens resultat -18 332 -26 233 -133 704
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,10 -0,17 -0,83
Eget kapital per aktie, SEK 5,66 3,29 4,57

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 onsdagen den 11 maj 2022.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/3107176302165063436

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VD-kommentar

Första kvartalet 2022 startade klart positivt ur många perspektiv, framförallt gläds vi åt att tillväxten tog fart. Trots utmaningar med komponentbrist för våra kunder växte omsättningen med starka 98 procent jämfört med första kvartalet 2021 och blev 27 miljoner kronor.

Den operativa höjdpunkten under kvartalet var slutförandet av förvärvet av det amerikanska 5G/millimetervågsbolaget MixComm. Genom sammanslagningen av våra bolag har vi nu en mycket stark position inom 5G, SATCOM och radar, utöver vår redan starka Photonics verksamhet. Förvärvet ger en kraftigt förstärkt kundbas, utökad kapacitet, en bred IPportfölj och en stark närvaro i USA, Europa och Asien.

Vår förstärkta position och erbjudande märks i relationerna till våra kunder. De offerter vi nu skickar ut är både i antal och i storlek av en magnitud vi inte tidigare varit med om. Intresset från kunder och potentiella kunder inom framförallt SATCOM har varit stort under kvartalet, men även inom Wireless ser vi nya typer av amerikanska kunder tack vare ökad närvaro i USA.

Vi ser ett större intresse från kunder för nya projekt och en ökad vilja att våga satsa, vilket är en markant skillnad jämförtmed läget för ett år sedan då få kunder vågade planera framåt. Att det stillestånd som rått under pandemin på sina ställen börjat lätta, gör att vi bedömer att det framöver blir lättare för oss att teckna utvecklingsavtal (NRE, Non Recurrent Engineering). Pandemin har dock fortfarande efterverkningar i form av allmän komponentbrist, vilket, som tidigare meddelats, väntas påverka oss under första halvan av 2022.

I början av kvartalet fick vi en beställning på 2,1 miljoner dollar på olicensierade 5G RF-moduler från det litauiska hitechbolaget 8devices. Vi inledde våra leveranser under första kvartalet och avser att leverera hela volymen under 2022. Den redovisade intäkten för 2022 väntas uppgå till ca 1,5 miljoner dollar.

Under kvartalet medverkade vi vid både vid Mobile World Congress (MWC) i Barcelona och Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) i San Diego. Efter tre år var det otroligt roligt att återigen möta kunder, partners och potentiella kunder. Vi har en mycket spännande pipeline och kunde bland annat visa upp våra nya 28 GHz-produkter från MixComm och vår befintliga 60 GHz-lösning via Blu Wireless track-to-train-system.

Förvärvet av MixComm har gjort oss till en av de starkaste leverantörerna inom 5G/ millimetervåg och vi har nu 43 design-wins där 12 kunder har 22 produkter i marknaden som använder Sivers hårdvara.

Inom Photonics fortgår arbetet med våra Fortune 100-kunder på ett positivt sätt. Vi deltog vid mässan OFC i San Diego och såg betydelsen av Silicon Photonics och kunde konstatera att vår Indiumfosfid-plattform InP100 verkligen är rätt positionerad och ligger rätt i tiden.

Sammantaget är vi mycket glada över att hjulen snurrar smidigare nu och vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Pandemin och komponentbristen har lett till att hela ekosystemet ligger efter ursprungliga tidplaner, men den underliggande efterfrågan finns där. Våra konkurrenskraftiga produkter, vårt starka globala nätverk och sammanslagningen med MixComm gör oss väl rustade. Vi har en utmärkt position och min optimism om framtiden är stark.

Anders Storm, VD och koncernchef

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl 08:00.

Documents & links
Share
Close