Fjärde kvartalet 2021 Intäkterna uppgick till 23 390 TSEK (29 707), en minskning med 21% Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -23 422 TSEK (3 108) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33 223 TSEK (-4 632) Resultatet efter skatt uppgick till -25 108 TSEK (-563) Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,15 (0,00) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 4,57 (3,41) Kvartalets resultat har belastats av förvärvskostnader motsvarande 4 186 TSEK

Januari-december 2021:

 • Intäkterna uppgick till 90 652 TSEK (96 170), en minskning med 6%
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -107 185 TSEK (-55 661)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -140 941 TSEK (-85 710)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -133 704 TSEK (-195 782)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,83 (-1,37)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 4,57 (3,41)
 • Periodens resultat har belastats av förvärvskostnader motsvarande 41 558 TSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

 • Den 14 oktober meddelade Sivers Semiconductors att bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i MixComm, Inc, en amerikansk utmanare för utveckling av chip för 5G millimetervågsteknik.
 • Den 14 oktober genomförde Sivers Semiconductors en riktad nyemission om 17 021 277 stamaktier, motsvarande 400 MSEK. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgick till 23,5 kronor per aktie.
 • Den 11 november genomförde Sivers Semiconductors AB en extra bolagsstämma. På bolagsstämman beslutades att ge styrelsen bemyndigande att genomföra apportemission av högst 39 405 594 stamaktier mot vederlag i form av aktier i MixComm samt kvittningsemission om högst 6 993 007 stamaktier för erläggande av prestationsbaserad ersättning med anledning av förvärvet av MixComm. Dessutom valdes Todd Thomson till ny styrelseledamot i Sivers Semiconductors AB.
 • Den 7 december meddelade Sivers Semiconductors att MixComm, som bolaget har för avsikt att förvärva, tecknat ett avtal med det sydkoreanska venturebolaget Kreemo för att utveckla världens första 5G-modul optimerad för metaverse.
 • Den 9 december meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Wireless i samarbete med Rohde & Schwarz, en marknadsledande leverantör av test- och mätlösningar för radiofrekvens (RF)-komponenter och den trådlösa industrin, testat prestandan, med postivt
  utfall, hos Sivers Semiconductors marknadsledande integrerade RF-millimetervågskrets (RFIC) TRXBF01.
 • Den 10 december meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Photonics fått två nya beställningar på skräddarsydda sensorer från en USA-baserad kund. Det totala ordervärdet uppgår till 5,3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Den 3 januari meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Wireless fått en beställning på olicensierade 5G RF-moduler från det litauiska hi-techbolaget 8devices. Det totala ordervärdet uppgår till 2,1 MUSD. Ordern, som ska levereras under 2022, är avsedd för en av 8Devices kunder med leveransstart under första kvartalet 2022. Kunden har rätt att, med vissa begränsningar och viss framförhållning, annullera eller flytta delar av ordern. Sivers bedömning är att den redovisade intäkten för 2022 kommer uppgå till ca 1,5 MUSD.
 • Den 18 januari meddelade Sivers Semiconductors att MixComm inlett ett partnerskap med Advanced Microsystems Technologies, en division inom Sanmina, för att produktifiera sina 5G trådlösa infrastrukturlösningar.
 • Den 10 februari meddelade Sivers Semiconductors att MaxLinear, Inc. och Sivers Wireless presenterar den gemensamma utvecklingen av en V-band RF/modemlösning som möjliggör revolutionerande punkt-till-punkt radioprodukter på det olicensierade 57-71 GHz-bandet.

Nyckeltal

2021 2020 2021 2020
TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Intäkter 23 390 29 707 90 652 96 170
EBITDA -23 422 3 108 -107 185 -55 661
EBIT -33 223 -4 632 -140 941 -85 710
Periodens resultat -25 108 -563 -133 704 -195 782
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,15 0,00 -0,83 -1,37
Eget kapital per aktie, SEK 4,57 3,41 4,57 3,41

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 tisdagen den 15 februari 2022.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/6169523991361767949

VD-kommentar

Under kvartalet tecknade vi avtal om ett transformativt förvärv av det amerikanska 5G/millimetervågsbolaget MixComm. Förvärvet, som förväntas slutföras inom kort, innebär en sammanslagning av två av de främsta utmanarna inom millimetervåg vilket gör oss till en av de starkaste leverantörerna inom 5G/ millimetervåg.

Sedan förvärvet annonserades har vi sett en positiv utveckling inom MixComm som under denna tid bland annat tecknat ett MoU-avtal (Memorandum of Understanding) med det sydkoreanska venture-bolaget Kreemo för att utveckla världens första 5G-modul optimerad för metaverse. MixComm har dessutom under perioden fått en mindre order från en ledande Tier 1 5G-infrastrukturkund.

Det är inte bara internt i MixComm som utvecklingen varit positiv, utan vi ser positivt på nya möjligheter som förvärvet öppnar för hela bolaget. Vi ser nu nya typer av amerikanska kunder inom Wireless tack vare ökad närvaro i USA. Tillsammans med MixComm har vi nu 44 design-wins inklusive 16 som väntas komma in i volymproduktion inom de närmaste12 månaderna.

En annan viktig del av vårt nya amerikanska nätverk är att Global Foundries, som är världsledande inom grundteknik för avancerad radioteknik för 5G och SATCOM, genom förvärvet blir en av våra nya ägare. Vi har tidigare ofta gått via tredje part för att köpa kiselskivor från Global Foundries, men i och med förvärvet kan vi nu upphandla kiselskivorna direkt vilket innebär att vi kan säkerställa leveranser och förbättra våra marginaler.

Utvecklingen under det fjärde kvartalet hämmades fortsatt av pandemin, men vi är optimistiska om att pandemin ska ge med sig och från och med andra halvåret 2022 släppa sitt grepp. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet var 23 miljoner kronor, en minskning med 21 procent jämfört med 2020. På kort sikt är vår största utmaning att pandemin har efterverkningar i form av allmän komponentbrist som hämmar våra kunders tillgång till de komponenter de behöver för att bygga planerade volymer. För att parera komponentbristen försöker våra kunder hitta alternativa komponenter vilket lett till omdesign i hela ekosystemet vilket leder till förseningar om uppskattningsvis 6–9 månader inklusive projekt som är planerade för 2023 och framåt. Dessutom tvingar komponentbristen våra kunder att flytta sina resurser till äldre produkter. Vi ser samma typ av utmaningar hos i princip alla våra kunder just nu vilket på kort sikt även påverkar antalet nya design-wins eftersom det inte finns resursers hos våra kunder att påbörja nya projekt.

Ett exempel är den volymorder på olicensierade 5G RFmoduler som vi fick från det litauiska hi-techbolaget 8devices. Den ordern var försenad på grund av brist på klockbuffertar, vilket ledde till cirka sex månaders försening på hela produkten. Det är dock mycket glädjande att detta nu är löst och vi fick en order på 2.1 miljoner dollar i januari 2022.

Inom Photonics fick vi under kvartalet två nya beställningar om sammanlagt 5,3 miljoner kronor på skräddarsydda sensorer inom ett nytt applikationsområde från en USA-baserad kund. Vi hoppas på en stark ordertillväxt i ett senare skede när kunden går över till volymproduktion.

I samband med förvärvet av MixComm genomförde vi i oktober en riktad nyemission om cirka 400 miljoner kronor för att finansiera del av förvärvet och för att stärka vår kassa. Jag vill passa på att tacka för förtroendet från såväl gamla som nya ägare.

Jag vill återigen upprepa att vi ser framtiden an med stor tillförsikt eftersom vi kan se att många av våra kunder är på väg in i volymproduktion, där tex Fujikura som signerat det ramavtal som tidigare annonserats är ett exempel. Pandemin och komponentbrist har haft en extraordinär påverkan på vår industri vilket innebär att hela ekosystemet ligger efter ursprunliga tidplaner, men den underliggande efterfrågan finns där och vi har inte förlorat några kunder. Så snart våra samhällen öppnas upp ser vi stora möjligheter att få utväxling på det hårda arbete som lagts ned inom bolaget. Våra konkurrenskraftiga produkter, vårt starka globala nätverk och förvärvet av MixComm gör oss väl rustade. Vi har en utmärkt position och min optimism om framtiden är fortsatt stark.

Anders Storm
VD och koncernchef

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 februari 2022 kl 08:00 CET.

Share
Close