Sivers Semiconductors har genomfört ett starkt kvartal och även om 2020 har varit ett annorlunda år har bolaget gått från klarhet till klarhet.

Fjärde kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till KSEK 29 707 (25 362), en ökning om 17%
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK 3 108 (-19 877)
 • Resultatet uppgick till KSEK -563 (-22 784)
 • Resultat per aktie var SEK -0,00 (-0,17)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 3,44 (2,16)
 • EBITDA har påverkats av KSEK 6 320 (-1 342) i återförda reserveringar av sociala avgifter för personaloptionsprogrammen. Justerat för denna post uppgick EBITDA till KSEK -3 212 (-18 535).

Januari–december 2020

 • Intäkterna uppgick till KSEK 96 170 (96 355), en förändring om 0%
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -55 661 (-48 322)
 • Resultatet uppgick till KSEK -195 782 (-75 661)
 • Resultat per aktie var SEK -1,37 (-0,59)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 3,44 (2,16)
 • EBITDA har belastats med KSEK -28 704 (-1 436) i reserveringar av sociala avgifter för personaloptionsprogrammen. Justerat för denna post uppgick EBITDA till -26 957 (-46 886).
 • Resultatet har belastats med KSEK -111 018 (-1 419) i omvärderingseffekt av inbäddade derivatet i de konvertibla skuldebreven. Justerat för denna effekt samt reserveringen för sociala avgifter avseende optioner uppgick resultatet till KSEK -56 060 (-72 806).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

 • Den 1 oktober påkallade Ampleon konvertering av de konvertibla skuldebreven som utfärdades i december 2017. Lånet inklusive upplupen ränta konverterades den 22 oktober till 4 651 727 nya aktier.
 • Den 9 oktober bytte Sivers IMA Holding AB namn till Sivers Semiconductors AB. Dotterbolagen bytte i samband med detta namn till Sivers Wireless (fd Sivers IMA AB) och Sivers Photonics (fd CST Global).
 • Den 12 oktober meddelade Sivers Semiconductors att dotterbolaget Sivers Photonics fått en order värd cirka KSEK 4 000 för ett nytt projekt från en av bolagets etablerade Fortune 100-kunder.
 • Den 29 oktober meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Photonics erhåller bidrag på KSEK 3 100 i  Storbritannien för sin del i MAG-V projektet som syftar till att utveckla världens första kommersiella Quantum Atomic Magnetometer.
 • Den 3 november meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Wireless erhållit kinesisk 5G-order från Siemens Healthineers.
 • Den 7 december meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Wireless har tecknat ett långsiktigt leveransavtal för den nya 2D RF-modulen. Värdet på leveransavtalet för de första fyra åren beräknas till KSEK 70 000-100 000 och är baserat på volymestimat från 8devices.
 • Den 9 december meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Photonics har fått ett statligt bidrag på ca KSEK 3 600 från Innovate UK avseende bolagets medverkan i SPIDARprojektet som utvecklar kvantbaserade LiDAR-system för assisterade och självkörande fordonsapplikationer.
 • Den 29 december meddelade Sivers Semiconductors att Sivers Wireless har fått sin första beställning från Indien, från Astra Microwave Products Ltd, baserad i Hyderabad, Indien, genom sin lokala återförsäljare Doppler Electronics Pvt Ltd av Dual Quad Beamformer IC-chip (BFIC).

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Den 11 januari tillträdde Pelle Wijk som dotterbolags-VD för Sivers Wireless.
 • Den 11 januari meddelade Sivers Semiconductors att dotterbolaget Sivers Photonics har fått en ny order inom optisk avkänning värd cirka KSEK 11 000 från en av sina etablerade Fortune 100-kunder. Ordern kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2021.
 • Den 21 januari valdes Lottie Saks till ny styrelseledamot i Sivers Semiconductors AB på en extra bolagsstämma.
 • Den 4 februari meddelar Sivers Semiconductors att Sivers Wireless erhållit en order av 5G millimetervågs-IC från TMYTEK baserad i Taiwan.

 

Nyckeltal


KSEK 2020 2019  2020 2019
Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Intäkter 29 707 25 362 96 170 96 355
EBITDA 3 108 -19 877 -55 661 -48 322
Periodens resultat -563 -22 784 -195 782 -75 661
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,00 -0,17 -1,37 -0,59
Eget kapital per aktie, SEK 3,44 2,16 3,44 2,16

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 fredagen den 12 februari 2021.

Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/807461960792823565

 

VD-kommentar

Sivers Semiconductors har genomfört ett starkt kvartal och även om 2020 har varit ett annorlunda år har bolaget gått från klarhet till klarhet. Under året har vi ägnat mycket tid åt att fortsätta bygga inför framtiden och jag ser verkligen fram emot 2021.

Nettoförsäljningen för fjärde kvartalet uppgick till 30 miljoner kronor, en ökning med 17 procent år över år. Det är glädjande att vi trots en utmanade andra pandemivåg har en omsättningsökning i bägge våra affärsområden; intäkterna för Wireless ökade med 42 procent och för Photonics med 11 procent. Vi lyckas också leverera ett positivt EBITDA-resultat, men justerat för återförda reserveringar av sociala avgifter för personaloptionsprogram var EBITDA -3,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med cirka 15 miljoner kronor år över år. Den positiva resultatutvecklingen grundar sig både i en starkare omsättning och minskade kostnader.

Photonics – i teknikens framkant
Sivers Photonics gör resultatmässigt ett mycket starkt kvartal och år. För helåret är Photonics ”break even” på EBITDA-nivå jämfört med en förlust på 23 miljoner kronor på för 2019. Photonics har på ett föredömligt sätt lyckats minska sina kostnader, framförallt genom en utbyggd intern produktion som eliminerat externa produktionssteg, vilket resulterat i besparingar om cirka 12 miljoner kronor för helåret. Dessutom har Photonics bättre tydliggjort värdet av sin produktportfölj och därigenom ökat priserna mot befintliga kunder.

Under fjärde kvartalet fick Photonics en order värd cirka 4 miljoner kronor från vår största Fortune 100-kund och efter utgången av kvartalet fick vi ytterligare en order inom optisk avkänning, från samma kund, på cirka 11 miljoner kronor vilket gör att denna kund sedan oktober 2018 har lagt beställningar om sammanlagt 85 miljoner kronor. Ordern på 11 miljoner kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2021.

Sivers Photonics ligger i framkant i sina utvecklingsprojekt. Under kvartalet fick Photonics två statliga bidrag på sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dels för medverkan i det brittiska MAG-V-projektet som syftar till att utveckla världens första kommersiella Quantum Atomic Magnetometer, dels för medverkan i det likaledes brittiska SPIDAR-projektet som utvecklar kvantbaserade LiDAR-system för assisterade och självkörande fordonsapplikationer.

Wireless erhöll ett flertal viktiga order
Sivers Wireless växte kraftigt i kvartalet. Vid årets utgång hade vi 21 design-wins, jämfört med 12 vid utgången av 2019. Dessutom slog vi rekord i antalet sålda utvärderingskit, med cirka 150 sålda kit under året. Stora delar av dessa såldes till universitet och andra forskningsinstitutioner, och kommer inte att leda till design-wins, men de visar ändå på det stora intresset för vår teknik och våra produkter. Vi har nu en mycket spännande mix av kunder inom många olika vertikaler som Fixed Wireless Access (FWA), Backhaul, transport (Track to Train), försvar, multi-gigabit wireless indoor backbone, medicinteknik med flera. Innevarande år är mycket spännande eftersom många av våra kunder är på väg in i volymproduktion.

Under kvartalet erhöll vi ett flertal order, bland annat en kinesisk 5G-order från Siemens Healthineers, vår första beställning från Indien och inte minst ett långsiktigt leveransavtal på vår nya 57-71 GHz 2D antennmodul för FWA till det litauiska bolaget 8devices. Avtalet är estimerat till cirka 70-100 miljoner kronor de första fyra åren till en specifik amerikansk kund.

Den design-win som ligger till grund för avtalet med 8devices som tecknades i fjärde kvartalet 2020 och enligt den plan vi nu följer kommer det att ta mindre än ett år från start till att den färdiga produkten är installerad hos slutkund på den amerikanska marknaden. Avtalet är viktigt eftersom 8devices redan vid design-win hade ett ledande amerikanskt bolag som kund, vilket gör att vi kan förvänta oss volymtillväxt redan 2021. Vi har även förhoppningar om att 8devices kommer att sälja produkten till andra kunder, vilket då kommer medföra ännu större intäkter än estimerat under perioden.

Stark optimism om framtiden
Vårt namnbyte i oktober till Sivers Semiconductors med dotterbolagen Sivers Wireless (fd Sivers IMA AB) och Sivers Photonics (fd CST Global) åtföljdes även av en del organisatoriska förändringar och efter fjärde kvartalets utgång kunde vi meddela att Pelle Wijk tillträdde som vd för Sivers Wireless. Vi arbetar planenligt fortsatt hårt för ett listbyte till Nasdaqs huvudlista under första halvåret 2021 och nu frigörs mer tid för mig att fokusera på det arbetet och att leda koncernen.

Vid utgången av fjärde kvartalet hade vi en stark kassa på 249 miljoner kronor. Den kommer att användas för att accelerera vår organiska och internationella expansion, primärt genom investeringar i produktionskapacitet, kundsupport, försäljning och marknadsföring. I planen ligger även att öppna ett gemensamt försäljningskontor i USA för Wireless och Photonics.

Hela Sivers har arbetat hårt för att vi ska komma dit vi är idag. Sammantaget lägger både Photonics och Wireless ett starkt år till handlingarna och jag vill tacka bägge team för starka insatser. Pandemin har under 2020 dämpat den allmänna aktiviteten och därmed fördröjt den starka tillväxt vi ser framför oss, men vi lyckas trots detta ligga i nivå med föregående år för helåret. Pandemin kommer möjligen att verka hämmande även under inledningen av 2021, bland annat genom att vissa slutkunders fälttester av nya produkter försvåras, men i takt med att pandemin och medföljande anpassningar släpper sitt grepp om världens samhällen ser jag att vår tillväxt kan accelerera. Vi har en utmärkt position vad gäller kunder, balansräkning och nya produkter, och min optimism om framtiden är därför fortsatt mycket stark.

Anders Storm, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta: 
Anders Storm, VD och koncernchef
Tel: +46 (0)70 262 6390  
Epost: [email protected]  

Sivers Semiconductors är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00, [email protected]

 

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 feb 2021 kl 08:00 CET.

Share
Close