Sivers IMAs bolagsstämma beslutade den 1 juli om ett teckningsoptionsprogram för vd, ledandebefattnings-havare och nyckelpersoner. Sivers IMAs verkställande direktör Anders Storm har förvärvat 750 000 teckningsoptioner. Efter förvärvet uppgår Anders Storms innehav i Sivers IMA till 100 000 aktier och 1 200 000 teckningsoptioner. I övriga koncernledningen har Mats Carlsson (CTO) förvärvat 80 000 optioner, Erik Wiklund (VP Operations) förvärvat 80 000 optioner, Sven Pettersson (VP R&D) förvärvat 80 000 optioner, Patrik Erlandsson (VP Sales) förvärvat 165 000 optioner och Carin Jakobson (CFO) förvärvat 195 000 optioner.

Sivers IMAs teckningsoptionsprogram i korthet

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Sivers IMA. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 8 juli 2019 till och med den 13 september 2019. Teckningsoptionerna överlåtes till bolagets anställda på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderings-modell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har fastställts till 0,30 kr per option baserat på en aktiekurs om 4,95 kronor. Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett program enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. Bolagets kostnad för ovanstående program förväntas uppgå till cirka 150 000 kronor totalt under programmets löptid.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sivers IMA Holding AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 14:00. 

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close