Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA”) har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av årsstämman den 30 maj 2017, där teckningsperioden löpte ut den 29 juni 2017. 

Totalt tecknades 19 891 977 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 85,5 procent av de 23 270 831 erbjudna aktierna. Därtill mottogs anmälningar om att teckna 3 409 432 aktier utan stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 14,7 procent av de erbjudna aktierna. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 100,1 procent vilket innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

De återstående 3 378 854 aktierna, motsvarande cirka 14,5 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet daterat den 12 juni 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Aktietorget fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i mitten av juli 2017.

Genom nyemissionen kommer Sivers IMA tillföras cirka 81,4 MSEK före emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 7,2 MSEK, varav cirka 2,3 MSEK utgörs av ersättning för emissionsgarantier.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Sivers IMA med 11 635 415,50 SEK genom emission av 23 270 831 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 46 541 663 SEK, fördelat på 93 083 326 aktier.

För ytterligare information,

Vänligen kontakta:

Tomas Duffy, Styrelseordförande

Tel: +46 73 390 5280

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017. 

SIVERS IMA är en ledande och internationellt erkänd leverantör vars helägda dotterbolag Sivers IMA AB och CST Global Ltd utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com. 

Documents & links
Share
Close