KISTA, Sverige – 19 maj, 2020 – Sivers IMA (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) publicerar idag stämmokommunikén från årsstämman den 19 maj 2020.

Sivers IMA Holding AB (publ) har den 19 maj 2020 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:
 

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2019, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.
 

Val av styrelse

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Tomas Duffy, Ingrid Engström, Björn Norrbom, Dag Sigurd, Erik Fällström och Robert Green. Till ny ledamot valdes Beth Topolovsky. Till ordförande omvaldes Tomas Duffy. Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 2 850 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelse- och kommittéarbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Val av revisor

Årsstämman omvalde Deloitte AB, ny huvudansvarig revisor Zlatko Mehinagic, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om utställande av optioner till nyanställda ledande befattningshavare inom ramen för bolagets incitamentsprogram

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 3 600 000 personaloptioner som vardera berättigar till förvärv av en aktie i Sivers IMA Holding AB, motsvarande cirka 2,5 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i koncernen under tre år för att optionerna ska intjänas.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 september 2025 förvärva en aktie i Sivers IMA Holding AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North eller annan marknadsplats under tio handelsdagar närmast före dagen för tilldelning av optionerna.

Det slutliga antalet Personaloptioner som varje deltagare är berättigad att utnyttja är beroende av graden av uppfyllnad av prestationsvillkor för Koncernen. Prestationsvillkoret baseras på genomsnittlig årlig tillväxt av Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets utestående incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av teckningsoptioner.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 20 600 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 15 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget efter genomförande av en fulltecknad företrädesemission.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om följande ändringar i bolagsordningen;

§ 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: “Aktiekapitalet utgör lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor”, samt att § 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: “Antalet aktier skall vara lägst 130 000 000 och högst 520 000 000.”

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD
Tel: 070 262 63 90
E-post: [email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.
Tel: 08 463 80 00

Epost: [email protected]

Share
Close