Som tidigare offentliggjorts har Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA”) den 12 april 2017 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Compound Semiconductor Technologies Global Limited (”CST Global”), ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter.

Sivers IMA har nu slutfört förvärvet av samtliga aktier i CST Global. I samband härmed har styrelsen för Sivers IMA beslutat om nyemission av den initiala köpeskillingen om 27 924 998 aktier i Sivers IMA. Samtliga aktier har tecknats och tilldelats. Vidare tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 13 962 499 nyemitterade aktier i Sivers IMA som kan utfalla om CST Globals intäkter under kalenderåret 2017 överstiger 6,5 MGBP (ca 72 MSEK). Om maximal tilläggsköpeskilling betalas kommer säljarna av aktierna i CST Global att sammanlagt erhålla 41 887 497 aktier i Sivers IMA, motsvarande 50 procent av samtliga aktier i bolaget efter transaktionen.

Beräknat utifrån den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie i Sivers IMA den 17 maj 2017, uppgående till 3,64 SEK, uppgår värdet av den initiala köpeskillingen till ca 102 MSEK.

För ytterligare information om förvärvet av CST Global hänvisas till pressmeddelande av den 12 april 2017. 

För ytterligare information,

Vänligen kontakta

Björn Norrbom, Styrelseordförande

Tel: +46 70 591 8800

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close