Når 2019 års försäljningsnivå trots utmanande tider.  

Första kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till KSEK 22 810 (23 099), en minskning om 1%.
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -11 001 (-5 604)
 • Resultatet uppgick till KSEK -21 217 (-14 004)
 • Resultat per aktie var SEK -0,16 (-0,12)
 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)

Väsentliga händelser under första kvartalet:

 • Den 30 januari meddelade Wireless 4 nya design-wins med Tier 3 kunder. 
 • Den 13 februari meddelade Wireless att de signerat ett avtal med Cambium Networks, en ledande global leverantör av trådlösa nätverkslösningar, för leverans av 5G radiofrekvens chip för Cambiums utrullning av trådlöst 5G bredband.
 • Den 18 februari lanserade Wireless tillsammans med Ampleon en ny toppmodern 5G mmWave Dual Quad Beamformer IC.
 • Den 19 februari genomförde Sivers IMA Holding AB en riktad nyemission om 5 955 418 aktier och tillfördes härigenom cirka 54 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Den 3 mars meddelade Photonics att de utökar sin silicon photonics-portfölj i samarbete med det belgiska forsknings- och innovationscentret imec.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Den 14 april erhöll Photonics en utvecklingsorder till ett värde av 7,5 MSEK från en US Foryune 100-kund.

 

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 tisdagen den 19 maj 2020.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1883470422000379915

 

Nyckeltal

KSEK

2020
Jan-Mars
2019
Jan-Mars
2019
Jan–Dec
Intäkter 22 810 23 099 96 355
EBITDA -11 001 -5 604 -48 322
Periodens resultat -21 217 -14 004 -75 661
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,16 -0,12 -0,60
Eget kapital per aktie, SEK 2,35 2,20 2,17

 

VD-kommentar
 

Når 2019 års försäljningsnivå trots utmanade tider

 

Covid-19-pandemin har gjort att affärsaktiviteten saktats ner kraftigt på många håll i samhället. Jag kan tacksamt konstatera att vi under första kvartalet påverkades måttligt och trots en något hämmad tillväxt lyckades leverera en försäljning på samma nivå som 2019. Under inledningen av andra kvartalet har vi dock sett att kunder tar längre tid på sig att fatta beslut eller senarelägger beslut. Därmed ser vi en viss förskjutning i utrullningar av nät. På längre sikt ser vi inte att vår underliggande marknad kommer att påverkas, men precis som tidigare kommer tillväxten att variera över kvartalen. Trots pandemin har vi under april fått vår första mindre volymorder på cirka 3,5 miljoner kronor för leverans under andra och tredje kvartalet till CCS/ADTRAN på 60 GHz. 
 

Vårt affärsområde Photonics har gått från klarhet till klarhet under det senaste året och sett en stark efterfrågan utanför sin traditionella marknad för optiskt fiberkommunikation. Efter första kvartalets utgång erhöll vi ytterligare en utvecklingsorder från en ny Fortune 100-kund. Ordern på 7,5 miljoner kronor gäller optiska sensorer och kommer att levereras och faktureras under året. Den inkluderar såväl utvecklingstjänster som tillverkning och leverans av tidiga prototyper. Det är vår andra Fortune 100-kund inom Photonics och visar på vår styrka inom detta område.

Vi har sålt 11 nya testsystem under kvartalet, var av sex till universitet och fem till potentiella nya 5G-kunder i ett flertal olika vertikaler, i skrivande stund har vi 16 design-in-avtal, varav fyra tecknades i januari i år. I kvartalet tecknade vi ett 5G-leveransavtal med Cambium Networks, en global systemleverantör av trådlösa bredbandslösningar. Avtalet följer på en framgångsrik design-win i slutet av 2018 och visar vår förmåga att konvertera design-wins till långsiktiga avtal med betydande kunder.

I kvartalet lanserade vi tillsammans med vår partner Ampleon en Dual Quad Beamformer IC (BFIC) som ska användas i flera 5G-applikationer. Vi har tillsammans utvecklat en unik BFIC som gör att våra kunder kan differentiera sina produkter på den mycket konkurrenskraftiga 5G-millimetervågsmarknaden. Vi har samarbetat med Ampleon sedan 2017 och vårt gemensamutvecklade, marknadsledande BFIC är en verklig milstolpe som våra kunder visar stort intresse för. I kvartalet utökade vi det samarbete som inleddes 2019 med imec, ett världsledande forsknings- och innovationsnav inom nanoelektronik och digital teknik. Genom samarbetet utökar vi vår silicon photonics (SiPho)-portfölj. SiPho-teknlogin har gjort snabba framsteg inom fiberoptisk kommunikation under de senaste decennierna men kostnadskänsliga marknader har saknat en enkel, kostnadseffektiv lösning. Våra lasrar och optiska förstärkare kan på imecs SiPho-plattform på sikt möta den typen av efterfrågan. En viktig drivkraft för vår tillväxt, både inom 5G och Photonics, är vårt starka partnernätverk och våra många samarbeten. Jag är övertygad om att våra utvecklingssamarbeten även framöver kommer att vara viktiga tillväxtdrivare.

Jag vill passa på att tacka för det förtroende som gavs oss i samband med den riktade nyemission som vi genomförde i mitten av kvartalet. Emissionen var flera gånger övertecknad och tillförde bolaget cirka 54 miljoner kronor före emissionskostnader. Den gjordes för att kunna möta ökad efterfrågan från kunder, för att ytterligare investera i utvecklingen av våra chipset och för att finansiera ökad tillverkningskapacitet inom Photonics.

I mitten av mars höll vi en digital kapitalmarknadsdag med sammanlagt 500 åhörare. Det är glädjande och uppmuntrande att se det stora intresset för Sivers IMA som bolag och vår aktie som investering. För er som ännu inte tagit del av kapitalmarknadsdagen finns den tillgänglig på vår hemsida.

Min optimism om framtiden är fortsatt mycket stark. Den positiva utvecklingen på marknaden inom gamla och nya vertikaler inom 5G och Photonics kommer ge fortsatt bra tillväxt. Pandemin kommer förstås påverka alla, men under ytan bubblar många diskussioner med en väldigt positiv känsla. Våra mycket konkurrenskraftiga produkter och vårt starka globala nätverk gör oss väl rustade för att dra nytta av marknadens underliggande starka efterfrågan och jag ser med förväntan framåt.

Anders Storm, vd och koncernchef

 

För ytterligare information vänligen kontakta:Anders Storm, verkställande direktör
Tel: 0702 62 63 90

E-post: [email protected]
 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00
E-post: [email protected]

 

 

Denna information är sådan information som Sivers IMA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 08:00 CET.

 

Share
Close