Styrelsen för Sivers IMA Holding AB (”Sivers IMA” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2020, beslutat om en kvittningsemission om 779 696 aktier (motsvarande cirka 0,56 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter utspädning). Teckningskursen uppgår till 10,77 kronor per aktie, motsvarande 90 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tiden från och med den 21 juli 2020 till och med den 27 juli 2020.

Samtliga aktier har tecknats och betalning erlagts genom kvittning av fordringar mot Bolaget om sammanlagt 8 397 325,92 kronor, vilka uppkom i samband med upptagande av rörelsekapitalkrediter om sammanlagt 20 miljoner kronor under 2019. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan Bolaget och långivarna. Aktierna har tecknats av Gerhard Dahl, Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB och Pong AB

För ytterligare information:
Anders Storm, vd Sivers IMA
Tel: +46 70 262 6390
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2020 kl. 13:30 CET.

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close