Juli-september 2016           Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 8 292 (5 054), en ökning om 64 procent           Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 4 809 (3 383), en ökning om 42 procent           EBITDA för perioden uppgick till KSEK -4 954 (-3 958)           Periodens resultat uppgick till KSEK -6 667 (-5 109)            Resultat per aktie var SEK -0,16 (-0,26)           Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,48 (1,26) Januari - september 2016           Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 22 354 (20 841), en ökning om sju procent           Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 11 681 (15 267), en minskning om 23 procent           EBITDA för perioden uppgick till KSEK -17 326 (-7 542)           Periodens resultat uppgick till KSEK -21 082 (-11 023)           Resultat per aktie var SEK -0,50 (-0,57)           Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,48 (1,26) Väsentliga händelser under perioden: Anders Storm tillträdde den 15 augusti som ny vd för Sivers IMA gruppen.  Radar design win med Gigasense V-band design win med SAF Tehnika

___________________________________________________________________________________________

En webbaserad presentation av niomånadersrapporten kommer att hållas kl. 10.00 idag, torsdagen den 17 november 2016. Anmälan till webinaret görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/4217443308208601348 

VD kommentar

Det har varit ett positivt första kvartal som vd för Sivers IMA. Vi har fått väldigt mycket uträttat och levererat på min ambition att ha ett ökat informationsflöde till marknaden och våra kunder.

Utvecklingen av nya produkter fortskrider med full effekt och som vi meddelade strax efter kvartalet slut, har vi nu tagit ytterligare ett betydande steg i Sivers IMAs historia, med lansering av vår första fullt integrerad RFIC-krets i kisel-germanium (SiGe). Att vi dessutom blir först i världen med en RFIC för V-bandsfrekvenserna 64-71 GHz som FCC nyligen öppnat upp i USA känns väldigt bra. Detta faktum har fått ansenlig uppmärksamhet hos nya möjliga kunder och även en hel del uppmärksamhet i internationella media.  

Under kvartalet har vi även annonserat två nya design wins. En inom radar samt en inom konverterområdet på V-band. Att vi fortsätter att varje kvartal addera nya kunder är mycket glädjande och då vi vet att många design wins levererar intäkter under många år framöver känns det extra glädjande.  

Under tredje kvartalet har vi haft en kraftig ökning av nettoomsättningen, 42 procent, jämfört med samma period förra året. Avgörande för tillväxten detta kvartal har varit att vi har levererat på tidigare annonserade design wins och order på den mogna produktbasen. Försäljningen mellan kvartalen fortsätter därmed att variera beroende på kundernas färdigställande av produkter samt hur avropen faller ut.

Vi har även arbetat vidare med att göra Sivers IMA till ett fullfjädrat produktbolag. Vårt fokus har varit på att revidera processer, metoder och införa de roller som förväntas av ett produktbolag. Ett starkt bevis på att vi nu har vad som krävs av ett produktbolag, är att vi med mycket gott resultat under kvartalet lyckats genomföra den obligatoriska treårsrevisonen för ett förnyat ISO-9001 certifikat. Detta ser jag som en viktig milstolpe i Sivers IMA fortsatta resa.

Jag är mycket nöjd med de kund- och partnerdialoger vi nu har. På det sätt vi idag kan adressera kunder och partners, tack vare den resa Sivers IMA gjort under de senaste två åren, gör att Sivers IMAs framtid kommer bli väldigt spännande.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

Verksamheten

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar.

Sivers IMAs grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som att automatisera och effektivisera många av de mest grundläggande processerna i vårt samhälle.

Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera moduler och subsystem.

Sivers IMA i korthet

Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB, dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA, samt dotterbolaget Trebax AB. Sivers IMAs huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Kista utanför Stockholm och utvecklings- och försäljningskontor finns i Göteborg.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2016 till och med den 30 september 2016.

Väsentliga händelser under perioden

Nyemissionen som bolaget genomförde under 2015 registrerades hos bolagsverket under januari. Antal aktier i bolaget är efter emissionen 41 887 497 stycken och aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kronor.

Sivers IMA meddelade i februari att de lanserar nästa generations V-bandskonverter, samt att de går med i Wi-Fi Alliance, en sammanslutning av företag inom trådlös kommunikation med fler än 600 medlemmar över hela världen.

Sivers IMA meddelade i april att Inxpect, som utvecklar radarbaserade intelligenta rörelsedetektorer för industriellsäkerhet, smarta hem och säkerhetsmarknaden, har valt Sivers IMA som partner för några av sina kommande produkter.  

Robert Ekström, tidigare vd, meddelade styrelsen i april att han kommer lämna sin tjänst i bolaget i augusti.

Bolaget höll den 9 maj bolagsstämma där det bland annat beslutades att ge styrelse och vd ansvarsfrihet för 2015, att disponera vinsten enligt styrelsens förslag och att ingen utdelning skulle utgå.

Sivers IMA meddelade i maj att Mats Carlsson rekryterats som ny Chief Technology Officer (CTO), samt att ett avtal med Blu Wireless tecknats.

Sivers IMA meddelade i juni att man erhållit en order till ett värde av ca 8,3 MSEK från en av Europas största industrikoncerner, avseende leverans av högkvalitativa signalkällor, så kallade VCOer. Man meddelade även att man tillsammans med Uppsala Universitet har blivit beviljade ett Vinnovabidrag på 4 miljoner kronor av Smartare Elektroniksystems Forsknings- och Innovationsprojekt 2016. Sivers IMA tecknade slutligen ett avtal med Shanghai Matrix Electronics Co., Ltd. (Matrix Electronic), som ny återförsäljare i Kina.

I juli höll Sivers IMA extra bolagsstämma där det beslutades om ett teckningsoptionsprogram om 1 500 000 optioner där personer i ledandeställning och nyckelpersoner erbjuds köpa optioner till ett lösenpris om 150 procent av genomsnittlig senaste betalkurs på Aktietorget under tiden från och med den 22 juni 2016 till och med den 6 juli 2016. Samtliga personer i ledningsgruppen har köpt optioner.

I augusti meddelade bolaget att Anders Storm utsetts till ny vd från och med den 15 augusti. Anders kom närmast från positionen som bolagets operativa chef (COO).

I augusti meddelades att SAF Tehnika, en leverantör av produkter inom mikrovågstransmission för överföring av data med hög kapacitet, utökat samarbetet med Sivers IMA. Under maj månad detta år, lanserade SAF Tehnika en kompakt, handhållen spektrumanalysator som bygger på Sivers IMAs E-bandsteknologi. Nu har SAF Tehnika också valt Sivers IMAs V-bandsteknologi som en integrerad lösning I deras kommande produkter för test- och mätutrustning för 60 GHz-området.

Sivers IMA meddelade vidare under augusti att Gigasense, en erkänd leverantör inom området industriell kransäkerhet, nyligen lanserat en ny generation av antikollisionssystem för traverskranar. Produkten har implementerats hos flera slutkunder och i samband med det har Sivers IMA tecknat ett ramavtal som omfattar leverans av radarsensorer till Gigasense.

Sivers IMA AB meddelade i september att de deltagit i ICT projektet E3Network, som stöds av Europeiska unionen genom FP7-programmet, och har där bidragit med mm-vågsexpertis och toppmoderna transceivermoduler för mm-vågsbackhaul.

Händelser efter periodens utgång

Sivers IMA meddelade under oktober att de tecknat ett avtal med NetWell Corporation som ny återförsäljare i Japan. ”Den japanska marknaden är mycket viktig och långt framme när det gäller användningsområden för mikro- och millimetervåg. Det är av yttersta vikt för oss att arbeta med lokala partners som är väl förankrade och har ett brett nätverk på den japanska marknaden för att till fullo kunna ta tillvara marknadens hela potential. Jag är mycket nöjd med att vi kommit överens med NetWell Corporation om ett återförsäljaravtal. Med deras erfarenhet och kontakter i branschen har de utomordentliga förutsättningar att få ut våra produkter på marknaden. Jag ser fram emot ett långt och givande partnerskap för oss båda”, säger Anders Storm, vd Sivers IMA

Sivers IMA lanserade under oktober i samband med European Microwave Week i London en fullt integrerad RFIC som en komplett kapslad V-bands transceiver. Skillnaden mellan denna krets och tidigare generationers konvertrar från Sivers IMA är att kretsens alla delar är gjorda i kisel-germanium. Kretsen innehåller en komplett millimetervågs-transceiver (sändare och mottagare), digital styrning, signalkälla samt komplett analogt basband.

Sivers IMA AB har deltagit och demonstrerat E-bands SiGe PA och LNA i världsklass inom DOTSEVEN EU-projekt. DOTSEVEN projektet stöds av Europeiska unionen genom sjunde ramprogrammet. Inom ramen för detta projekt har Sivers IMA bidragit med E-bands mm-våg konstruktion på kisel-germanium (SiGe). En av de nya teknologierna som utvecklats inom projektet har en fmax på 700 GHz, vilket är två gånger högre än vad som idag finns tillgängligt för serieproduktion. Projektet inleddes 2012 och avslutades med utmärkt resultat nu i juni 2016. En slutlig presentation av projektet hölls i München i september 2016, vilket därmed avslutar projektet.

Sivers IMA meddelade under oktober att de erhållit en order om cirka 3,7 MSEK avseende leverans av FMCW radar moduler från en ledande systemintegratör inom det maritima området.

Sivers IMA meddelade att de under november erhållit en första order från CAE S.p.A, som är en världsledande leverantör av utrustning för miljöövervakning, för levereras under december 2016 och januari 2017. CAE har valt Sivers IMAs radarmoduler till sin senaste nivåmätningsradar, LPR (Level Probing Radar). Inom ramen för detta samarbete kommer Sivers IMA att leverera FMCW radarteknik som möjliggör för CAE att tillverka robusta systemlösningar för nivåmätning. Denna initiala order förväntas inte ha någon avgörande inverkan på resultatet.

Försäljning och resultat 

Under perioden juli – september uppgick rörelsens intäkter till KSEK 8 292 (5 054), en intäktsökning om sextiofyra procent. Nettoomsättningen ökade för samma period med fyrtiotvå procent till KSEK 4 809 (3 383). Periodens resultat för andra kvartalet uppgick till KSEK -6 667 (-5 109), en försämring om KSEK -1 558, hänförlig främst till ökade personalkostnader och övriga externa kostnader, främst hänförligt till konsulter och externa tjänster.

Under perioden januari – september uppgick rörelsens intäkter till KSEK 22 354 (20 841), en ökning av intäkterna om sju procent. Nettoomsättningen minskade med tjugotre procent till KSEK 11 681 (15 267). Periodens resultat för de nio första månaderna uppgick till KSEK -21 082 (-11 023), en försämring om KSEK 10 059, hänförlig främst till den lägre nettoomsättningen samt till ökade personalkostnader och externa kostnader, främst hänförligt till konsulter.

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2016 uppgick Sivers IMAs likvida medel till KSEK 26 592 (7 120). Koncernen hade per den 30 september 2016 räntebärande skulder om KSEK 0 (0) samt har en checkräkningskredit om KSEK 2 500 vilken per den 30 september 2016 var utnyttjad med KSEK 507 (0).

Investeringar

Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 14 212 (4 682) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 13 475 (4 412) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 737 (270) såsom inventarier och verktyg. Den ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av produkter bolaget utvecklar.

Avskrivningar

Periodens resultat för de första nio månaderna har belastats med KSEK 3 809 (3 304) i avskrivningar och nerskrivningar varav KSEK 440 (443) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 820 (2 312) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 548 (548) avser avskrivning av goodwill.

Eget kapital

Per 30 september 2016 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 61 846 (24 284). Aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kr.

Optionsprogram

Sivers IMA har idag flera tecknings- och personaloptionsprogram, för detaljer se årsredovisningen för 2015. På den extra bolagsstämman som hölls den 1 juli 2016 beslutades om ett nytt teckningsoptionsprogram för personer i ledandes ställning och nyckelpersoner. Totalt kommer 1 500 000 optioner att kunna tecknas till en kurs motsvarande 150 procent av genomsnittlig senaste betalkurs på Aktietorget under tiden från och med den 22 juni 2016 till och med den 6 juli 2016, för detaljer se bolagets hemsida, www.siversima.com.

Aktien

Sivers IMAs aktiekapitalet är fördelat på 41 887 497 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 4 februari 2013 på AktieTorget under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.

Anställda

Per den 30 september 2016 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 37 (25) anställda. Antalet konsulter som var engagerade i bolaget uppgår till fem stycken.

Ägarstruktur 

Per den 30 september 2016 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 3 ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka 1 600 aktieägare.

Utsikter för bokföringsåret 2017

Styrelsen för Sivers IMA bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att säkerställa en stark produktfamilj. Framsteg inom försäljning och produktutveckling har gjorts under perioden och investeringar fortgår. Styrelsen väljer fortsatt att inte gå ut med någon prognos. 

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen 

Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

17 februari 2017               Bokslutskommuniké 2016

Mars 2017                                       Årsredovisning 2016

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Sivers IMA Holding (publ)

Kista den 17 november 2016

Styrelsen

Documents & links
Share
Close